Statens obligasjonsfond

Statens obligasjonsfond ble etablert 27. mars 2020 og Folketrygdfondets mandat for forvaltningen av fondet ble fastsatt av Finansdepartementet samme dag. Ifølge mandatet § 1-3 skal Folketrygdfondet søke å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader over tid og samtidig bidra til økt likviditet og kapitaltilgang til kredittobligasjonsmarkedet i Norge, innenfor de rammer som gjelder som for forvaltningen.

Obligasjonsfondet har vært i drift i underkant av én måned. Finansdepartementet ønsker nå en redegjørelse fra Folketrygdfondet om virksomheten i og gjennomføringen av forvaltningen av fondet så langt. Orienteringen bør inneholde en:

  • beskrivelse av markedsforholdene i første- og andrehåndsmarkedet
  • overordnet beskrivelse av aktivitetene i obligasjonsfondet så langt
  • foreløpig vurdering av hvordan tiltaket synes å ha virket så langt, herunder bidrag til økt likviditet og kapitaltilgang til obligasjonsmarkedet
  • vurdering av om det er forhold så langt som tilsier et behov for eventuelt å justere mandatet for fondet.

Det bes om at Folketrygdfondet gir en redegjørelse med en foreløpig og kort vurdering innen 1. mai 2020. Ved behov kan det gis en utdyping innen 15. mai.

 

Med hilsen

Espen Erlandsen  e.f.
ekspedisjonssjef

Hans Christian Tronstad
fagsjef