Veiledninger og brosjyrer

Viser 176-200 av 744 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Regjeringens forenklingsprosjekt og strategi for små og mellomstore bedrifter - Status

  04.10.2013 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  I denne brosjyren finner du en beskrivelse av status i regjeringens forenklingsprosjekt i tillegg til status for tiltakene i regjeringens strategi for små- og mellomstore bedrifter.

 • Den moderne bærekraftige byen

  27.08.2013 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne publikasjonen presenterer statlig politikk av særlig betydning for byene.

 • Fakta om fiskeri og havbruk 2013

  13.08.2013 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Faktabrosjyre om norsk sjømatproduksjon – konsum og eksport, fiske og fangst, havbruk og forskning og innovasjon. Utgitt av Fiskeri- og kystdepartementet - august 2013. Last ned brosjyren (pdf-format, 16 Mb)

 • Utvidet lisensplikt ("catch-all")

  03.07.2013 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Den tradisjonelle eksportkontrollen er relatert til utførsel av våpen, ammunisjon og annet militært materiell og andre strategiske varer Disse varene, som er beskrevet i to detaljerte lister, er enten direkte konstruert eller modifisert for militært

 • Informasjon om midlertidige utførsler

  02.07.2013 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Det er også lisensplikt ved midlertidige utførsler, for eksempel i forbindelse med utstillinger, produktdemonstrasjoner, salgsvirksomhet eller reparasjoner i utlandet. I slike tilfeller kreves det at søknad om lisens inneholder dokumentasjon som

 • Ny veileder om forholdet mellom barnevernloven og barneloven

  28.06.2013 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Av og til møter barneverntjenesten familier hvor foreldrenes konflikt kan gå ut over omsorgen for barnet. Barneverntjenestens ansvar for barn og unge omfatter også tilfeller der foreldrene ikke bor sammen. Det kan imidlertid være vanskelig for

 • Virksomhetsstrategi 2013–2017

  26.06.2013 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementets virksomhetsstrategi skal være grunnlaget for departementets interne styring og prioritering i utviklingen av departementet, og bidra til en mer helhetlig og samordnet tilnærming til departementets samfunnsoppdrag.

 • Veileder for gjennomføring av seismiske undersøkelser

  21.06.2013 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og kystdepartementet og Olje- og energidepartementet har utarbeidet en veileder for gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel.

 • A Guide to Human Rights Due Diligence in Global Supply Chains

  12.06.2013 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  The Norwegian Government wishes to contribute to strengthening the role of Norwegian businesses as engines for sustainable development and poverty reduction, while at the same time supporting the efforts of the UN and the ILO to promote responsible

 • Nordområdene; store muligheter - stort ansvar

  03.06.2013 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  - Utviklingen i nord skaper store muligheter for Norge, men gir oss også et stort ansvar. Da regjeringen tiltrådte i 2005, erklærte vi at nordområdene skulle være regjeringens viktigste strategiske satsing. Åtte år senere kan vi slå fast at vi har

 • Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse

  03.06.2013 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til landbruksveier med anvisninger om hvordan anleggsarbeidet bør utføres. Den tidligere håndboken fra 1997 er nå revidert. Dette bl.a. for at

 • Veileder for arbeidet med tros- og livssynsminoriteter

  13.05.2013 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet ga våren 2013 ut en veileder for arbeidet med tros- og livssynsminoriteter.

 • Faktaheftet 2013 - alt du trenger å vite om olje og gass

  26.04.2013 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i samarbeid med Oljedirektoratet gitt ut et nytt faktahefte om norsk petroleumsvirksomhet, Fakta 2013. Heftet gir en grundig oversikt over petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

 • Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

  24.04.2013 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (Design: Vidar Olufsen/ Konsis Grafisk AS) Last ned: Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (PDF).

 • Utenriksstasjonenes arbeid for seksuelle minoriteter

  16.04.2013 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norge er en konsekvent forsvarer av menneskerettighetene. Dette gjelder også rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT). Vi skal våge å si ifra der andre tier, heter det i den nye veilederen for Utenriksdepartementet og

 • Konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring av store kraftledningssaker

  11.04.2013 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Som oppfølging av Meld. St. 14 (2011-2012) ”Vi bygger Norge - om utbyggingen av strømnettet” har Olje- og energidepartementet lagt ut Veieleder for konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring av store kraftledningssaker.

 • Nye vegar til framtidas velferd

  06.04.2013 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringa sin strategi for innovasjon i kommunesektoren.

 • Strategi for Finansdepartementet 2013 -

  01.04.2013 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Finansdepartementet ved finansministeren har det konstitusjonelle ansvaret for den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og finansmarkedsregulering og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

 • Rapportering av utførsel av forsvarsprodukter basert på innvilgede utførselslisenser/-tillatelser

  25.02.2013 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Rapportering av utførsel av forsvarsprodukter basert på innvilgede utførselslisenser/-tillatelser All utførsel av varer beskrevet i departementets vareliste I (våpen, ammunisjon og annet militært materiell) skal rapporteres på fastsatt

  Åpne møteplasser for barn og ungdom - eksempelsamling

  22.02.2013 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Åpne møteplasser for barn og ungdom - eksempelsamling

 • Ditt bidrag kan misbrukes

  28.01.2013 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Veileder til å unngå finansiering av terrorisme ved innsamlingsaksjoner.

 • Lommebudsjettet 2013

  25.01.2013 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2013.

 • Food Security in a Climate Perspective - English Summary

  21.01.2013 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  A strategy developed in cooperation with Ministry of Agriculture and Food, Ministry of Fisheries and Coastal Affairs, Ministry of the Environment. - English Summary - January 2013.

 • Fakta om Forsvaret 2013

  21.01.2013 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Fakta om Forsvaret 2013 (pdf, 3 Mb.) Forsvarets øverste ledelse (pdf, 963 kb.) Grader og distinksjoner (pdf, 215 kb.)

 • Internasjonale mål for biologisk mangfold 2011-2020

  17.01.2013 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  FNs konvensjon om biologisk mangfold har tre målsetninger:
  -Bevaring av biologisk mangfold
  -Rettferdig fordeling av godene fra utnyttelsen av genetiske ressurser
  -Bærekraftig bruk av biologiske ressurser