NOU 2018: 13

Voksne i grunnskole- og videregående opplæring— Finansiering av livsopphold

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Ved kongelig resolusjon 5. mai 2017 oppnevnte regjeringen Solberg et ekspertutvalg som skulle utrede modeller og løsninger for inntektssikring, slik at flere voksne kan ta opplæring på grunnskole- og videregående nivå. Utvalget avgir med dette sin utredning.

Oslo, 30. november 2018

Oddbjørn Raaum, leder

Ingvild Aleksandersen

Knut Brofoss

Hans-Tore Hansen

Marianne Haraldsvik

Inés Hardoy

Hanne Cecilie Kavli

Kjell G. Salvanes

André Kristiansen (sekretariatsleder)

Odd Helge Askevold

Hild Marte Bjørnsen

Gaute Eielsen

Inger Marie Skinderhaug

Helle Kristin Jensen

Til dokumentets forside