Høringsinstanser og høringsuttalelser

Statsministerens kontor

Departementene:
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Utenriksdepartementet

Høyesterett
Borgarting lagmannsrett
Oslo tingrett

Akvaforsk
Bioteknologinemnda
Den etiske nemnda for patentsaker
Det Norske Radiumhospitalet
Direktoratet for naturforvaltning
Domstolsadministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarets forskningsinstitutt
Haukeland universitetssykehus
Havforskningsinstituttet
Kirkerådet
Konkurransetilsynet

Mattilsynet
Innovasjon Norge

Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
Patentstyret
Regjeringsadvokaten
Rikshospitalet

Rådet for dyreetikk
Statens helsetilsyn
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Statens landbruksforvaltning
Statens legemiddelverk
Statskonsult

Ullevål universitetssykehus
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
Det Teologiske Menighetsfakultet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Bergen - vedlegg
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Stavanger

Affitech AS
Alpharma AS
Axis-Shield AS
Aqua Gen AS
Bergen Medikal AS
Biokjemi Norge
Biosence Laboratories AS
Birkeland Innovasjon AS
Dynal Biotech AS
Intervet-Norbio (Bergen)
Diagenic AS
Genpoint AS
GenoMar ASA
Maritex AS
Natumin Pharma ASA
Natural ASA
Norsk Hydro ASA
NTNU TTO AS
Nutri Pharma ASA

GE Health Care Oslo AS

Den norske Advokatforening
Den norske lægeforening
Den Norske Veterinærforening

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Fiskeriforskning
Forskerforbundet
Bioparken AS
Forskningsparken på Gaustad
Forum for Utvikling og Miljø
Human-Etisk Forbund

Kommunenes Sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustriforeningen LMI
Matforsk
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom

NIGel – Norsk Industriforening for Generiske Legemidler
Norges bedriftsforbund
Norges Bondelag
Norges Farmaceutiske forening
Norges Fiskarlag
Norges forskningsråd

Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
NORIMPOD
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk folkehjelp
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse NIR - Vedlegg
Norsk forening for industriens patentingeniører NIP
Norsk Institutt for Markedsforskning

Norsk Oppfinnerforening
Norsk Plantevernforening
Norske fiskeoppdretteres forening
Norske Patentingeniørers Forening NPF
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
Regnskogsfondet
Oikos - Økologisk landslag
Stiftelsen Genesis
Verdens Naturfond/WWF Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund