Materiellinvesteringer i budsjettåret 2011

Materiellinvesteringer i 2011 ble foretatt med vekt på å videreføre den politisk vedtatte moderniseringen av Forsvaret.

Materiellinvesteringer i budsjettåret 2011 Materiellinvesteringer i 2011 ble foretatt med vekt på å videreføre den politisk vedtatte moderniseringen av Forsvaret. Hoveddelen av de ca. 8,3 mrd. kroner som er stilt til disposisjon er forbrukt, og midlene er blitt anvendt til prosjekter som er vesentlige for understøttelse av strukturen som er beskrevet i langtidsplanen for 2009 – 2012.

Resultatet viser et mindreforbruk på om lag 1,38 mrd. kroner i 2011 som overføres til 2012 for utbetaling i år. Den viktigst årsaken til overføringen er leverandørforsinkelser på de største prosjektene som Fregattprosjektet, Skjold-klasse MTB, Nytt enhetshelikopter og Landbasert, indirekte ildstøtte. Slike forsinkelser hos leverandører skyldes forhold som ligger utenfor Forsvarets kontroll, og som vanskelig kan påvirkes.

Forsvarssektoren har løpende og tett oppfølging mot leverandørene, og forsinkelser kan håndteres på ulike måter. I mange tilfeller er det imidlertid ikke sikkerhetsmessig eller operativt forsvarlig å senke kravene til kvalitet for å unngå eller kompensere for leverandørforsinkelser. Helikopterprosjektet er et eksempel på dette, der oppfyllelse av kravene til kvalitet er avgjørende for personellets sikkerhet, og dermed prioritert høyere enn kravene til tid.

Samlet utgjorde forsinkelsene i de nevnte prosjektene alene i størrelsesorden 1,4 mrd. kroner i 2011. I tillegg kommer leverandørforsinkelser i flere mindre prosjekter, som er kompensert gjennom ulike iverksatte tiltak knyttet til økning i omfang, eller forsering, av eksisterende prosjekter, og oppstart av nye prosjekter som ellers ville kommet noe senere i tid. Alle tiltakene har vært forankret i Forsvarets materiellbehov.

I Forsvarets prosjektportefølje kan selv mindre forsinkelser i tid få store utslag på den samlede omsetningen innenfor det enkelte budsjettår. Leverandørforsinkelser medfører i tillegg ekstra ressursinnsats over lengre tid og bidrar til en presset ressurssituasjon og redusert fremdrift i investeringsporteføljen på grunn av forsinket godkjenning og oppstart av enkelte andre store prosjekter. Forsvaret søker å kompensere for denne situasjonen gjennom styrking av ressursene innenfor investeringsområdet.

Til toppen