Ot.prp. nr. 52 (2008-2009)

Om lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Les dokumentet

Ot.prp. nr. 52

(2008-2009)

Om lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Tilråding fra Miljøverndepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Særskilt vedlegg: NOU 2004: 28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmangfoldloven)

Følg proposisjonen på Stortinget