Statens forhandlingsutvalg

Avtaler og protokoller

6. mai 2004

Statens forhandlingsutvalg viser til jordbrukets dokument framlagt i plenumsmøte i jordbruks­forhandlingene 6. mai kl. 13:00. Statens forhandlingsutvalg viser til sitt tilbud av 04.05 som bygger på en helhetsvurdering av Stortingets retningslinjer for landbrukspolitikken. Statens forhandlingsutvalg legger til grunn at statens tilbud av 4. mai ligger innenfor merknaden fra flertallet i Stortingets næringskomite om at jordbruket får beholde en vesentlig del av produktivitetsgevinsten.

Grunnlagsmaterialet fra Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) viser at jordbruket i perioden 2002 til 2004 har hatt en inntektsøkning pr. årsverk på om lag 23 prosent, mens veksten for andre grupper beregnes til knapt 9 prosent. Med forutsetningene som ligger til grunn for statens tilbud av 4. mai, vil jordbruket fra 2004 til 2005 opprettholde kjøpekraften. Samlet innebærer dette at for perioden 2002 til 2005 vil jordbruket ha en inntektsvekst som er høyere enn veksten i arbeidsproduktivitet. Inntektsveksten er også vesentlig høyere enn lønnsveksten for andre grupper i samme periode.

Statens forhandlingsutvalg viser til at tilbudet er lagt fram som grunnlag for videre forhandlinger. Dette betyr at Statens forhandlingsutvalg er villig til å forhandle videre om de økonomiske spørsmål og innretningen av virkemidlene som er tatt opp i jordbrukets dokument av 06.05.

Statens forhandlingsutvalg mener partene har et felles ansvar for å undersøke alle muligheter for å finne fram til en forhandlingsløsning. Statens forhandlingsutvalg foreslår derfor at det innledes sonderinger mellom partene, for, på grunnlag av jordbrukets krav og statens tilbud, å komme videre i prosessen. Det legges til grunn at jordbrukets dokument av 06.05. og statens dokument av 06.05 er partenes utdypinger av krav og tilbud.

Til toppen