Forskrift om fremmede organismer

Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 2, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32 og § 66, lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 7 og lov 27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen § 2.

Formålet med forskriften er å hindre innførsel, utsetting og spredning av fremmede organismer som medfører, eller kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov