Naturmangfoldloven

Klima- og miljødepartementet

LOV 2009-06-19 nr 100 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser