Lover og regler

Reindriftsavtale 1. juli 2000 – 30. juni 2001

avtaler og protokoller

I Henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruksdepartementet og Norske Reindriftssamers Landsforbund inngått følgende reindriftsavtale for driftsåret 2000/2001, gjeldende fra 1. juli 2000 til 30. juni 2001.

1 Økonomisk ramme

1.1 Bevilgninger over Statsbudsjettet

Det foreslås at rammen for bevilgningene over Statsbudsjettet for reindriftsavtalen 2000/2001 settes til 88,0 mill kroner. Dette er en økning på 8 mill kroner i forhold til avtalen 1999/2000.

Den varige fordeling av rammen innarbeides i Statsbudsjettet for 2001 og 50 prosent av rammeøkningen legges inn på statsbudsjettet for 2000.

1.2 Priser

Partene skal innen 20.08.00 fastsette målpris for reinkjøtt i slaktesesongen 2000/2001.

2 Utviklings- og investeringstiltak

Bevilgningen til Reindriftens Utviklingsfond settes for reindriftsavtalen 2000/2001 til 38,7 mill kroner mot 32,9 mill kroner i avtalen for 1999/2000.

Fra Reindriftens Utviklingsfond gjøres følgende avsetninger:

 • 5,0 mill kroner til forskning og veiledning for 2000,
 • 5,0 mill kroner til ressursforvaltning (veiing, telling, årgangsmerking m.v.),
 • 2,0 mill kroner til Samisk Utviklingsfond for å støtte opp under kombinasjonsnæringer hvor reindrift inngår som en komponent,
 • 0,5 mill kroner til arbeidet med forberedelse av ny reinbeitekonvensjon med Sverige,
 • 0,5 mill kroner til Markeds- og kvalitetsutvalget for reinkjøtt,
 • 1,5 mill kroner til konfliktforebyggende tiltak,
 • 1,2 mill kroner til kompensasjon for enkelte samiske driftsenheter i Troms, Nordland, Sør-Trøndelag/Hedmark med bakgrunn i store vedvarende reintap over flere år.

For øvrig kan fondets midler nyttes til:

 • kjøp av livdyr,
 • gjeterhytter og øvrige reindriftsanlegg, herunder gjerder og slakteanlegg,
 • støtte ved omfattende tap av rein i ulykker,
 • innløsning av driftsenheter,
 • utdanningsstipend,
 • ekstra driftskostnader til reindriftstilbud i barnehager,
 • tidligpensjon,
 • markedsfremmende tiltak,
 • sikring av reindriftens beiterett,
 • andre praktiske tiltak innenfor reindriften, herunder transport av rein,
 • gjennomføring av strategi for reintallstilpassning i tiltaksdistrikter,
 • andre faglige tiltak til fremme for reindriften, herunder veileding, kursvirksomhet, beitegranskning, planlegging og avlstiltak,
 • utvikling av binæringer og til formål av generell kulturell betydning for reindriftssamene.

3 Kostnadssenkende og direkte tilskudd

Det avsettes 42,7 mill kroner for avtaleåret 2000/2001 til ulike direkte og kostnadssenkende tilskudd.

3.1 Tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag

Det avsettes 8 mill kroner til ordningen med distriktstilskudd.

3.2 Tilskudd til driftsenheter og tamreinlag

Det gjøres følgende avsetninger til tilskudd til driftsenheter og tamreinlag:

 1. Produksjonstilskudd:
  Det avsettes 21 mill kroner til ordningen med produksjonstilskudd.
  Satsen for tilskuddet videreføres med 50.000 kroner per driftsenhet.
 2. Kalveslaktetilskudd:
  Det avsettes 5 mill kroner til ordningen med kalveslaktetilskudd. Satsen for tilskuddet økes med 25 kroner fra 200 kroner til 225 kroner per kalv.
 3. Tidligslaktetilskudd i Finnmark:
  Tidligslaktetilskuddet for rein i Finnmark opprettholdes med kr 10 per kg før 10. oktober innen sommerbeitedistrikt, men fjernes for perioden 10. oktober – 31. desember. Kalveslakte- og tidligslaktetilskuddet i Finnmark kan kombineres ved at det blir gitt tidligslaktetilskudd på kr 10 per kalv før 10. oktober innen sommerbeitedistrikt sammen med ordinært kalveslaktetilskudd. Maksimalsatsen på 30 000 kroner for tidligslaktetilskuddet fjernes.
  Det avsettes 2,0 mill kroner til ordningen med tidligslaktetilskudd.
 4. Driftstilskudd Troms- og Nordland reinbeiteområde:
  Det avsettes 5,0 mill kroner til ordningen med driftstilskudd i Troms og Nordland.
  Satsen videreføres med 80.000 kroner per driftsenhet.

3.3 Andre tilskudd

Avsetningen til frakttilskudd videreføres med 1,7 mill kroner.

4 Velferdsordninger

Det avsettes 1,8 mill kroner til velferdsordningene i reindriften utenom tidligpensjonsordningen.

4.1 Tidligpensjon i reindriften

Ordningen med tildligpensjon videreføres. Ordningen finansieres over Reindriftens Utviklingsfond, jfr pkt 2 foran.

4.2 Medlemsavgift til Folketrygden

Reindriftsutøverne skal betale avgift til Folketrygden etter samme sats som lønnsmottakere. Til dekning av avgift til folketrygdfondet, tilsvarende differansen til selvstendig nærings-drivende, avsettes 1,2 mill kroner som tilsvarer avsetningen over foregående avtale.

4.3 Sykepengeordningen

Til gjennomføring av refusjonsordningen for tilleggspremie til Folketrygden for økning av sykepenger til 100% av pensjonsgivende inntekt fra dag 15 avsettes 0,6 mill kroner, som tilsvarer tidligere avsetning.

5 Organisasjonstilskudd

Avsetningen til organisasjonstilskudd er økt med 0,8 mill kroner fra 4 mill kroner til 4,8 mill kroner.

Tilskudd utbetales på kvartalsbasis på grunnlag av framlagt budsjett. Revidert regnskap skal sendes Landbruksdepartementet.

6 Importordninger

Det tollbaserte importvernet skal, innenfor de rammer som Norges forpliktelser i henhold til WTO-avtalen setter, praktiseres på en måte som sikrer reindriftsnæringen et rimelig vern mot konkurrerende import. Etter samråd med Norsk Kjøtt kan Landbruksdepartementet ved Statens Landbruksforvaltning gi tillatelse til import av reinkjøtt til redusert toll (administrative tollnedsettelser) dersom markedssituasjonen tilsier det.

Tollnedsettelser for reinkjøtt knyttes til reindriftsavtalens prisbestemmelser, og praktiseringen skal så langt som mulig samsvare med bestemmelsene som gjelder for varer omfattet av jordbruksavtalens målprissystem.

7 Regelverk

Regelverket for Reindriftens Utviklingsfond og ordningene under punkt 3, fastsettes av Landbruksdepartementet i samråd med Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Oslo, 07. april 2000

Aslak J. Eira

Almar Sagelvmo