Ekspertutvalg for finansiering av livsopphold ved voksnes opplæring

Så mange som 400 000 voksne i Norge sliter med å lese og skrive. Mange av disse har behov for å ta grunnskole og videregående opplæring for å holde seg i eller bli en del av arbeidslivet. Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal utrede hvordan de kan sikres bedre økonomisk hjelp og bistand mens de går på skolen.

Utvalget skal vurdere dagens finansieringsordninger i Lånekassen, arbeidsrettede tiltak og ytelser under Arbeids- og velferdsetaten, samt relevante kommunale ytelser. Det skal vurderes om finansieringsordningene og organiseringen av opplæringen legger til rette for å kombinere opplæring og arbeid, og om ordningene inneholder insentiver for effektiv gjennomføring. Ekspertutvalget skal ledes av Oddbjørn Raaum, samfunnsøkonom og seniorforsker ved Frischsenteret.

Utvalget skal også foreslå ulike modeller som kan gi grunnlag for forsøk og effektevalueringer, og skal levere sin utredning i en NOU innen 1. desember 2018. 

Sammensetning av ekspertutvalg for finansiering av livsopphold ved voksnes opplæring

Leder

Seniorforsker Oddbjørn Raaum, Oslo.

Utvalgsmedlemmer

Fylkesmann Ingvild Aleksandersen, Vadsø.

Pensjonist Knut Brofoss, Oslo.

Professor Hans-Tore Hansen, Bergen. 

Forsker Marianne Haraldsvik, Trondheim.

Forsker I, Inés Hardøy, Oslo.

Seniorforsker Hanne Cecilie Kavli, Oppegård.

Professor Kjell Salvanes, Bergen.