Høring - NOU 2004: 28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (naturmangfoldloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2005

Vår ref.:

Hørin

gsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200500526-/TLA

31.01.05

NOU 2004: 28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (naturmangfoldloven) – Høring

Miljøverndepartementet sender med dette lovutredningen NOU 2004: 28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (naturmangfoldloven) på alminnelig høring, jf. vedlegg. Utredningen finnes også på: www.odin.dep.no/md/ under teamet Andre dokumenter.

Vi ber om at eventuelle uttalelser blir sendt til Miljøverndepartementet

innen 1. august 2005.

For at Miljøverndepartementet på best mulig måte skal kunne nyttiggjøre seg alle tilbakemeldingene, ber vi om at høringskommentarene så langt det er mulig henviser til de aktuelle paragrafer i lovforslaget.

Postadressen er: Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Departementet. 0030 Oslo.

Høringsinstansene bes, dersom det er mulig, å sende høringsuttalelsen også i kopi som vedlegg til en e-post til Miljøverndepartementet. Adressen er: postmottak@md.dep.no

Listen over adressater følger vedlagt. Vi ber om at adressatene etter behov forelegger utredningen for underliggende instanser som ikke står på høringslisten. Videre skal det opplyses at høringen er åpen også for andre enn dem som står på høringslisten.

Bakgrunn og innhold

NOU 2004: 28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (naturmang­fold­loven) ble overlevert miljøvernminister Knut Arild Hareide 7. desember 2004.

Biomangfoldlovutvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 20 april 2001. Utvalget fikk som mandat å utrede et nytt lovgrunnlag for samordnet forvaltning av biologisk mangfold. Mandatet ble utvidet 12. desember 2002 slik at utvalget også ble bedt om å utrede spørsmål knyttet til erstatningsreglene for nasjonalparker og landskapsvern­områder. Utvalgets leder har vært ekspedisjonssjef dr. jur. Inge Lorange Backer.

Utvalget har i sitt forslag særlig lagt vekt på å utvikle et lovverk som tar hensyn til naturens dynamikk og behovet for differensierte virkemidler for å nå det nasjonale målet om å stanse tap av biologisk mangfold. Det biologiske mangfoldet står derfor sentralt i det nye lovforslaget, men forslaget favner også hensynet til landskap og geologi.

Utvalget har videre lagt vekt på å utvikle et lovverk som gir gjennomgående hovedprinsipper for vern og bruk av biologisk mangfold, uavhengig av hvilken samfunnssektor det er tale om. I dette inngår at det videreføres og utvikles virkemidler på en skala fra strengt vern til mer generelle krav om bærekraftig bruk. Disse virkemidlene foreslås dels forankret i den nye naturmangfoldloven, dels i eksisterende lover med eventuelle tilpasninger.

Utvalget foreslår at naturmangfoldloven erstatter dagens naturvernloven, men favner atskillig videre enn det. Den omfatter blant annet:

 • Generelle mål og prinsipper for bærekraftig bruk
 • Regler om bærekraftig bruk og vern av arter
 • Regler om introduksjon av fremmede arter
 • Nye regler om naturtyper som er særlig viktig for det biologiske mangfold
 • Regler om tilgang til genetisk materiale
 • Regler om sanksjoner.

En kort oversikt over hovedlinjene i utredningen er gitt i et vedlegg.

Kontaktperson i departementet:

 • Seniorrådgiver Torbjørn Lange, 22 24 58 28

Med hilsen

Torkel Ramberg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Torbjørn Lange
seniorrådgiver

Oversikt over hovedlinjene i forslag til ny naturmangfold, jf. NOU 2004: 28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold

Lovens formål og virkeområde

Lovutkastet har en generell, overordnet formålsparagraf, som omfatter både vern og bærekraftig bruk av naturen. Målet er at naturen med dens biologiske, landskaps­messige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på for fremtiden.

Fordi loven skal gjelde bruk av all natur, foreslås også at virkeområdet for loven skal omfatte både land- og sjøterritoriet og Norges økonomiske sone. Det betyr at utvalgets forslag om generelle prinsipper for artsforvaltning og naturtypeforvaltning også gjelder for marine arter og naturtyper.

Prinsipper for bærekraftig bruk

Begrepet bærekraftig utvikling ble lansert av Brundtlandkommisjonen. Begrepet innebærer at bruk av naturen for å imøtekomme dagens behov ikke skal ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Å sikre bærekraftig bruk kan ikke gjøres ved ett enkelt grep. Utvalget har derfor valgt å konkretisere begrepet gjennom flere bestemmelser.

Utvalget foreslår

 • bevaringsmål for naturtyper og arter. All forvaltning av naturen – både av private og av offentlige aktører – skal i størst mulig grad innrettes slik at disse mål kan nås.
 • å lovfeste viktige miljørettslige prinsipper som føre-var-prinsippet, prinsippet om samlet belastning, prinsippet om at miljøpåvirkeren skal betale og prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.

Prinsippene skal etter forslaget legges til grunn ved utøving av myndighet etter både naturmangfoldloven og andre lover, ved tildeling av offentlige tilskudd og når det offentlige opptrer som grunneier.

Utvalget foreslår også

 • en generell aktsomhetsplikt for enhver. Det betyr at alle har et ansvar for å opptre varsomt – innen rimelighetens grenser – for å unngå at arter eller naturtyper blir truet.
 • at det skal kunne fastsettes bindende miljøkvalitetsmål, for eksempel knyttet til forekomsten av bestemte arter i et område.

Artsforvaltning

En rekke norske arter regnes i dag som truet. For å unngå at flere arter blir truet med utryddelse foreslår utvalget:

 • at alle arter i prinsippet skal bevares (bevaringsprinsippet)
 • regler som skal gjelde for allerede truete arter, og som derfor trenger ekstra beskyttelse.

Forslaget innebærer bl.a. at viltlevende dyr og planter ikke skal drepes, fanges, plukkes eller skades uten fornuftig formål, og at all høsting av arter skal bygge på dokumentasjon og være bærekraftig.

Forslaget hindrer ikke bekjempelse av skadedyr. Det hindrer heller ikke lovlig virksomhet – f.eks. landbruksvirksomhet – eller lovlig ferdsel, så lenge den skjer tilstrekkelig hensynsfullt.

Utvalget understreker også at det er helt vesentlig å bevare arters leveområder. I forslaget legges det blant annet opp til at de artene som er mest truet skal "prioriteres", det vil si at selve arten fredes, og at det gis regler om ivaretakelse av viktige økologiske funksjonsområder for arten. Dette er f.eks. beiteområder, trekkområder eller yngle­områder for slike arter.

Domestiserte arter

Det ville genetiske mangfold har i årtusener gitt grunnlaget for å sikre mat og andre landbruksressurser. Gjennom kultivering og avl er det oppstått et nytt genetisk mangfold som også er en vesentlig forutsetning for ressursgrunnlaget for fremtiden.

Utvalgets foreslår derfor også

 • et mål om bevaring av det genetiske mangfoldet innen domestiserte arter.

Fremmede arter

Spredning av fremmede organismer regnes i dag som en av de alvorligste trusler mot det biologiske mangfoldet.

Utvalget foreslår derfor:

 • at myndighetene skal kunne iverksette tiltak for å bekjempe fremmede arter som utgjør en trussel mot naturlig flora og fauna. For å kunne forebygge en slik trussel, foreslås krav om tillatelse for innførsel og utsetting av fremmede organismer, men med visse unntak for arter som fanges opp av annet lovverk.
 • at enhver som setter ut fremmede organismer, eller som har virksomhet som kan medføre spredning eller utslipp, har et selvstendig ansvar for å prøve å unngå skadevirkninger på naturen.

Områdevern

Områdevern etter naturvernloven har etter utvalgets mening vært et godt virkemiddel for å ivareta natur med spesielle eller representative verdier. Det er imidlertid etter utvalgets mening behov for å oppdatere en del av reglene, og å supplere dem med andre virkemidler.

Utvalgets forslag om områdevern:

 • å videreføre vesentlige deler av dagens naturvernlov
 • at det sies klart at verneområder kan opprettes både på land og i havet
 • konkrete mål for områdevern, bl.a. bygging av økologiske nettverk
 • å videreføre vernekategoriene nasjonalpark, landskapsvernområde, naturreservat og biotopvern, med en del justeringer, både for å sikre bedre ivaretakelse av verneverdiene og av hensyn til grunneiere og rettighetshavere.

Utvalget foreslår også nye regler om kompensasjon til grunneiere som har grunn som blir vernet.

Utvalgets forslag om kompensasjon innebærer:

 • en kombinasjon av en erstatnings- og en tilskuddsordning for alle vernekategoriene
 • erstatningen skal dekke tap som følge av begrensninger i igangværende bruk
 • tilskudd skal kunne gis for å kompensere for begrenset mulighet til ny næringsutvikling innenfor et verneområde, eller til næringsutvikling som er tilpasset verneverdiene, f.eks. visse former for turisme
 • prosesskostnader begrenses, slik at størst mulig andel av erstatningsbudsjettet kommer grunneierne til gode.

Utvalget foreslår dessuten en del tiltak som kan hindre at verneverdier går tapt mens en verneprosess foregår.

Utvalgte naturtyper

Et av de nye grep utvalget foreslår, er et eget regime for det utvalget har kalt "utvalgte naturtyper". Ordningen er et viktig supplement til områdevern. Den skal etter forslaget først og fremst gjelde for truete eller sårbare naturtyper. Eksempler kan være visse typer strandenger, kalksjøer, kystlynghei og visse typer løvskog.

Beskyttelsen er generell for alle lokaliteter av en naturtype, men mindre streng enn områdevern.

Ordningen innebærer etter forslaget at:

 • naturtypene velges ut ved kongelig resolusjon
 • beskyttelsen skjer gjennom plan- og bygningsloven og andre lover, f.eks. vannressursloven, saltvannsfiskeloven eller oppdrettsloven
 • skog- eller jordbruk som berører utvalgte naturtyper skal meldes eller ivaretas gjennom skogbruks-/miljøplan.

Bedre samordning mellom naturvern og kulturminnevern

Vern etter naturvernloven og vern etter kulturminneloven er ikke alltid godt samordnet i dag. Utvalget foreslår:

 • at hensynet til kulturminner kan tas med ved områdevern etter naturmangfoldloven
 • at biologisk mangfold kan inngå i vern etter kulturminneloven.

Tilgang til genetisk materiale

Tilgang til genetisk materiale og en rettferdig fordeling av fordelene ved utnytting er et viktig tema i biomangfoldkonvensjonen. Norge har ingen regler om slik tilgang i dag.

Utvalget tar utgangspunkt i et mål om å bevare genetisk materiale som en felles ressurs som utnyttes til beste for miljø og mennesker.

Utvalget foreslår at:

 • enhver skal kunne lete etter og utnytte genetisk materiale
 • tilgangen kan – som i dag – være begrenset pga. eiendomsrett eller immaterialrett
 • uttak av genetisk materiale til bioprospektering skal meldes til myndighetene etter uttak

Utvalget foreslår også regler om uttak av genetisk materiale fra genbanker i Norge.

Utvalget foreslår også at nordmenn som har hentet genetisk materiale i et annet land, skal ved innførsel til eller bruk i Norge kunne dokumentere at materialet er innhentet i samsvar med reglene i det aktuelle landet.

Kontroll og sanksjoner

Gjeldende naturforvaltningslover, bl.a. naturvernloven, har få bestemmelser som sikrer håndheving av reglene i loven. Utvalget foreslår derfor en del nye regler om kontroll og sanksjoner, blant annet adgang til å bruke tvangsmulkt og pålegge gjenoppretting ved regelbrudd.

Et viktig nytt forslag er forslaget om miljøerstatning. Forslaget innbærer at:

 • myndighetene kan gi pålegg om miljøerstatning hvis noen ved å overtre loven har skadet miljøet
 • erstatningen skal gå inn i et fond
 • midlene skal bare kunne brukes til tiltak for bevaring og bærekraftig bruk.

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk.

Agderforskning

Agder naturmuseum og botanisk hage

Akvaforsk

Akvariet i Bergen

Alpinanleggenes Landsforening

Alta museum

Arkeologisk Museum i Stavanger

Artsdatabanken

Austefjord Museum

AVINOR

Bergen Museum Naturhistorisk del

Bergen museum, Univ. i Bergen

Bergindustriens fellessekretariat

Bergvesenet

Bioteknologinemnda

Bjugn bygdatun

Blekkulfs Miljødetektiver

Blaafarveværket

Breheimsenteret

Braathens

Byggenæringens landsforbund

Cementmuseet Slemmestad og Slemmestad geologisenter

Dagali museum

Dalane folkemuseum

De Heibergske samlinger

Den Norske Advokatforening

Den norske reisebransjeforening

Den Norske Turistforening

Departementene

Det frivillige skyttervesen

Det Kgl. Selskap for Norges Vel

Det norske arboret

Det norske Hageselskap

Direktoratet for naturforvaltning

Eidskog museum

Eidsvoll museum

Elvarheim museum Åmli kommune, v/Kultur- og fritidsavd.

Energibedriftenes landsforening EBL

Evje og Hornnes museum

FagRo v/Erik Brenna

Fellesaksjonen for ulv v/Ener Berg

Fellesforbundet

Fetsund lenser, fløtingsmuseum og naturinformasjonssenter

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Fiskeridirektoratet

Fiskerinæringens landsforening

Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk

Folldal bygdetun

Forbrukerrådet

Forbundet Kysten

Foreningen våre rovdyr

FORF – sekretariat – Frivillige org. Redningsfaglige forum

v/Ole Jørgen Kjellmark NAK

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarsbygg

Forsvarsstaben

Fortidsminneforeningen

Forum for kommunale planleggere

Forum for lokalt miljøvern

Forum for Strategisk Nettutvikling

Forum for utvikling og miljø

FOR-UT; Stiftelse for naturlig friluftsliv v/Espen Seierstad

Frammuseet

Fremtiden i våre hender

Fridtjof Nansens Institutt

Friluftlivets fellesorganisasjon

Friluftsrådenes Landsforbund

Frosta bygdemuseum

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Gamvik museum

Geoforum

Granvin bygdamuseum

Greenpeace Norge

GRID Arendal

GRIP

Grunneiernes Frittstående Organisasjon

Grønn Hverdag

Halden historiske samlinger

Handelen og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Hardangervidda natursenter Eidfjord A/S

Havforskningsinstuttet

Herøy kystmuseum

Hovden jernvinnemuseum/Hegni friluftsområde

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Sogn og fjordane

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Volda; Joplassvn.

Innovasjon Norge (Norges Turistråd/Norges Eksportråd)

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA)

Jernbaneverket

Jordforsk – Senter for jordfaglig miljøforskning

Jostedalsbreen Nasjonalparksenter

Justis- og politidepartementet

Kløgetvedttunet

Knaben gruvemuseum v/Jan Rob

Kokelv sjøsamiske museum

Kommunene

Kommunenes Sentralforbund

Kulturvernets fellesorganisasjon (KORG)

Kunstindustrimuseet i Oslo

Kystdirektoratet

Kystmuseet i Sogn og Fjord.

Kystmuseet i Sør-Tr.lag

Landbruksmuseet på Gjermundnes

Lands museum

Leka bygdemuseum, v/kass. Kirsten Pettersen

LO

Lofotmuseet

Luftfartstilsynet

Lyngheisenteret

Mandal bymuseum

Massnes villmarksmuseum, v/Olav Fridtun

Matforsk AS

Mattilsynet

Midt-Nordisk Vitensenter i Trondheim

Midt-Troms museum (Berg gruvemuseum)

Miljøstiftelsen Bellona

Mostadmark jernverk

Mosvik museum

Museet i Mælandsgården Postboks 252 4297 Skudeneshavn

Møreforskning

Natur og Ungdom

Noragric

Nordisk genressursråd, Sekretariatet v/Karin Stendahl-Rechardt

Nord-Jarlsbergmuseene

Nordkappmuseet

Nord-norsk vitensenter, UiTø

Norges Bilsportforbund

Norges Birøkterlag

Norges Bondekvinnelag

Norges Bondelag

Norges Dykkerforbund

Norges Fiskarlag

Norges Fjellstyresamband

Norges Forskningsråd

Norges Geologiske Undersøkelser

Norges Golfforbund

Norges Handikapforbund

Norges Hundekjøringsforbund

Norges Idrettsforbund og olympiske komite

Norges Idrettshøgskole

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Klatreforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Landbrukshøgskole

Norges Luftsportsforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Motorsportforbund

Norges Museumsforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Orienteringsforbund

Norges Skiforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Skytterforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Vitenskapsmuseet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,

Geografisk institutt

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,

Institutt for biologi

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges Velforbund

Norges veterinærhøgskole

Norsk Aero Klubb

Norsk Allmenningsforbund v/Rune O. Brenna

Norsk bergverksmuseum

Norsk Biologiforening

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Botanisk Forening

Norsk Bremuseum

Norsk Entomologisk forening, Jan Stenløkk

Norsk Fiskerihøgskole

Norsk fjellmuseum

Norsk forening for bolig- og byplanlegging

Norsk forening for fartøyvern

Norsk forening mot støy

Norsk genressursråd, Sekretariatet v/Eivind Mehl

Norsk Geologisk forennig NGU

Norsk Hagebruks Museum

Norsk inst. for fiskeri- og havbruksforskning

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)

Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)

Norsk institutt for naturforskning

Norsk Institutt for Skogforskning (Skogforsk)

Norsk institutt for vannforskning

Norsk Kennel Klubb

Norsk kommuneforbund

Norsk Landbruksmuseum

Norsk lomnologiforening

Norsk Museumsutvikling

Norsk myrmuseum

Norsk Naturforvalterforbund

Norsk Oljemuseum

Norsk Orkideforening

Norsk Ornitologisk Forening

Norsk Polarinstitutt

Norsk samarbeidsforum for ny rovviltforvaltning

v/ Arild Strand

Norsk senter for bygdeforskning

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Norsk skogmuseum

Norsk teknisk museum

Norsk trikotasjem. og tekstils.

