§ 8–11 åttende ledd: Flaggkrav for inntektsåret 2015

Vedrørende flaggkrav for inntektsåret 2015 for selskaper innenfor rederiskatteordningen.

Etter skatteloven § 8–11 åttende ledd må selskap innenfor rederiskatteordningen opprettholde eller øke sin andel EØS-registrert tonnasje i forhold til andelen EØS-registrert tonnasje selskapet eide per 1. juli 2005 eller ved senere inntreden i ordningen, dersom andelen EØS-registrert tonnasje utgjør mindre enn 60 prosent av nettotonnasjen. Det følger av skatteloven § 8–11 niende ledd at det ikke skal gjelde et flaggkrav for selskap innenfor rederiskatteordningen dersom den samlede andelen EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen per 31. desember i det foregående året er økt eller opprettholdt sammenlignet med den samlede andelen EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen per 31. desember året før.

Tall innhentet fra Sentralskattekontoret for storbedrifter viser at samlet andel EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen er redusert fra 71,65 prosent 31. desember 2013 til 68,71 prosent 31. desember 2014. Denne reduksjonen medfører at det skal gjelde et flaggkrav for selskap innenfor rederiskatteordningen for inntektsåret 2015. Vi ber om at Skattedirektoratet gjør dette kjent for etaten i den utstrekning det er nødvendig.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

Hallvard Rue
lovrådgiver

Kopi: Norges Rederiforbund