NOU 2018: 13

Voksne i grunnskole- og videregående opplæring — Finansiering av livsopphold

Oddbjørn Raaum, seniorforsker ved Frischsenteret, overleverte 30. november 2018 utredningen «Voksne i grunnskole- og videregående opplæring – finansiering av livsopphold» (NOU 2018:13) til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Raaum har ledet Livsoppholdutvalget, et ekspertutvalg bestående av forskere og jurister nedsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mai 2017. Livsoppholdsutvalget har utredet løsninger og modeller for inntektssikring, slik at flere voksne kan ta opplæring på grunnskole- og videregående nivå. Utvalget har vurdert dagens finansieringsordninger i Lånekassen og Nav, samt andre kommunale og statlige ordninger.

Les dokumentet