Normrente ved beregning av inntektstillegg for høy egenkapital i rederiskatteordningen for skattleggingsperioden 2020

Metoden for beregning av normrente etter skatteloven § 8-15 sjuende ledd følger av § 8-15-1 i Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven (forskrift 19. november 1999 nr. 1158). Til orientering har departementet beregnet normrenten for skattleggingsperioden 2020 til 0,9 pst.

 

Med hilsen

Bjørn Berre e.f.
avdelingsdirektør

Hallvard Rue
lovrådgiver