Høring - NOU 2004: 28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (naturmangfoldloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2005

Resultat:
 • Det videre arbeidet
 • Pressemelding ved fremmleggelse av NOU 2004:28 (07.12.04)
 • Vår ref.:

  Hørin

  gsinstanser

  Deres ref

  Vår ref

  Dato

  200500526-/TLA

  31.01.05

  NOU 2004: 28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (naturmangfoldloven) – Høring

  Miljøverndepartementet sender med dette lovutredningen NOU 2004: 28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (naturmangfoldloven) på alminnelig høring, jf. vedlegg. Utredningen finnes også på: www.odin.dep.no/md/ under teamet Andre dokumenter.

  Vi ber om at eventuelle uttalelser blir sendt til Miljøverndepartementet

  innen 1. august 2005.

  For at Miljøverndepartementet på best mulig måte skal kunne nyttiggjøre seg alle tilbakemeldingene, ber vi om at høringskommentarene så langt det er mulig henviser til de aktuelle paragrafer i lovforslaget.

  Postadressen er: Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Departementet. 0030 Oslo.

  Høringsinstansene bes, dersom det er mulig, å sende høringsuttalelsen også i kopi som vedlegg til en e-post til Miljøverndepartementet. Adressen er: postmottak@md.dep.no

  Listen over adressater følger vedlagt. Vi ber om at adressatene etter behov forelegger utredningen for underliggende instanser som ikke står på høringslisten. Videre skal det opplyses at høringen er åpen også for andre enn dem som står på høringslisten.

  Bakgrunn og innhold

  NOU 2004: 28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (naturmang­fold­loven) ble overlevert miljøvernminister Knut Arild Hareide 7. desember 2004.

  Biomangfoldlovutvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 20 april 2001. Utvalget fikk som mandat å utrede et nytt lovgrunnlag for samordnet forvaltning av biologisk mangfold. Mandatet ble utvidet 12. desember 2002 slik at utvalget også ble bedt om å utrede spørsmål knyttet til erstatningsreglene for nasjonalparker og landskapsvern­områder. Utvalgets leder har vært ekspedisjonssjef dr. jur. Inge Lorange Backer.

  Utvalget har i sitt forslag særlig lagt vekt på å utvikle et lovverk som tar hensyn til naturens dynamikk og behovet for differensierte virkemidler for å nå det nasjonale målet om å stanse tap av biologisk mangfold. Det biologiske mangfoldet står derfor sentralt i det nye lovforslaget, men forslaget favner også hensynet til landskap og geologi.

  Utvalget har videre lagt vekt på å utvikle et lovverk som gir gjennomgående hovedprinsipper for vern og bruk av biologisk mangfold, uavhengig av hvilken samfunnssektor det er tale om. I dette inngår at det videreføres og utvikles virkemidler på en skala fra strengt vern til mer generelle krav om bærekraftig bruk. Disse virkemidlene foreslås dels forankret i den nye naturmangfoldloven, dels i eksisterende lover med eventuelle tilpasninger.

  Utvalget foreslår at naturmangfoldloven erstatter dagens naturvernloven, men favner atskillig videre enn det. Den omfatter blant annet:

  • Generelle mål og prinsipper for bærekraftig bruk
  • Regler om bærekraftig bruk og vern av arter
  • Regler om introduksjon av fremmede arter
  • Nye regler om naturtyper som er særlig viktig for det biologiske mangfold
  • Regler om tilgang til genetisk materiale
  • Regler om sanksjoner.

  En kort oversikt over hovedlinjene i utredningen er gitt i et vedlegg.

  Kontaktperson i departementet:

  • Seniorrådgiver Torbjørn Lange, 22 24 58 28

  Med hilsen

  Torkel Ramberg (e.f.)
  ekspedisjonssjef

  Torbjørn Lange
  seniorrådgiver

  Oversikt over hovedlinjene i forslag til ny naturmangfold, jf. NOU 2004: 28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold

  Lovens formål og virkeområde

  Lovutkastet har en generell, overordnet formålsparagraf, som omfatter både vern og bærekraftig bruk av naturen. Målet er at naturen med dens biologiske, landskaps­messige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på for fremtiden.

  Fordi loven skal gjelde bruk av all natur, foreslås også at virkeområdet for loven skal omfatte både land- og sjøterritoriet og Norges økonomiske sone. Det betyr at utvalgets forslag om generelle prinsipper for artsforvaltning og naturtypeforvaltning også gjelder for marine arter og naturtyper.

  Prinsipper for bærekraftig bruk

  Begrepet bærekraftig utvikling ble lansert av Brundtlandkommisjonen. Begrepet innebærer at bruk av naturen for å imøtekomme dagens behov ikke skal ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

  Å sikre bærekraftig bruk kan ikke gjøres ved ett enkelt grep. Utvalget har derfor valgt å konkretisere begrepet gjennom flere bestemmelser.

  Utvalget foreslår

  • bevaringsmål for naturtyper og arter. All forvaltning av naturen – både av private og av offentlige aktører – skal i størst mulig grad innrettes slik at disse mål kan nås.
  • å lovfeste viktige miljørettslige prinsipper som føre-var-prinsippet, prinsippet om samlet belastning, prinsippet om at miljøpåvirkeren skal betale og prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.

  Prinsippene skal etter forslaget legges til grunn ved utøving av myndighet etter både naturmangfoldloven og andre lover, ved tildeling av offentlige tilskudd og når det offentlige opptrer som grunneier.

  Utvalget foreslår også

  • en generell aktsomhetsplikt for enhver. Det betyr at alle har et ansvar for å opptre varsomt – innen rimelighetens grenser – for å unngå at arter eller naturtyper blir truet.
  • at det skal kunne fastsettes bindende miljøkvalitetsmål, for eksempel knyttet til forekomsten av bestemte arter i et område.

  Artsforvaltning

  En rekke norske arter regnes i dag som truet. For å unngå at flere arter blir truet med utryddelse foreslår utvalget:

  • at alle arter i prinsippet skal bevares (bevaringsprinsippet)
  • regler som skal gjelde for allerede truete arter, og som derfor trenger ekstra beskyttelse.

  Forslaget innebærer bl.a. at viltlevende dyr og planter ikke skal drepes, fanges, plukkes eller skades uten fornuftig formål, og at all høsting av arter skal bygge på dokumentasjon og være bærekraftig.

  Forslaget hindrer ikke bekjempelse av skadedyr. Det hindrer heller ikke lovlig virksomhet – f.eks. landbruksvirksomhet – eller lovlig ferdsel, så lenge den skjer tilstrekkelig hensynsfullt.

  Utvalget understreker også at det er helt vesentlig å bevare arters leveområder. I forslaget legges det blant annet opp til at de artene som er mest truet skal "prioriteres", det vil si at selve arten fredes, og at det gis regler om ivaretakelse av viktige økologiske funksjonsområder for arten. Dette er f.eks. beiteområder, trekkområder eller yngle­områder for slike arter.

  Domestiserte arter

  Det ville genetiske mangfold har i årtusener gitt grunnlaget for å sikre mat og andre landbruksressurser. Gjennom kultivering og avl er det oppstått et nytt genetisk mangfold som også er en vesentlig forutsetning for ressursgrunnlaget for fremtiden.

  Utvalgets foreslår derfor også

  • et mål om bevaring av det genetiske mangfoldet innen domestiserte arter.

  Fremmede arter

  Spredning av fremmede organismer regnes i dag som en av de alvorligste trusler mot det biologiske mangfoldet.

  Utvalget foreslår derfor:

  • at myndighetene skal kunne iverksette tiltak for å bekjempe fremmede arter som utgjør en trussel mot naturlig flora og fauna. For å kunne forebygge en slik trussel, foreslås krav om tillatelse for innførsel og utsetting av fremmede organismer, men med visse unntak for arter som fanges opp av annet lovverk.
  • at enhver som setter ut fremmede organismer, eller som har virksomhet som kan medføre spredning eller utslipp, har et selvstendig ansvar for å prøve å unngå skadevirkninger på naturen.

