Ot.prp. nr. 52 (2008-2009)

Om lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Om lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2004: 28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmangfoldloven)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget