Fylkesoversikt geografiske virkninger

Akershus

Høgskolen i Akershus: Det foreslås en bevilgning på 250,1 millioner kroner til HiAk i 2008.

Videre er det lagt inn halvårsvirkning av en stipendiatstilling fra høsten 2008. 

Universitetet for miljø- og biovitenskap: Det foreslås en bevilgning på 540 mill. kroner til UMB på Ås i 2008. I statsbudsjettet for 2006 ble det gitt startbevilgning til rehabilitering av Sørhellingabygget ved UMB. Det er derfor lagt inn forslag om en bevilgning til UMB med 15,3 millioner kroner i 2008 til utstyr i dette nye bygget. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av 14 stipendiatstillinger fra høsten 2008. 

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole: Det foreslås en bevilgning på 19,3 millioner kroner til NITH i 2008. 

Baptistenes teologiske seminar: Det foreslås en bevilgning på 1,9 millioner kroner til Baptistenes teologiske seminar i 2008. 

Buskerud

Høgskolen i Buskerud: Det foreslås en bevilgning på 227,7 millioner kroner til HiBu i 2008. Det er foreslått å bevilge 3 millioner kroner til utstyr og inventar. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008. 

Finnmark

EnergiCampus Nord
Universitetet i Tromsø, NTNU i Trondheim, Universitetet i Stavanger, og høyskolene i Finnmark, Tromsø og Narvik har tatt initiativ til samarbeidsprosjektet EnergiCampus Nord (ECN) i Hammerfest. Satsing på høyere utdanning i energifag er i tråd med både Nordområdestrategien og realfagsatsing i nord. Det er foreslått et engangstilskudd på 3 millioner kroner i 2008 til høyere utdanningstilbud i energirelaterte fag i nord.  

Høgskolen i Finnmark: Det foreslås en bevilgning på 180,8 millioner kroner til Høgskolen i Finnmark. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av en stipendiatstilling fra høsten 2008. 

Samisk Høgskole: Det foreslås en bevilgning på 60,6 millioner kroner til Samisk høgskole/Sàmi allaskuvla. I forbindelse med statsbudsjettet for 2006, ble det gitt startbevilgning til Samisk vitenskapsbygg i Kautokeino. I budsjettet for 2007 ble det bevilget 15,7 millioner kroner til utstyr til den delen av bygget som skal brukes av enheter under Kunnskapsdepartementet. Det foreslås å videreføre dette beløpet i 2008. Nordisk ministerråd skal trappe ned finansieringen av Nordisk-samisk institutt. Nedtrappingen skjer over en periode på fire år, og 2008 er siste året med nedtrapping. Tildelingen ble økt med 1,2 millioner kroner både i 2005, 2006 og 2007. Det er foreslått en ytterligere bevilgningsøkning på 1,2 millioner kroner i 2008. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av en stipendiatstilling fra høsten 2008. 

Lønnstillegget til førskolelærere i Finnmark foreslås videreført på samme måte som i 2007. 

Hedmark

Høgskolen i Hedmark: Det foreslås en bevilgning på 345,9 millioner kroner til HiHe. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av tre stipendiatstillinger fra høsten 2008. HiHe skal i 2008 omdisponere internt til studieplasser til førskolelærerutdanningen. 

Hordaland

Universitetet i Bergen: Det foreslås en bevilgning på 2,117 milliarder kroner til Universitetet i Bergen. Ny lov om medisinsk og helsefaglig forskning medfører bl.a. at de regionale komiteene for medisinsk forskningsetikk (REK) får flere oppgaver. I den forbindelse er det foreslått en bevilgning til UiB på 570 000 kroner. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av 52 stipendiatstillinger fra høsten 2008. Det er foreslått å bevilge 8 millioner kroner som en engangsbevilgning til UiB i 2008 til sikring og bevaring av universitetsmuseene. 

Norges Handelshøgskole: Det foreslås en bevilgning på 284,6 millioner kroner til NHH i 2008. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008. 

Høgskolen i Bergen: Det foreslås en bevilgning på 540,5 millioner kroner til HiBe. I forbindelse med at det skal opprettes en metningsdykkerutdanning organisert ved HiBe er det foreslått å bevilge 4,5 millioner kroner for å dekke driftskostnadene knyttet til utdanningstilbudet. Denne bevilgningen ble fastlagt allerede i fjorårets budsjettopplegg, men 2008 blir første året første HiBe mottar hele bevilgningen på 4,5 millioner kroner.

Videre er det lagt inn halvårsvirkning av fire stipendiatstillinger fra høsten 2008. HiBe skal i 2008 omdisponere internt 15 studieplasser til førskolelærerutdanningen. 

Høgskolen Stord/ Haugesund: Det foreslås en bevilgning på 218,3 millioner kroner til HSH. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av en stipendiatstilling fra høsten 2008.

Kunsthøgskolen i Bergen: Det foreslås en bevilgning på 78,4 millioner kroner til KhiB. 

Norsk lærerakademi, Lærerhøgskolen: Det foreslås en bevilgning på 43,9 millioner kroner til NLA, Lærerhøgskolen. 

Norsk lærerakademi, bachelor og masterstudier: Det foreslås en bevilgning på 36,6 millioner kroner til NLA, bachelor og masterstudier. 

Betanien diakonale høgskole: Det foreslås en bevilgning på 21 millioner kroner til Betanien diakonale høgskole.  

Bergen Arkitektskole: Det foreslås en bevilgning på 11,8 millioner kroner til Bergen Arkitektskole i 2008.  

Diakonissehjemmets Høgskole: Det foreslås en bevilgning på 19,9 millioner kroner til Diakonissehjemmets Høgskole.  

Møre og Romsdal

Høgskolen i Molde: Det foreslås en bevilgning på 138 millioner. kroner til HiM. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008. 

Høgskolen i Volda: Det foreslås en bevilgning på 211,1 millioner kroner til HiVo. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008. 

Høgskolen i Ålesund: Det foreslås en bevilgning på 149,5 millioner kroner til HiÅ. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av en stipendiatstilling fra høsten 2008. 

Nord-Trøndelag

Høgskolen i Nord-Trøndelag: Det foreslås en bevilgning på 325,7 millioner kroner til HiNT. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008. 

Nordland

Høgskolen i Bodø: Det foreslås en bevilgning på 384,6 millioner kroner til HiBo. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av seks stipendiatstillinger fra høsten 2008. Det er foreslått å bevilge 4,7 millioner. kroner i utstyr og inventarmidler i forbindelse med fiskeriutdanningen ved HiBo. 

Høgskolen i Narvik: Det foreslås en bevilgning på 146 millioner kroner til HiNa. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av en stipendiatstilling fra høsten 2008. 

Høgskolen i Nesna: Det foreslås en bevilgning på 102,6 millioner kroner til HiNe. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av en stipendiatstilling fra høsten 2008. 

Oppland

Høgskolen i Lillehammer: Det foreslås en bevilgning på 240,1 millioner kroner til HiL. Det er foreslått å bevilge 10 millioner kroner til utstyr i forbindelse med plattformskifte ved HiL i 2008. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av tre stipendiatstillinger fra høsten 2008. 

Høgskolen i Gjøvik: Det foreslås en bevilgning på 160,2 millioner kroner til HiG. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstilling fra høsten 2008. 

Oslo

Universitetet i Oslo: Det foreslås en bevilgning på 3,782 milliarder kroner til UiO.

I 2005 ble det gitt startbevilgninger til bygg for informatikk ved universitetet. I budsjettet for 2008 er det foreslått en bevilgning på 100 millioner kroner til inventar og utstyr i dette bygget. I forbindelse med at universitetsfunksjonen til Akershus universitetssykehus (AHUS) er gjennomført foreslår departementet å bevilge 33,2 millioner kroner til UiO i 2008 knyttet til utstyrsmidler til nytt bygg ved AHUS. Ny lov om medisinsk og helsefaglig forskning medfører bl.a. at de regionale komiteene for medisinsk forskningsetikk (REK) får flere oppgaver. I den forbindelse er det foreslått en bevilgning til UiO på 2,29 millioner kroner. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av 97 stipendiatstillinger fra høsten 2008. Det er foreslått å bevilge 18 millioner kroner som en engangsbevilgning i 2008 til UiO til sikring og bevaring av universitetsmuseene.

Restaureringen av Aulaen skal være ferdigstilt til UiOs 200-års jubileum i 2011. 

Høgskolen i Oslo: Det foreslås en bevilgning på 965,3 millioner kroner til HiO. Det er foreslått å bevilge 5 millioner kroner til utstyr og inventar i 2008 i forbindelse med byggprosjektene ved høyskolen.

Videre er det lagt inn halvårsvirkning av åtte stipendiatstillinger fra høsten 2008. HiO skal i 2008 omdisponere internt 15 studieplasser til førskolelærerutdanningen. 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo: Det foreslås en bevilgning på 104,8 mill. kroner til AHO. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008. 

Norges idrettshøgskole: Det foreslås en bevilgning på 132,7 millioner kroner til NiH. Det er foreslått å bevilge 3 millioner kroner til NiH til inventar og utstyr ifm byggprosjektet ved høyskolen. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av tre stipendiatstillinger fra høsten 2008. 

Norges musikkhøgskole: Det foreslås en bevilgning på 165,7 millioner kroner til NMH. Det er foreslått å bevilge 2,1 millioner kroner til nye instrumenter ved høyskolen. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008. 

Kunsthøgskolen i Oslo: Det foreslås en bevilgning på 196,5 millioner kroner til KhiO i 2008. Det er inngått en avtale om byggetrinn II på Seilduksfabrikken, med forbehold om Stortingets samtykke. Bygget vil romme lokaler for Fakultetet for visuell kunst og stå ferdig første halvår 2010. Med dette vil hele KhiO være samlet på ett sted. 

Norges veterinærhøgskole: Det foreslås en bevilgning på 223,4 millioner kroner til NVH i 2008. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av fem stipendiatstillinger fra høsten 2008. 

Handelshøyskolen BI: Det foreslås en bevilgning på 184,4 millioner kroner til BI. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008. 

Det teologiske Menighetsfakultet: Det foreslås en bevilgning på 56 millioner kroner til MF. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av en stipendiatstilling fra høsten 2008. 

Diakonhjemmet Høgskole, Oslo/ Rogaland: Det foreslås en bevilgning på 94,2 millioner kroner til Diakonhjemmet Høgskole. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av tre stipendiatstillinger fra høsten 2008. 

Lovisenberg diakonale høgskole: Det foreslås en bevilgning på 56,2 millioner kroner til Lovisenberg diakonale høgskole.  

Høgskolen Diakonova: Det foreslås en bevilgning på 34,7 millioner kroner til Høgskolen Diakonova.  

Rudolf Steinerhøyskolen: Det foreslås en bevilgning på 10,7 millioner kroner til Rudolf Steinerhøyskolen.  

Den norske Eurytmihøyskole: Det foreslås en bevilgning på 3,4 millioner kroner til Den norske Eurytmihøyskole.  

Barrat Due musikkinstitutt: Det foreslås en bevilgning på 13,5 millioner kroner til Barrat Due musikkinstitutt.  

Den Norske Balletthøyskole: Det foreslås en bevilgning på 10,2 millioner kroner til Den Norske Balletthøyskole.  

Oslo Markedshøyskole: Det foreslås en bevilgning på 9,3 millioner kroner til OMH. 

Norsk Reiselivshøyskole: Det foreslås en bevilgning på 9,2 millioner kroner til NRH.  

Høgskolen i Staffeldtsgate: Det foreslås en bevilgning på 9,1 millioner kroner til Høgskolen i Staffeldtsgate. 

Fjellhaug Misjonshøgskole: Det foreslås en bevilgning på 6,7 millioner kroner til Fjellhaug Misjonshøgskole. 

Rogaland

Universitet i Stavanger: Det foreslås en bevilgning på 725,1 millioner kroner til UiS. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av syv stipendiatstillinger fra høsten 2008. UiS skal i 2008 omdisponere internt 15 studieplasser til førskolelærerutdanningen. 

Misjonshøgskolen i Stavanger: Det foreslås en bevilgning på 18,7 millioner kroner til Misjonshøgskolen i Stavanger. 

Høgskolen landbruk og bygdenæringer: Det foreslås en bevilgning på 2,3 millioner kroner til HLB. 

Sogn og Fjordane

Høgskolen i Sogn og Fjordane: Det foreslås en bevilgning på 227,9 millioner kroner til HiSF. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008. 

Sør-Trøndelag

Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet: Det foreslås en bevilgning på 2,869 milliarder. kroner til NTNU i 2008. I 2006 ble det bevilget 100 millioner kroner til kjøp av utstyr til ny universitetsklinikk i Trondheim. Utstyrsmidler til byggfase to på 56 millioner kroner er foreslått bevilget i budsjettet for 2008.

Ny lov om medisinsk og helsefaglig forskning medfører bl.a. at de regionale komiteene for medisinsk forskningsetikk (REK) får flere oppgaver. I den forbindelse er det foreslått en bevilgning til NTNU 570 000 kroner. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av 70 stipendiatstillinger fra høsten 2008.

Det er foreslått å bevilge 8 millioner kroner som en engangsbevilgning i 2008 til NTNU til sikring og bevaring av universitetsmuseene.

Det foreslås å styrke budsjettet med 2,3 millioner kroner ifm opprettelse av Kavli-institutt for nevrovitenskap ved NTNU.

Det foreslås en bevilgning til Artsdatabanken ved NTNU på 12,8 millioner kroner.  

Høgskolen i Sør-Trøndelag: Det foreslås en bevilgning på 572 millioner kroner til HiST. Det er foreslått å bevilge 4 millioner kroner til HiST i utstyrs og inventarmidler i forbindelse med at avdeling for sykepleie flytter inn i Øya sykehjem

Videre er det lagt inn halvårsvirkning av tre stipendiatstillinger fra høsten 2008. 

Dronning Mauds Minne Høgskole: Det foreslås en bevilgning på 66,1 millioner kroner til DMMH. Videre er det foreslått å øke kapasiteten ved høgskolen med 25 studieplasser. 

Telemark

Høgskolen i Telemark: Det foreslås en bevilgning på 442,2 millioner kroner til HiTe. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av tre stipendiatstillinger fra høsten 2008. HiTe skal i 2008 omdisponere internt ti studieplasser til førskolelærerutdanningen. 

Troms

EnergiCampus Nord
Universitetet i Tromsø, NTNU, Universitetet i Stavanger og høyskolene i Finnmark, Tromsø og Narvik har tatt initiativ til samarbeidsprosjektet EnergiCampus Nord (ECN) i Hammerfest. Satsing på høyere utdanning i energifag er i tråd med både Nordområdestrategien og realfagsatsing i nord. Det er foreslått et engangstilskudd på 3 millioner kroner i 2008 til høyere utdanningstilbud i energirelaterte fag i nord.  

Universitetet i Tromsø: Det foreslås en bevilgning på ca. 1,231 milliarder kroner til UiT. I forbindelse med oppbygging av tannlegeutdanning ved UiT er bevilgningen foreslått økt med 16,8 millioner kroner.

Ny lov om medisinsk og helsefaglig forskning medfører bl.a. at de regionale komiteene for medisinsk forskningsetikk (REK) får flere oppgaver. I den forbindelse er det foreslått en bevilgning til UiT på 1,57 millioner kroner.

Videre er det lagt inn halvårsvirkning av 23 stipendiatstillinger fra høsten 2008. Det er foreslått å bevilge 6 millioner kroner som en engangsbevilgning i 2008 til sikring og bevaring av universitetsmuseene. 

Høgskolen i Harstad: Det foreslås en bevilgning på 106,3 millioner kroner til HiHa. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av en stipendiatstilling fra høsten 2008.

Høgskolen i Tromsø: Det foreslås en bevilgning på 253,6 millioner kroner til HiTø. I statsbudsjettet for 2006 ble det foreslått å opprette 15 studieplasser i visuell kunstutdanning ved Høgskolen i Tromsø. Det er foreslått bevilget omlag  3 millioner kroner for å dekke helårsvirkningen og videreføring, samt utstyrsmidler til disse studieplassene i 2008. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008. HiTø skal i 2008 omdisponere internt ti studieplasser til førskolelærerutdanningen. 

Lønnstillegget til førskolelærere i Nord-Troms foreslås videreført på samme måte som i 2007. 

Vest-Agder

Universitetet i Agder: Det foreslås en bevilgning på 729,4 millioner kroner til UiA. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av syv stipendiatstillinger fra høsten 2008. UiA skal i 2008 omdisponere internt 15 studieplasser til førskolelærerutdanningen. 

Mediehøgskolen Gimlekollen: Det foreslås en bevilgning på 11,8 millioner kroner til Mediehøgskolen Gimlekollen.  

Ansgar teologiske høgskole: Det foreslås en bevilgning på 9,9 millioner kroner til Ansgar teologiske høgskole. 

Vestfold

Høgskolen i Vestfold: Det foreslås en bevilgning på 336,4 millioner kroner til HiVe. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2005 ble det gitt startbevilgning til nytt bygg til Høgskolen i Vestfold. Det er foreslått lagt inn for budsjettet i 2007 45,6 millioner kroner til inventar og utstyr til nytt bygg. Midlene foreslås videreført i 2008.

Videre er det lagt inn halvårsvirkning av tre stipendiatstillinger fra høsten 2008. Det er foreslått bevilget 5,2 millioner kroner til mikroteknologisatsingen ved HiVe. Det er videre foreslått en bevilgning på 1,2 millioner kroner til ungdomsskolelærerutdanningen ved høyskolen. HiVe skal i 2008 omdisponere internt ti studieplasser til førskolelærerutdanningen. 

Østfold

Høgskolen i Østfold: Det foreslås en bevilgning på 379,7 millioner kroner til HiØ.

Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008. 

Svalbard

Det foreslås en bevilgning på 78,7 millioner kroner til Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Videre er det lagt inn midler gjennom Forskningsrådet til tre stipendiatstillinger i forbindelse med et samarbeid med India.

 

 

 

Til toppen