Kommisjonsvedtak av 13. november 2006 om unngåelse av dobbelttelling av reduksjoner i klimagassutslippet (...) i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF

Utrykt vedlegg til St.prp. nr. 26 (2007-2008)

Kommisjonsvedtak av 13. november 2006 om unngåelse av dobbelttelling av reduksjoner i klimagassutslippet innenfor rammen av Fellesskapets ordning for handel med utslippskvoter når det gjelder prosjektvirksomhet i henhold til Kyotoprotokollen, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (i pdf-format)

Til toppen