Finanstilsynet tildelingsbrev 2016 - rettelse

Vi viser til Finansdepartementets brev 21. desember 2015 Statsbudsjettet 2016 – Finanstilsynet – endelig tildelingsbrev.

Som følge av et arbeidsuhell ble ikke brevets punkt 5.5 Evalueringer og brukerundersøkelser oppdatert før utsendelse. Vi ber om at det ses bort i fra teksten under punkt 5.5, og at avsnittet erstattes med følgende tekst:                                                         

Alle virksomheter skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater, jf. Reglement for økonomistyring i staten § 16. Som ledd i arbeidet med en enklere hverdag for folk flest ønsker regjeringen å styrke kontakten mellom brukerne og forvaltningen. I 2016 skal Finanstilsynet kartlegge hvordan brukere opplever virksomheten. Etaten velger selv metode for kartleggingen. På bakgrunn av kartleggingen skal etaten vurdere og eventuelt ta initiativ til tiltak som kan forbedre tjenestene. I årsrapporten for 2016 skal etaten omtale resultatet av kartleggingen og eventuelt beskrive hvilke tiltak som planlegges eller allerede er iverksatt.

Departementet anbefaler at eksterne evalueringer som ikke bør og kan unntas offentlighet, også publiseres på evalueringsportalen.no.

For ordens skyld opplyses det om at det ikke vil utformes et nytt endelig tildelingsbrev for 2016. Dette brev samt brev 21. desember 2015 vil være tilgjengelig på regjeringen.no, og brevene må sees i sammenheng.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør