Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Protokoll fra forhandlingsmøte mellom Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Landbruks- og matdepartementet onsdag 8. november 2006

Avtaler og protokoller

Til stede:

Fra jordbruket: Olaf Godli, Anders Huus

Fra staten: Viil Søyland, Håkon Grotli.
I tillegg møtte fra SLF: Aage Ramsfjell, Ingeborg Seip, Inger Korsnes Hagen og Jan-Endre Aasmundtveit

Vi viser til pkt. 5 i Sluttprotokollen fra jordbruksoppgjøret 2006. Det er her nedfelt at regelverket for tilskudd til avløsning skal revideres, og at nødvendige endringer i avtaleteksten i denne sammenheng skal fastsettes av partene høsten 2006. I samband med utarbeidingen av ny forskrift for tilskudd til avløsning, skal utmålingsbestemm-elsene for tilskuddet tas inn i avtaleteksten. Bestemmelsene gis virkning for kalender-året 2007 (jf. kap. 1 i avtalen) og kommer til erstatning for tidligere fastsatt avtaletekst om avløserordningene i pkt. 8.1 og 8.2 i ” Jordbruksavtale 2006-2007” inngått mellom Staten og Norges Bondelag 16. mai 2006.

Vedlagt følger ny avtaletekst om hhv. tilskudd til avløsning ved ferie og fritid samt tilskudd til avløsning ved sykdom mv. I tillegg er det tatt inn et nytt punkt 8.1 om definisjoner. Det legges til grunn at partene ved jordbruksoppgjøret 2007 inkorporerer den reviderte avtaleteksten om avløserordningene i den nye avtaleteksten for 2007-2008.

Oslo, 08.11.2006

Viil Søyland

Olaf Godli

Anders Huus

Vedlegg: Ny Jordbruksavtaletekst om tilskudd til avløsning

Vedlegg

Ny avtaletekst om tilskudd til avløsning – kommer til erstatning for pkt. 8.1 og 8.2 i ” Jordbruksavtale 2006-2007” inngått mellom Staten og Norges Bondelag 16. mai 2006.

8. VELFERDSORDNINGER

8.1 Definisjoner

Avløserlag: En organisasjon som har som formål å organisere og administrere avløsning innenfor et område der det ligger til rette for slikt samarbeid, og som er åpent for medlemskap for alle foretak i området som har rett på avløsertilskudd. Avløserlaget må være organisert med eget styre og vedtekter. Avløserlaget må være godkjent av fylkesmannen etter tilråding fra kommunen der avløserlaget er registrert.

Avløserring: To eller flere foretak som har gått sammen om å ansette felles avløser. Ringen må ha styre og vedtekter. Vedtektene må være godkjente av kommunen. Fellesbeite for melkeproduksjon som er organisert på samme måte, kan regnes som avløserring i beitesesongen.

8.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid

Vilkårene for å kunne motta tilskudd til avløsing ved ferie og fritid står i forskrift om tilskot til avløysing.

Søknadsfristen er 20. januar året etter at avløsingen har skjedd. Ved oversittelse av søknadsfrist, blir det foretatt en reduksjon i tilskuddet som gjengitt i kap. 6.1.1.

Satsene som fastsettes i jordbruksoppgjøret er foreløpige, og Landbruks- og matdepartementet kan etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag justere satsene innenfor bevilgningen.

Maksimalbeløpet utgjør 51 500 kroner. Nedre grense for krav om tilskudd er 5 000 kroner. Satsene fremgår av tabellen nedenfor. Beregnet beløp mindre enn 300 kroner for summen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid blir ikke utbetalt.

For enkeltpersonforetak er grunnlaget for fastsetting av tilskudd dyretallet på foretaket pr 1. januar i avløseråret. For andre foretak er grunnlaget for fastsetting av tilskudd dyretallet på foretaket i året etter avløseråret. For slaktegriser og griser solgt som livdyr med levende vekt på minst 50 kg, gjess, kalkuner, ender, livkyllinger og slaktekyllinger, blir antall slaktede dyr og/eller antall solgte livdyr i foregående år lagt til grunn for fastsetting av tilskudd for enkeltpersonforetak. For andre foretak blir tilskuddet for disse dyra fastsatt ut fra leveranser i avløseråret. Tilskuddsatser, maksimalbeløp og nedre grense for krav om tilskudd er det samme i disse tilfellene.

Tabell 8.1 Tilskudd til avløsing for ferie og fritid, kr/dyr pr år

Dyreslag

Intervall

Sats kr/dyr

1 Melkeku

1‑8

over 8 dyr

2.884

1.957

2 Storfe

alle dyr

417

3 Melkegeiter og melkesauer

1-40

over 40 dyr

685

458

4 Ammekyr

534

5 Sauer over 1 år / ammegeiter

363

6 Avlsgriser

824

7 Slaktegriser

29

8 Verpehøner og avlsdyr av ender, kalkuner og gjess

7,2

9 Hester alle dyr

824

10 Avlskaniner

206

11 Gjess/kalkuner

2,5

12 Ender/livkyllinger/livkalkuner

0,7

13 Slaktekyllinger

0,3

14 Revetisper

229

15 Mink-/ildertisper

67

Definisjonen av dyreslag under kapittel 6.4.2 gjelder tilsvarende. Forøvrig gjelder disse definisjonene:

  • Avlskaniner: Hunkaniner for kjøtt- eller ullproduksjon som har født minst ett kull
  • Gjess/kalkuner: Gjess og kalkuner som er slaktet foregående år
  • Ender/livkyllinger/livkalkuner: Ender som er slaktet foregående år. Solgte livkyllinger foregående år. Kalkuner hos oppaler bestemt for salg og der kalkuner kan være inntil 28 uker
  • Slaktekyllinger: Kyllinger som er slaktet foregående år
  • Pelsdyr: Reve-, mink- og ildertisper

8.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom m.v.

Vilkårene for å kunne motta tilskudd til avløsing sykdom m.v. står i forskrift om tilskot til avløysing.

Søknadsfristen er senest 3 måneder etter siste dag som gir rett til tilskudd.

Maksimalt tilskudd pr dag fastsettes for foretak med husdyrproduksjon ut fra tilskudd for ferie og fritid pr 1. januar i søknadsåret. For foretak med helårs veksthusproduksjon blir maksimalt tilskudd fastsatt ut fra oppvarmet veksthusareal pr 1. mars. For foretak med annen planteproduksjon blir maksimalt tilskudd for avløsing i onnetiden fastsatt på grunnlag av areal for ulike vekster pr 31. juli foregående år og satsene pr dekar og vekst. For foretak med honningproduksjon blir maksimalt tilskudd for avløsing i onnetiden fastsatt ut fra satser pr bikube og antall bikuber pr 1. april. Onnetiden er perioden fra 15. april til 1. oktober.

Tilskudd blir gitt for faktiske utgifter til avløsning, opp til maksimal dagsats for det enkelte foretak. Hele søknadsperioden er grunnlag for utregning av det maksimale tilskuddet søker kan få utbetalt. Hele søknadsperioden er antall sykmeldte dager, antall dager med fødselspermisjon osv. som det søkes om tilskudd for. Lange sykmeldinger og fødselspermisjon kan deles opp i flere søknader.

Dagsatser for tilskudd til avløsing ved sykdom mv. settes som følger:

Tabell 8.2 Kroner pr. dekar/bikube for fastsetting av maksimalt tilskudd, jf. tabell 8.3

Vekst

Sats i kr pr. dekar

Korn1)

32

Potet 1)>

150

Frukt og bær 1)>

660

Grønnsaker og andre planteprodukter 1)>

370

Bikuber

Sats pr. bikube

Bikuber 1)>

100

1. For foretak med plante- og/eller honningproduksjon gjelder tilskuddsordningen kun i onnetida, når en som har næringsinntekt fra foretaket som følge av sykdom mv. ikke kan delta i arbeidet i foretaket.

Tabell 8.3 Maksimalt tilskudd pr. dag og pr. foretak.

Husdyr- og plante1)>-produsenter:

Veksthusprodusenter:

Sats, kr

Maksimalt avløsertilskudd ferie og fritid / Maksimalt grunnlag for planteprodusenter

Veksthusareal, m 2>

Maksimalt beløp

kr 5.000 – 12.000

285 - 714 m 2>

345

kr 12.001 – 18.000

715 - 1071 m 2>

515

kr 18.001 – 24.000

1072 - 1429 m 2>

690

kr 24.001 – 30.000

1430 - 1786 m 2>

860

kr > 30.000

> 1786 m 2>

1 030

1. Produksjon av korn, poteter, frukt og bær, grønnsaker og andre planteprodukter, jf. tabell 8.2.

Til toppen