Statsbudsjettet 2011 - A - Å

Arter og naturtyper - ArtsdatabankenFriluftslivGenmodifiserte organismer - Klimakompetanse - Kommunenes miljøkompetanse - Kulturminner - Miljø365MiljøgifterMiljøbevisste offentlige innkjøp - Naturmangfold - Nordområdene - RovviltTinglysning - Vannforvaltning - Verneområder - Villaks

Arter og naturtyper

Regjeringen foreslår en økning på 10 millioner kroner i 2011 for å ta vare på prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Blant annet er det etablert to tilskuddsordninger for prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Sammenlagt foreslås det bevilget 48 millioner kroner til disse områdene. Virkemidlene prioriterte arter og utvalgte naturtyper er sentrale i naturmangfoldloven, Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) og setter oss i stand til å ta mye bedre vare på naturmangfoldet enn tidligere.

Artsdatabanken

Bevilgningen til Artsdatabanken er foreslått økt med 5 millioner. Midlene vil blant annet gå til å sluttføre en svarteliste for fremmede arter i Norge i 2011, og til videreutvikling av Artsobservasjoner hvor interesserte har lagt inn store mengder data om forekomst av arter i norsk natur. 

Friluftsliv

Regjeringen foreslår en satsing på friluftslivet i 2011 med 120 millioner kroner. Dette er en økning på 6 millioner kroner sammenlignet med 2010. Økningen vil blant annet gå til utarbeidelse av Nasjonal handlingsplan for friluftsområder i Norge og oppfølging av markaloven, Ot.prp. nr. 23 (2008-09).

Genmodifiserte organismer

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til GenØk – Senter for biosikkerhet - i Tromsø, med 1 million kroner til 13,4 millioner kroner. Midlene skal gå til kompetanseutvikling på genmodifiserte organismer (GMO).

Klimakompetanse

Regjeringen foreslår en økning på 13 millioner kroner til Klima- og forurensningsdirektoratet, for å styrke kompetansen i etaten på viktige politisk prioriterte områder, blant annet klima.

Kommunenes miljøkompetanse

For å styrke kommunenes myndighetsutøvelse og kompetanse på miljøområdet har Miljøverndepartementet satt i gang et arbeid med å utvikle en nettbasert veiledning med nyttig og brukervennlig informasjon om hvordan kommunene kan løse sine oppgaver på hele plan- og miljøområdet. Regjeringen foreslår en bevilgning på 3,7 millioner kroner til dette.

Kulturminner og kulturmiljø

Regjeringen foreslår en satsing på kulturminner og kulturmiljøer med 474,3 millioner kroner. Dette er en økning på ca. 22,9 millioner kroner til blant annet til ”Kunnskapsløftet for kulturminnefeltet”, et forvaltnings- og saksbehandlingssystem som skal gi kulturminnemyndighetene gode styringsdata og styrke kulturminnekompetansen i kommunene. Satsingen er en direkte oppfølging av Riksrevisjonens forvaltningsrapport. Det foreslås 14 millioner kroner til dette tiltaket.

Tilskuddsposten til nasjonalt prioriterte teknisk industrielle kulturminner er foreslått styrket med 3 millioner kroner i 2010 til i alt 42,2 millioner kroner. Bakgrunnen for økningen er blant annet at Rjukanbanen er kommet med på listen over priorterte tekniske og industrielle kulturminner og oppstart av arbeidet med verdensarvnominasjonen av industrianleggene i Odda og Rjukan.

Miljø365

Prosjektet Miljø365 er et tiltak for å gjøre miljøpolitikken mer relevant for folk flest. Formålet er å engasjere enkeltmennesker i ulike typer miljøspørsmål, skape debatt, og motivere og legge til rette for miljøvennlig adferd. Gjennom informasjon og tiltak av mer handlingsrettet karakter vil en skape entusiasme og engasjement både for pågående og eventuelle nye aktiviteter. Det settes av 2 millioner kroner til dette arbeidet.

Miljøgifter

Som en oppfølging av St.meld. nr. 14 (2006-2007) Sammen for et giftfritt miljø arbeider Miljøverndepartementet med å opprette en nasjonal miljøprøvebank for miljøgifter. Bevilgningen til dette er videreført med 5 millioner kroner.

Regjeringen vil ha fokus på oppfølging av og arbeid med det nye omfattende europeiske kjemikalieregelverket (REACH).

Miljøbevisste offentlige innkjøp

Regjeringen har høyt fokus på miljøbevisste offentlige anskaffelser og innføring av miljøledelse i statlige etater gjennom handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) følger opp planen på nasjonalt nivå og gjennom bistand til knutepunktene som er opprettet i alle fylker. Regjeringen foreslår å styrke dette arbeidet med 4 millioner kroner, slik at det avsettes totalt 18 millioner kroner til dette i 2011.

Miljøovervåking og forskning

Regjeringen foreslår å øke basisbevilgninger til miljøforsknings-instituttene med 9,1 millioner kroner. Kontingenten til International Institute og Applied System Analysis (IIASA) foreslås økt med 0,2 millioner kroner og tilskuddet til Genøk (Senter for biosikkerhet) foreslås økt med 1 million kroner. I tillegg foreslås infrastrukturtiltak til miljøinstituttene økt med 0,26 million kroner.

Videre foreslås en økning til miljøforskningsprogrammer med 1 million kroner, og ekstra 0,5 millioner kroner omdisponert til nasjonale oppgaver.

Naturmangfold

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2010 en styrking på 77 millioner kroner til bevaring av naturmangfoldet. Økningen kommer på toppen av en styrking til samme formål i 2009 og 2010-budsjettet på en halv milliard kroner. I bruken av midlene står oppfølging av den nye naturmangfoldloven sentralt.

Økningen i 2011 er fordelt på ei lang rekke tiltak, med hovedsatsing på styrket forvaltning i tilknytning til verneområderetablering av tilskuddsordning til ivaretakelse av prioriterte arter og naturtyper, rovdyrerstatninger, Marin verneplan, styrket Vannforvaltning, og tiltak for villaksen.

Nordområdene

Regjeringen foreslår en bevilgning på 20 millioner kroner til det nye senteret for klima og miljø i Tromsø, Fram - Nordområdesenter (FRAM-senteret) for klima og miljøforskning, åpnet i september 2010. I tillegg kommer 17 millioner som videreføres fra 2010. Senteret skal bidra til å utvikle kunnskap om klima og miljø som vil gjøre Norge i stand til å forvalte våre hav- og landområder i nord, og de ressurser som finnes der, på en bedre måte. Dette er en oppfølging av Nye byggesteiner i nord, neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi (2009) (pdf).

Regjeringen foreslår å styrke tiltak i nordområdene med 10 millioner kroner, herunder styrking av miljøvernarbeidet på Svalbard, nødvendig modernisering av radioteleskopet i Ny-Ålesund samt utvikling og etablering av et felles, helhetlig norsk-russisk miljøovervåkingssystem for Barentshavet.

Rovvilt

Regjeringen foreslår at overvåking og bestandsregistrering av rovdyr forsterkes, blant annet  med ytterligere tilrettelegging for lokal deltakelse i bestandsregistreringen.

Dette gjøres ved å etablere ROVDATA med et budsjett på 6,9 mill. kroner. ROVDATA får ansvaret for formidling, drift og utvikling av det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Sentrale oppgaver for ROVDATA blir blant annet formidling av resultater og oppfølging av ulike brukergrupper, arbeid for videreutvikling av en mer enhetlig rovviltovervåking i Fennoskandia, videreutvikling og validering av metoder og etablering av en egen publikumsløsning for innmelding av rovviltobservasjoner.

Tinglysning

Statens kartverk overtok 1. juli 2010 det administrative ansvaret for tinglysingen i fast eiendom og borettslagsandeler fra Justisdepartementet, jf. omtale i Prop. 125 S (2009-2010). Dette medfører en teknisk økning i Miljøverndepartementets budsjett for 2011 på 190,6 millioner kroner.

Vannforvaltning

Regjeringen foreslår en bevilgning på 48 millioner kroner til arbeidet med oppfølgingen av vannforskriften. Dette er en styrking på 15 millioner kroner fra 2010. Satsingen inkluderer 3 millioner kroner til arbeidet med å bekjempe krypsiv på Sørlandet.

Verneområder

Forvaltningen av verneområdene styrkes gjennom etablering av lokal forvaltning av nasjonalparker og store verneområder. Regjeringen følger opp fjorårets budsjettøkning til forvaltning av verneområdene med ytterligere 20 millioner kroner. Midlene vil blant annet gå til ansettelse av nasjonalparkforvaltere, etablering av nasjonalparkstyrer, utarbeidelse av forvaltningsplaner og styrket oppsyn.

Villaks

Bevilgningen til bevaring av villaks økes med 6,8 millioner kroner i 2011. Samlet bevilgning vil være på 149,6 millioner kroner.

Til toppen