Dokument

Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Viser 176-200 av 736 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Veileder til eForvaltningsforskriften

  24.06.2015 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  eForvaltningsforskriften er et viktig virkemiddel i forvaltningens arbeid med digitalisering. For å lette forståelsen av forskriften har Kommunal- og moderniseringsdepartementet med bistand fra Direktoratet for forvaltning og IKT oppdatert

 • Rettleiar for konsultasjonsordninga

  03.06.2015 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og distriktsdepartementet

  Konsultasjonsordninga er ein fast arena for dialog og samarbeid mellom regjeringa og KS, om det økonomiske opplegget for kommunar og fylkeskommunar. Denne rettleiaren rettar seg mot dei departementa som har ansvarsområde som vedkjem kommunesektoren,

 • Veileder: Klatreanlegg - Planlegging, bygging og drift (V-0974B)

  02.06.2015 Brosjyre/veiledning Kultur- og likestillingsdepartementet

  Denne veilederen legger føringer for klatreanlegg som ønsker å søke økonomisk støtte til bygging, og krav til de som skal arrangere nasjonale eller internasjonale konkurranser.

 • Veileder for kommunal behandling av små vindkraftanlegg

  29.05.2015 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Olje- og energidepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder om kommunal behandling av søknader om småskala vindkraftanlegg på inntil 1 MW per prosjekt etter plan- og bygningsloven.

 • Brukervalg i kommunal tjenesteyting - Veileder for kommuner som ønsker å innføre brukervalg

  28.05.2015 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Denne veilederen omhandler brukervalg i kommunal tjenesteyting. Veilederen retter seg mot kommuner som ønsker å innføre brukervalg og har et todelt formål - vise muligheter for brukervalg innen egen organisasjon og gi råd om hvordan innføring av

 • NorskPetroleum.no - Fakta om norsk olje og gass

  04.05.2015 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  NorskPetroleum.no erstatter faktaheftet. Artikler og fakta om norsk olje og gass er illustrert gjennom bilder, grafikk og kart. All informasjon er tilgjengelig uavhengig av digital plattform, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles gjennom

 • Norway and the EU - Partners for Europe

  18.03.2015 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norway shares a common set of values with the EU and its member states, and we are working together to find joint solutions to common challenges. This brochure will tell you more about the areas in which Norway and the EU cooperate, and the extent

 • Utlevering av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

  13.03.2015 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Veileder til forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.

 • Jordbruksforhandlingenes saksgang

  11.03.2015 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  Forktortelser: BFJ: Budsjettnemnda for jordbruket SFU: Statens forhandlingsutvalg LMD: Landbruks- og matdepartementet FIN: Finandsdepartementet KLD: Klima- og miljødepartementet SMK: Statsministerens kontor Det forhandles om: Prisbestemmelser og

 • Hovedavtalen for jordbruket

  11.03.2015 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  Mellom Staten på den ene siden og Norges Bondelag og Norsk Bonde‑ og Småbrukarlag (Organisasjonene) på den andre siden.

 • Historier om vann, elver og våtmarker

  10.02.2015 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  Dette heftet inneholder historier om livet i våtmark, vann og vassdrag, og vi håper det inspirerer til å lære mer om vår unike natur.

 • Lommebudsjettet 2015

  30.01.2015 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2015.

 • Historier om skog, fjell og kulturlandskap

  07.01.2015 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  Dette heftet inneholder historier om livet i skogen, på fjellet og i vårt kulturlandskap, og fortellinger om spesielle arter og naturtyper av stor betydning. Vi håper det inspirerer til å lære mer om vår unike natur.

 • Mangfoldsrekruttering

  13.11.2014 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel. Hovedmålet er å inspirere og motivere og gi konkret kunnskap om hvordan man går fram i ulike faser av rekrutteringsprosessen.

 • Veileder til kommunenes planarbeid med tilknytningsplikt for fjernvarme

  14.10.2014 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunene har et viktig ansvar når det gjelder å vurdere fordeler og ulemper ved bruk av regelverket for tilknytningsplikt for fjernvarme som oppvarmingsløsning i bygg. Olje- og energidepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har

 • Driving under the influence of non-alcohol drugs – legal limits implemented in Norway

  22.09.2014 Brosjyre/veiledning Samferdselsdepartementet

  Brosjyre på engelsk om kjøring i narkotika- og medikamentrus.

 • Time to modernize the Norwegian transport sector

  22.09.2014 Brosjyre/veiledning Samferdselsdepartementet

  Brosjyre på engelsk om moderniseringen av den norske transportsektoren.

 • Core values of Norway's defence sector

  12.09.2014 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  The defence sector defends Norwegian territory, the Norwegian people and Norway’s interests. The defence sector promotes certain general values. This values platform for the sector is aimed to highlight these values.

 • Veileder - Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg (V-0511)

  15.08.2014 Brosjyre/veiledning Kultur- og likestillingsdepartementet

  Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg (V-0511) (enkeltsider) (.pdf) Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg (V-0511) (Oppslag) (.pdf) Utgitt: 2012 Kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og institusjoner kan bestille denne

 • Retningslinjer om bruk av egenerklæringer fra sakkyndige i barnevernsaker

  03.07.2014 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Sakkyndige som påtar seg oppdrag i barnevernsaker er underlagt regler om habilitet og har en selvstendig plikt til å vurdere denne. BLD gir nå retningslinjer om bruk av egenerklæring for sakkyndige i barnevernsaker.

 • Veileder til kart- og planforskriften

  01.07.2014 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Veilederen utdyper hvordan kart- og planforskriftens paragrafer skal forstås og inneholder beskrivelse av datasett til det offentlige kartgrunnlaget.

 • Veileder - Snøproduksjon og snøpreparering (V-0965)

  24.06.2014 Brosjyre/veiledning Kultur- og likestillingsdepartementet

  Målgruppen for denne veilederen er drivere av små og mellomstore skianlegg. Teorien er grunnleggende i forhold til forklaring av utstyr og produksjonsmetoder under ulike forhold.

 • Veileder - Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (V-0798)

  23.06.2014 Brosjyre/veiledning Kultur- og likestillingsdepartementet

  I arbeidet med denne utgaven av veilederen har tilpassing til bestemmelser om kommunal planlegging i siste utgave av plan- og bygningsloven vært særlig viktig.

 • Medvirkning i planlegging

  23.06.2014 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Lokaldemokratiet styrkes og utvikles gjennom bred medvirkning og dialog i planprosesser. En veileder er utviklet for å formidle prinsipper og gode eksempler for medvirkning i planprosessene etter plan- og bygningsloven.

 • JDs rekrutteringsbrosjyre

  13.06.2014 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Kortfattet informasjon om departementet som arbeidsplass.

 • Side 8 av 30
 • Side 8 av 30