Norsk Vannforening

Norsk vasskraft og industristadmuseum

Norsk Zoologisk Forening

Norske Fiskeoppdretteres forening

Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

Norske Reindriftssamers landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Norskog

NORTRA

NSB AS

NTNU Fakultet for Naturvitenskap og teknologi

NTNU Ringve botaniske hage

Ny Ålesund By- og Gruvemuseum

Nynorsk kultursentrum

Næringslivets hovedorganisasjon

Næs jernverksmuseum

Oljedirektoratet

Opplysningsvesenets fond

Orkla Industrimuseum

Os museum

Oscarsborg festningsmuseum

Planteforsk

Plantesortsnemnda, v/Haakon Sønju

Polaria

Politidirektoratet

Post- og teletilsynet

Prosessindustriens landsforbund

Prosjekt PBL 2000

Pukk- og grusleverandørenes landsforbund

Rana museum kulturhistorisk - og naturhistorisk avd.

Reindriftsforvaltningen

Reiselivsbedriftenes landsforening

Riksadvokaten

Riksantikvaren

Rindal bygdemuseum

Rogaland fiskerimuseum

Rogalandsforskning

Ryfylkemuseet

Rygge museum, v/Gunnleif Grannes

Røros museum

SABIMA

Samarbeidsrådet for naturvernsaker, v/Jan Olav Nybo

Samenes landsforbund SLF

Samenes Naturressursutvalg Goahetegearret

Sametinget

Sandefjordmuseene

SAS Norge, avd for helse, miljø og sikkerhet

Sauda museum

Selbu bygdemuseum

SFT

Sigurd Einbus Minne (Einbustugu)

Sjøfartsdirektoratet

St Jørgens hospital

Stabbursnes naturhus og museum

Statens institutt for forbruksforskning

Statens Kartverk; Kartverkveien 21; 3511 Hønefoss

Statens navnekonsulentar for Midt-Noreg v/Tor,Erik Jensgard

Statens navnekonsulentar for Vestlandet v/Kjell Erik Steinbru

Statkraft

Statnett SF

Statskog SF

Stavanger museum

Stiftelsen for naturforskning og kulturminner

Stiftelsen Idebanken

Stiftelsen Miljømerking i Norge

Stiftinga Jærmuseet

Stiklestad nasjonale kultursenter

Stjørdal museum

Straumsnes bygdemuseum

Sulitjelma gruvemuseum

Svalbard museum

Svinviks arboret

Sykkylven naturhistorisk museum

Sysselmannen på Svalbard

Sør-Varanger museum

Taretrålernes forening

Telemark museum

Telemarksforskning

Telenor

Toll- og avgiftsdirektoratet

Transportbedriftenes Landsforening

Tromsø Museum

Trondarnes distriktsmuseum

Tydal museum, kulturkontoret

Tørvikbygd bygdemuseum

Univ. Naturhistoriske museer og botanisk hage

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen, Bergen Museum

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi

Universitetet i Bergen, Institutt for geografi

Universitetet i Bergen, Juridisk fakultet

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Biologisk institutt

Universitetet i Oslo Juridisk fakultet

Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum og botanisk hage

Universitetet i Oslo Senter for utvikling og miljø

Universitetet i Oslo Institutt for soiologi og

samfunnsgeografi

Universitetet i Tromsø Institutt for biologi

Universitetet i Tromsø Institutt for planlegging og

lokalsamfunnsforskning

Universitetet i Tromsø Juridisk fakultet

Universitetet i Tromsø, Tromsø Museum

Universitetet i Tromsø

Utmarkskommunenes sammenslutning

Vadsø museum

Vardømuseene

Vegdirektoratet

Verdens Naturfond

Vestfold fylkesmuseum

Vestlandsforskning

Vest-Telemark museum

Veterinærinstituttet

Villreinrådet i Norge v/Jan Hageland

Vitenskapsmuseet i Trondheim

Våler Torvdriftsmuseum v/Ole Lie

Widerøe Flyselskap A/S v/Kjell Pettersen

ØKOKRIM

Østlandsforskning

Ålesund Akvarium

Åsen museum og hist.lag

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten