Lover og regler

Reindriftsavtale 1. juli 2004 – 30. juni 2005

avtaler og protokoller

I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruksdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende reindriftsavtale for driftsåret 2004/2005, gjeldende fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005.

Økonomisk ramme

Bevilgninger over Statsbudsjettet

Det foreslås at rammen for bevilgningene over Statsbudsjettet for reindriftsavtalen 2004/2005 settes til 95,0 mill kroner, eksklusive midler til tiltak mot radioaktivitet. Dette er tilsvarende bevilgning som for Reindriftsavtalen 2003/2004 etter vedtatt budsjett for 2004.

Priser

Det fastsettes ikke målpris for reinkjøtt i slaktesesongen 2004/2005.

Reindriftsavtalens bevilgninger følger kalenderåret

Partene er enige om at avtalebestemmelsene som gjelder bevilgninger over statsbudsjettet fra og med Reindriftsavtalen 2004/2005 skal følge kalenderåret. Dette innebærer at inneværende avtale for bevilgningene, som formelt løper til 30.06.2004, forlenges ut 2004 og at årets forhandlinger gjelder budsjettåret 2005. Bevilgningene innarbeides i statsbudsjettet på ordinær måte gjennom St prp nr 1 (2004-2005).

Det er videre enighet om at forhandlingstidspunktet ikke endres, samt at Stortingsproposisjonen om reindriftsavtalen fremmes som tidligere for behandling i vårsesjonen. Proposisjonen forenkles og vil ikke inneholde forslag til budsjettvedtak ut over eventuelle omdisponeringer mellom poster for inneværende kalenderår og eventuelle disponeringer av overførte midler. Stortingets behandling av proposisjonen forutsettes å gi formelt grunnlag for å iverksette tiltak i henhold til den inngåtte reindriftsavtalen som er knyttet til bevilgninger påfølgende år.

3 Utviklings- og investeringstiltak

Bevilgningen til Reindriftens Utviklingsfond settes for Reindriftsavtalen 2004/2005 til 33,5 mill kroner mot 36,5 mill kroner i avtalen for 2003/2004.

Fra Reindriftens Utviklingsfond gjøres følgende avsetninger:

 • 4,5 mill kroner til forskning og veiledning for 2004,
 • 2,0 mill kroner til Samisk Utviklingsfond for støtte til, og utvikling av, binæringer i reindriften,
 • 1,0 mill kroner til konfliktforebyggende tiltak for 2004,
 • 7,7 mill kroner til Verdiskapingsprogram for reindrift,
 • inntil 10,0 mill kroner til innløsning av driftsenheter og andre strukturtiltak i distrikter med behov for tiltak for tilpasning av antall driftsenheter og reintall,
 • 1,0 mill kroner til kvinnerettede tiltak,
 • 2,0 mill kroner til fagbrevordningen i reindriften,
 • 3,0 mill kroner til markedstiltak.

For øvrig kan fondets midler nyttes til:

 • kjøp av livdyr,
 • gjeterhytter og øvrige reindriftsanlegg, herunder gjerder og slakteanlegg,
 • støtte ved omfattende tap av rein i ulykker,
 • utdanningsstipend,
 • ekstra driftskostnader til reindriftstilbud i barnehager,
 • tidligpensjon,
 • avløserordning ved svangerskap,
 • markedsfremmende tiltak,
 • sikring av reindriftens beiterett,
 • andre praktiske tiltak innenfor reindriften, herunder transport av rein,
 • andre faglige tiltak til fremme for reindriften, herunder veileding, kursvirksomhet, beitegranskning, planlegging og avlstiltak,
 • utvikling av binæringer og til formål av generell kulturell betydning for reindriftssamene,
 • refusjon av dokumenterte utgifter, til deltagelse på kurs/etterutdanning og lignende for reindriftsutøvere,
 • konfliktforebyggende tiltak, by-rein,
 • gjennomgang av slakteristrukturen,
 • gjennomgang av distriktstilskuddet,
 • 1-2 dagers kompetansegivende kurs/etterutdanning.

4 Kostnadssenkende og direkte tilskudd

Det bevilges 53,9 mill kroner for avtaleåret 2004/2005 til ulike direkte tilskudd, mot 51,1 mill kroner for avtalen 2003/2004.

4.1 Distriktstilskudd

Det avsettes 10,0 mill kroner til ordningen med distriktstilskudd. Dett er en reduksjon på 2,0 mill kroner i forhold til Reindriftsavtalen 2003/2004.

4.2 Tilskudd til driftsenheter og tamreinlag

For at tilskudd til driftsenheter og tamreinlag skal kunne innvilges må følgende vilkår være oppfylt:

 • Driftsenheten må i utgangspunktet ha under 600 rein. Imidlertid kan driftsenheter med mer enn 600 rein motta tilskudd dersom følgende krav er oppfylt:
  1. Driftsenheten må ha under fastsatt høyeste reintall, per 31. mars inneværende driftsår. Avgang av rein som overstiger disse grensene ved siste pålagte telling i driftsåret må dokumenteres og godkjennes av reindriftsagronomen.
  2. Det er fastsatt et øvre reintall per distrikt og distriktet samlet holder seg innenfor dette reintallet.
  3. Det er inngått en bindende avtale mellom reindriftsforvaltningen og samtlige driftsenhetsinnehavere i distriktet om en reduksjonsplan for en tilpassing av reintallet innen fastsatt frist. En slik avtale skal utarbeides i henhold til Reindriftssjefens retningslinjer.
 • Driftsenhetsinnehaveren må ikke motta alderspensjon etter folketrygdslovens regler per 31.mars inneværende driftsår. For felles driftsenhet og/eller driftsenhet som er berettiget til ektefelletillegg, gjelder dette yngste ektefelle.
 • Driftsenheten/tamreinlaget må utøve en reindrift som er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for næringen, herunder pålagte tellinger og bestemmelser knyttet til oppfølging av lovlig fattede vedtak om høyeste reintall.
 • Driftsenhetsinnehaveren/driftsenhetsinnehaverne må vise til en salgsinntekt ekskl. merverdiavgift fra salg av reinkjøtt på minimum 30 000 kroner.

Det gjøres følgende avsetninger til tilskudd til driftsenheter og tamreinlag:

 1. Produksjonspremie:
  Det avsettes 18,4 mill kroner til ordningen med produksjonspremie.
  Det er kun næringsoppgaven med tilleggskjema for reindrift som danner grunnlag for beregning av produksjonspremie. Ut fra tilleggesskjemaet beregnes en produksjonspremie på 25 % fra avgiftspliktig salg av kjøtt og biprodukter fra rein. Videre utbetales det produksjonspremie for andre avgiftspliktige inntekter fra videreforedlede produkter fra rein, samt bearbeidede produkter fra rein, herunder husflidvarer. Ved salg av livdyr beregnes det produksjonspremie bare i de tilfeller hvor kjøperen er innvilget livdyrlån etter Forskrift om Reindriftens Utviklingsfond.
  Det utbetales ikke produksjonspremie for avgiftspliktig inntekt som overstiger
  400 000 kroner per driftsenhet og 1 000 000 kroner per tamreinlag.
  Produksjonspremien utbetales til driftsenhetsinnehaveren. Driftsenhetsinnehaveren har ansvaret for å oversende næringsoppgavene fra reineierne som er registrert under driftsenheten innen fastsatt frist.
  For tamreinlagene vil årsregnskapene danne grunnlaget for beregningen av produksjonspremien.
 2. Kalveslaktetilskudd:
  Det avsettes 5,0 mill kroner til ordningen med kalveslaktetilskudd. Satsen for tilskuddet videreføres med 150 kroner per kalv.
 3. Tidligslaktetilskudd i Finnmark og Troms:
  Det avsettes 5,0 mill kroner til ordningen med tidligslaktetilskudd for rein i Vest-Finnmark, Øst – Finnmark og Troms reinbeiteområder. Satsene fra driftsåret 2003/2004 opprettholdes.
 4. Driftstilskudd:
  Det avsettes 9,0 mill kroner til ordningen med driftstilskudd.
  Driftstilskuddet utbetales til driftsenheter i Rággonjárga reinbeitedistrikt, Varanger reinsogn og i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområder med en sats på 10 000 kroner per driftsenhet. For Čorgaš reinbeitedistrikt, Karasjok reinsogn og i Vest-Finnmark, Troms og Nordland reinbeiteområder utbetales tilskuddet med en sats på 25 000 kroner per driftsenhet.
  Ordningen med tilskudd ved overdragelse av driftsenhet til ungdom under 30 år videreføres, men tilskuddssatsen økes med 5 000 kroner til 30 000 kroner. Tilskuddet gis de tre første årene etter overdragelsen. Etablerte driftsenheter med vilkår om tidsbegrensning– begrunnet i generasjonsovergang, omfattes ikke av ordningen.
 5. Ektefelletillegg:
  Det avsettes 4,0 mill kroner til ordningen med ektefelletillegg.
  Som et ledd i en kvinne- og familiepolitikk utbetales det et ekstra driftstilskudd med en sats på 25 000 kroner til de driftsenhetene hvor begge ektefellene utøver aktiv reindrift. Et slikt tilskudd faller bort dersom en av ektefellene ved siste ligningsoppgjør har mer enn 150 000 kroner i brutto inntekt utenom reindriften.

4.3 Andre tilskudd

Frakttilskudd:

Det avsettes 1,0 mill kroner til tilskudd for frakt av slakteskrotter fra feltslakteanlegg til fryseanlegg. Tilskudd til frakt av levende dyr og tilskudd ved slakting når transport av levende rein unngås, avvikles.

Slaktetilskudd til feltslakterier og mobile slakteanlegg:

Det avsettes 1,5 mill kroner til slaktetilskudd til feltslakterier og mobile slakteanlegg. Satsen for tilskuddet er 3 kroner per kg rapportert slakt.

5 Velferdsordninger

Det bevilges 1,8 mill kroner til velferdsordningene i reindriften utenom tidligpensjonsordningen.

5.1 Tidligpensjon i reindriften

Ordningen med tidligpensjon videreføres, men med den endring at satsen for annen inntekt som tidligere innehaver av driftsenhet og eventuelt ektefelle kan ha justeres fra 100 000 kroner til 130 000 kroner. Ordningen finansieres over Reindriftens Utviklingsfond, jfr. pkt. 3 foran.

5.2 Medlemsavgift til Folketrygden

Reindriftsutøverne skal betale avgift til Folketrygden etter samme sats som lønnsmottakere. Til dekning av avgift til folketrygdfondet, tilsvarende differansen til selvstendig næringsdrivende, avsettes 1,2 mill. kroner.

5.3 Sykepengeordningen

Til gjennomføring av refusjonsordningen for tilleggspremie til Folketrygden for økning av sykepenger til 100% av pensjonsgivende inntekt fra dag 17 avsettes 0,6 mill kroner.

6 Organisasjonstilskudd

Bevilgningen til organisasjonstilskudd økes med 200 000 kroner fra 5,6 mill kroner til 5,8 mill kroner. Økningen er en øremerket bevilgning til NRLs organisering og drift av HMS tiltak i reindriften. I forbindelse med dette arbeidet forutsettes en egenandel på 10% fra brukerne av tjenesten.

Tilskudd utbetales kvartalvis på grunnlag av oversendt årsrapport og revisorgodkjent regnskap for siste driftsår, samt budsjett og planer for 2005. Kontingentinntekter og eventuelle tilskudd/refusjoner/inntekter fra andre institusjoner/departementer skal spesifiseres både i regnskap og budsjett.

7 Importordninger

Det tollbaserte importvernet skal, innenfor de rammer som Norges forpliktelser i henhold til WTO-avtalen setter, praktiseres på en måte som sikrer reindriftsnæringen et rimelig vern mot konkurrerende import. Etter samråd med Reindriftens importutvalg kan Landbruksdepartementet ved Statens landbruksforvaltning fastsette kvoter for reinkjøtt og/eller levende rein for slakting som kan importeres med redusert toll.

8 Regelverk

Regelverket for Reindriftens Utviklingsfond og ordningene under punkt 3, fastsettes av Landbruksdepartementet i samråd med Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Oslo, 17. februar 2004

Aslak J. Eira

Almar Sagelvmo