  Områdevern

  Områdevern etter naturvernloven har etter utvalgets mening vært et godt virkemiddel for å ivareta natur med spesielle eller representative verdier. Det er imidlertid etter utvalgets mening behov for å oppdatere en del av reglene, og å supplere dem med andre virkemidler.

  Utvalgets forslag om områdevern:

  • å videreføre vesentlige deler av dagens naturvernlov
  • at det sies klart at verneområder kan opprettes både på land og i havet
  • konkrete mål for områdevern, bl.a. bygging av økologiske nettverk
  • å videreføre vernekategoriene nasjonalpark, landskapsvernområde, naturreservat og biotopvern, med en del justeringer, både for å sikre bedre ivaretakelse av verneverdiene og av hensyn til grunneiere og rettighetshavere.

  Utvalget foreslår også nye regler om kompensasjon til grunneiere som har grunn som blir vernet.

  Utvalgets forslag om kompensasjon innebærer:

  • en kombinasjon av en erstatnings- og en tilskuddsordning for alle vernekategoriene
  • erstatningen skal dekke tap som følge av begrensninger i igangværende bruk
  • tilskudd skal kunne gis for å kompensere for begrenset mulighet til ny næringsutvikling innenfor et verneområde, eller til næringsutvikling som er tilpasset verneverdiene, f.eks. visse former for turisme
  • prosesskostnader begrenses, slik at størst mulig andel av erstatningsbudsjettet kommer grunneierne til gode.

  Utvalget foreslår dessuten en del tiltak som kan hindre at verneverdier går tapt mens en verneprosess foregår.

  Utvalgte naturtyper

  Et av de nye grep utvalget foreslår, er et eget regime for det utvalget har kalt "utvalgte naturtyper". Ordningen er et viktig supplement til områdevern. Den skal etter forslaget først og fremst gjelde for truete eller sårbare naturtyper. Eksempler kan være visse typer strandenger, kalksjøer, kystlynghei og visse typer løvskog.

  Beskyttelsen er generell for alle lokaliteter av en naturtype, men mindre streng enn områdevern.

  Ordningen innebærer etter forslaget at:

  • naturtypene velges ut ved kongelig resolusjon
  • beskyttelsen skjer gjennom plan- og bygningsloven og andre lover, f.eks. vannressursloven, saltvannsfiskeloven eller oppdrettsloven
  • skog- eller jordbruk som berører utvalgte naturtyper skal meldes eller ivaretas gjennom skogbruks-/miljøplan.

  Bedre samordning mellom naturvern og kulturminnevern

  Vern etter naturvernloven og vern etter kulturminneloven er ikke alltid godt samordnet i dag. Utvalget foreslår:

  • at hensynet til kulturminner kan tas med ved områdevern etter naturmangfoldloven
  • at biologisk mangfold kan inngå i vern etter kulturminneloven.

  Tilgang til genetisk materiale

  Tilgang til genetisk materiale og en rettferdig fordeling av fordelene ved utnytting er et viktig tema i biomangfoldkonvensjonen. Norge har ingen regler om slik tilgang i dag.

  Utvalget tar utgangspunkt i et mål om å bevare genetisk materiale som en felles ressurs som utnyttes til beste for miljø og mennesker.

  Utvalget foreslår at:

  • enhver skal kunne lete etter og utnytte genetisk materiale
  • tilgangen kan – som i dag – være begrenset pga. eiendomsrett eller immaterialrett
  • uttak av genetisk materiale til bioprospektering skal meldes til myndighetene etter uttak

  Utvalget foreslår også regler om uttak av genetisk materiale fra genbanker i Norge.

  Utvalget foreslår også at nordmenn som har hentet genetisk materiale i et annet land, skal ved innførsel til eller bruk i Norge kunne dokumentere at materialet er innhentet i samsvar med reglene i det aktuelle landet.

  Kontroll og sanksjoner

  Gjeldende naturforvaltningslover, bl.a. naturvernloven, har få bestemmelser som sikrer håndheving av reglene i loven. Utvalget foreslår derfor en del nye regler om kontroll og sanksjoner, blant annet adgang til å bruke tvangsmulkt og pålegge gjenoppretting ved regelbrudd.

  Et viktig nytt forslag er forslaget om miljøerstatning. Forslaget innbærer at:

  • myndighetene kan gi pålegg om miljøerstatning hvis noen ved å overtre loven har skadet miljøet
  • erstatningen skal gå inn i et fond
  • midlene skal bare kunne brukes til tiltak for bevaring og bærekraftig bruk.

  Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk.

  Agderforskning

  Agder naturmuseum og botanisk hage

  Akvaforsk

  Akvariet i Bergen

  Alpinanleggenes Landsforening

  Alta museum

  Arkeologisk Museum i Stavanger

  Artsdatabanken

  Austefjord Museum

  AVINOR

  Bergen Museum Naturhistorisk del

  Bergen museum, Univ. i Bergen

  Bergindustriens fellessekretariat

  Bergvesenet

  Bioteknologinemnda

  Bjugn bygdatun

  Blekkulfs Miljødetektiver

  Blaafarveværket

  Breheimsenteret

  Braathens

  Byggenæringens landsforbund

  Cementmuseet Slemmestad og Slemmestad geologisenter

  Dagali museum

  Dalane folkemuseum

  De Heibergske samlinger

  Den Norske Advokatforening

  Den norske reisebransjeforening

  Den Norske Turistforening

  Departementene

  Det frivillige skyttervesen

  Det Kgl. Selskap for Norges Vel

  Det norske arboret

  Det norske Hageselskap

  Direktoratet for naturforvaltning

  Eidskog museum

  Eidsvoll museum

  Elvarheim museum Åmli kommune, v/Kultur- og fritidsavd.

  Energibedriftenes landsforening EBL

  Evje og Hornnes museum

  FagRo v/Erik Brenna

  Fellesaksjonen for ulv v/Ener Berg

  Fellesforbundet

  Fetsund lenser, fløtingsmuseum og naturinformasjonssenter

  Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

  Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

  Fiskeridirektoratet

  Fiskerinæringens landsforening

  Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk

  Folldal bygdetun

  Forbrukerrådet

  Forbundet Kysten

  Foreningen våre rovdyr

  FORF – sekretariat – Frivillige org. Redningsfaglige forum

  v/Ole Jørgen Kjellmark NAK

  Forsvarets forskningsinstitutt

  Forsvarsbygg

  Forsvarsstaben

  Fortidsminneforeningen

  Forum for kommunale planleggere

  Forum for lokalt miljøvern

  Forum for Strategisk Nettutvikling

  Forum for utvikling og miljø

  FOR-UT; Stiftelse for naturlig friluftsliv v/Espen Seierstad

  Frammuseet

  Fremtiden i våre hender

  Fridtjof Nansens Institutt

  Friluftlivets fellesorganisasjon

  Friluftsrådenes Landsforbund

  Frosta bygdemuseum

  Fylkeskommunene

  Fylkesmennene

  Gamvik museum

  Geoforum

  Granvin bygdamuseum

  Greenpeace Norge

  GRID Arendal

  GRIP

  Grunneiernes Frittstående Organisasjon

  Grønn Hverdag

  Halden historiske samlinger

  Handelen og Servicenæringens Hovedorganisasjon

  Hardangervidda natursenter Eidfjord A/S

  Havforskningsinstuttet

  Herøy kystmuseum

  Hovden jernvinnemuseum/Hegni friluftsområde

  Høgskolen i Hedmark

  Høgskolen i Nord-Trøndelag

  Høgskolen i Sogn og fjordane

  Høgskolen i Telemark

  Høgskolen i Volda; Joplassvn.

  Innovasjon Norge (Norges Turistråd/Norges Eksportråd)

  Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA)

  Jernbaneverket

  Jordforsk – Senter for jordfaglig miljøforskning

  Jostedalsbreen Nasjonalparksenter

  Justis- og politidepartementet

  Kløgetvedttunet

  Knaben gruvemuseum v/Jan Rob

  Kokelv sjøsamiske museum

  Kommunene

  Kommunenes Sentralforbund

  Kulturvernets fellesorganisasjon (KORG)

  Kunstindustrimuseet i Oslo

  Kystdirektoratet

  Kystmuseet i Sogn og Fjord.

  Kystmuseet i Sør-Tr.lag

  Landbruksmuseet på Gjermundnes

  Lands museum

  Leka bygdemuseum, v/kass. Kirsten Pettersen

  LO

  Lofotmuseet

  Luftfartstilsynet

  Lyngheisenteret

  Mandal bymuseum

  Massnes villmarksmuseum, v/Olav Fridtun

  Matforsk AS

  Mattilsynet

  Midt-Nordisk Vitensenter i Trondheim

  Midt-Troms museum (Berg gruvemuseum)

  Miljøstiftelsen Bellona

  Mostadmark jernverk

  Mosvik museum

  Museet i Mælandsgården Postboks 252 4297 Skudeneshavn

  Møreforskning

  Natur og Ungdom

  Noragric

  Nordisk genressursråd, Sekretariatet v/Karin Stendahl-Rechardt

  Nord-Jarlsbergmuseene

  Nordkappmuseet

  Nord-norsk vitensenter, UiTø

  Norges Bilsportforbund

  Norges Birøkterlag

  Norges Bondekvinnelag

  Norges Bondelag

  Norges Dykkerforbund

  Norges Fiskarlag

  Norges Fjellstyresamband

  Norges Forskningsråd

  Norges Geologiske Undersøkelser

  Norges Golfforbund

  Norges Handikapforbund

  Norges Hundekjøringsforbund

  Norges Idrettsforbund og olympiske komite

  Norges Idrettshøgskole

  Norges Jeger- og Fiskerforbund

  Norges Klatreforbund

  Norges Kystfiskarlag

  Norges Landbrukshøgskole

  Norges Luftsportsforbund

  Norges Miljøvernforbund

  Norges Motorsportforbund

  Norges Museumsforbund

  Norges Naturvernforbund

  Norges Orienteringsforbund

  Norges Skiforbund

  Norges Skogeierforbund

  Norges Skytterforbund

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Vitenskapsmuseet

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,

  Geografisk institutt

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,

  Institutt for biologi

  Norges vassdrags- og energidirektorat

  Norges Velforbund

  Norges veterinærhøgskole

  Norsk Aero Klubb

  Norsk Allmenningsforbund v/Rune O. Brenna

  Norsk bergverksmuseum

  Norsk Biologiforening

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag

  Norsk Botanisk Forening

  Norsk Bremuseum

  Norsk Entomologisk forening, Jan Stenløkk

  Norsk Fiskerihøgskole

  Norsk fjellmuseum

  Norsk forening for bolig- og byplanlegging

  Norsk forening for fartøyvern

  Norsk forening mot støy

  Norsk genressursråd, Sekretariatet v/Eivind Mehl

  Norsk Geologisk forennig NGU

  Norsk Hagebruks Museum

  Norsk inst. for fiskeri- og havbruksforskning

  Norsk institutt for by- og regionforskning

  Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)

  Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU)

  Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)

  Norsk institutt for naturforskning

  Norsk Institutt for Skogforskning (Skogforsk)

  Norsk institutt for vannforskning

  Norsk Kennel Klubb

  Norsk kommuneforbund

  Norsk Landbruksmuseum

  Norsk lomnologiforening

  Norsk Museumsutvikling

  Norsk myrmuseum

  Norsk Naturforvalterforbund

  Norsk Oljemuseum

  Norsk Orkideforening

  Norsk Ornitologisk Forening

  Norsk Polarinstitutt

  Norsk samarbeidsforum for ny rovviltforvaltning

  v/ Arild Strand

  Norsk senter for bygdeforskning

  Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

  Norsk skogmuseum

  Norsk teknisk museum

  Norsk trikotasjem. og tekstils.

  Norsk Vannforening

  Norsk vasskraft og industristadmuseum

  Norsk Zoologisk Forening

  Norske Fiskeoppdretteres forening

  Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

  Norske Reindriftssamers landsforbund

  Norske Samers Riksforbund

  Norskog

  NORTRA

  NSB AS

  NTNU Fakultet for Naturvitenskap og teknologi

  NTNU Ringve botaniske hage

  Ny Ålesund By- og Gruvemuseum

  Nynorsk kultursentrum

  Næringslivets hovedorganisasjon

  Næs jernverksmuseum

  Oljedirektoratet

  Opplysningsvesenets fond

  Orkla Industrimuseum

  Os museum

  Oscarsborg festningsmuseum

  Planteforsk

  Plantesortsnemnda, v/Haakon Sønju

  Polaria

  Politidirektoratet

  Post- og teletilsynet

  Prosessindustriens landsforbund

  Prosjekt PBL 2000

  Pukk- og grusleverandørenes landsforbund

  Rana museum kulturhistorisk - og naturhistorisk avd.

  Reindriftsforvaltningen

  Reiselivsbedriftenes landsforening

  Riksadvokaten

  Riksantikvaren

  Rindal bygdemuseum

  Rogaland fiskerimuseum

  Rogalandsforskning

  Ryfylkemuseet

  Rygge museum, v/Gunnleif Grannes

  Røros museum

  SABIMA

  Samarbeidsrådet for naturvernsaker, v/Jan Olav Nybo

  Samenes landsforbund SLF

  Samenes Naturressursutvalg Goahetegearret

  Sametinget

  Sandefjordmuseene

  SAS Norge, avd for helse, miljø og sikkerhet

  Sauda museum

  Selbu bygdemuseum

  SFT

  Sigurd Einbus Minne (Einbustugu)

  Sjøfartsdirektoratet

  St Jørgens hospital

  Stabbursnes naturhus og museum

  Statens institutt for forbruksforskning

  Statens Kartverk; Kartverkveien 21; 3511 Hønefoss

  Statens navnekonsulentar for Midt-Noreg v/Tor,Erik Jensgard

  Statens navnekonsulentar for Vestlandet v/Kjell Erik Steinbru

  Statkraft

  Statnett SF

  Statskog SF

  Stavanger museum

  Stiftelsen for naturforskning og kulturminner

  Stiftelsen Idebanken

  Stiftelsen Miljømerking i Norge

  Stiftinga Jærmuseet

  Stiklestad nasjonale kultursenter

  Stjørdal museum

  Straumsnes bygdemuseum

  Sulitjelma gruvemuseum

  Svalbard museum

  Svinviks arboret

  Sykkylven naturhistorisk museum

  Sysselmannen på Svalbard

  Sør-Varanger museum

  Taretrålernes forening

  Telemark museum

  Telemarksforskning

  Telenor

  Toll- og avgiftsdirektoratet

  Transportbedriftenes Landsforening

  Tromsø Museum

  Trondarnes distriktsmuseum

  Tydal museum, kulturkontoret

  Tørvikbygd bygdemuseum

  Univ. Naturhistoriske museer og botanisk hage

  Universitetet for miljø- og biovitenskap

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen, Bergen Museum

  Universitetet i Bergen, Institutt for biologi

  Universitetet i Bergen, Institutt for geografi

  Universitetet i Bergen, Juridisk fakultet

  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo Biologisk institutt

  Universitetet i Oslo Juridisk fakultet

  Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum og botanisk hage

  Universitetet i Oslo Senter for utvikling og miljø

  Universitetet i Oslo Institutt for soiologi og

  samfunnsgeografi

  Universitetet i Tromsø Institutt for biologi

  Universitetet i Tromsø Institutt for planlegging og

  lokalsamfunnsforskning

  Universitetet i Tromsø Juridisk fakultet

  Universitetet i Tromsø, Tromsø Museum

  Universitetet i Tromsø

  Utmarkskommunenes sammenslutning

  Vadsø museum

  Vardømuseene

  Vegdirektoratet

  Verdens Naturfond

  Vestfold fylkesmuseum

  Vestlandsforskning

  Vest-Telemark museum

  Veterinærinstituttet

  Villreinrådet i Norge v/Jan Hageland

  Vitenskapsmuseet i Trondheim

  Våler Torvdriftsmuseum v/Ole Lie

  Widerøe Flyselskap A/S v/Kjell Pettersen

  ØKOKRIM

  Østlandsforskning

  Ålesund Akvarium

  Åsen museum og hist.lag

  Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten