Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Viser 201-225 av 747 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ditt bidrag kan misbrukes

  28.01.2013 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Veileder til å unngå finansiering av terrorisme ved innsamlingsaksjoner.

 • Lommebudsjettet 2013

  25.01.2013 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2013.

 • Food Security in a Climate Perspective - English Summary

  21.01.2013 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  A strategy developed in cooperation with Ministry of Agriculture and Food, Ministry of Fisheries and Coastal Affairs, Ministry of the Environment. - English Summary - January 2013.

 • Fakta om Forsvaret 2013

  21.01.2013 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Fakta om Forsvaret 2013 (pdf, 3 Mb.) Forsvarets øverste ledelse (pdf, 963 kb.) Grader og distinksjoner (pdf, 215 kb.)

 • Internasjonale mål for biologisk mangfold 2011-2020

  17.01.2013 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  FNs konvensjon om biologisk mangfold har tre målsetninger:
  -Bevaring av biologisk mangfold
  -Rettferdig fordeling av godene fra utnyttelsen av genetiske ressurser
  -Bærekraftig bruk av biologiske ressurser

 • Fakta 2013

  16.01.2013 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet gir en samlet fremstilling av hovedtrekk ved produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge. Rammeverket som regulerer energiforsyningen gjennomgås, og det gis en oversikt over de viktigste lovene som setter rammene for

 • Fakta 2012

  03.01.2013 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i samarbeid med Oljedirektoratet gitt ut et nytt faktahefte om norsk petroleumsvirksomhet, Fakta2012. Publikasjonen gir en grundig fremstilling av petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen.

 • Facts 2012: The Norwegian petroleum sector

  03.01.2013 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  The Ministry of Petroleum and Energy together with the Norwegian Petroleum Directorate are publishing "Facts 2012 - The Norwegian petroleum sector". The publication provides a general overview of information regarding the petroleum activities

 • Norsk innsats mot dødsstraff

  10.10.2012 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet har utarbeidet en veiledning for arbeidet mot dødsstraff.

 • Veileder til forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

  03.10.2012 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  Veilederen skal være et hjelpemiddel for personer og virksomheter som ønsker å sette ut utenlandske treslag og for saksbehandlere i forvaltningen.

 • Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel

  19.09.2012 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen gir råd om hvordan forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) skal forstås i praksis for kommuneplanens arealdel.

 • Stortinget - benevnelser på norsk, engelsk, fransk, tysk og russisk

  03.09.2012 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Oversettelser til engelsk, fransk, tysk og russisk av norske benevnelser.

 • Frå politiske rettar til politisk makt

  01.08.2012 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Av Yngve Flo og Jacob Aars, UNI Rokkansenteret

 • Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister

  01.07.2012 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Last ned veilederen (pdf)

 • Veiledende merknader til helseregisterloven § 13 og

  27.06.2012 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Forskrift om informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre (helseinformasjonssikkerhetsforskriften) ble vedtatt 24. juni 2011. Veilederen gir en overordnet beskrivelse av hvordan de ulike

 • Kommuneplanprosessen – samfunnsdelen - handlingsdelen

  18.06.2012 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen "Kommuneplanprosessen - samfunnsdelen - handlingsdelen" inngår i den samlede veiledningen til plan- og bygningsloven av 2008.

 • Samfunnssikkerhet og planlegging etter plan- og bygningsloven

  10.06.2012 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen skal forhindre at man gjennom arealdisponering introduserer ny risiko og sårbarhet i samfunnet. Man bør unngå å bruke arealer som inneholder uønsket risiko og sårbarhet, eller tilpasse seg risikoen på en slik

 • Kommuneplanens arealdel

  25.04.2012 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen om kommuneplanes arealdel er et praktisk hjelpemiddel for kommunens behandling og framstilling av arealdelen.

 • Regional planstrategi

  29.03.2012 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen om regional planstrategi inngår i den samlede veiledningen til plan- og bygningsloven 2008. Veilederen utdyper lovkommentaren, og vil gi veiledning til hvordan regional planstrategi kan utarbeides etter bestemmelsene i § 7-1 og § 7-2 i

 • Lys på stedet

  16.03.2012 Brosjyre/veiledning Samferdselsdepartementet

  Målet for denne veilederen er å vekke interesse for bruk av utendørsbelysning i utvikling av norske byer og tettsteder, og i energi- og klimaarbeid.

 • Lys på stedet

  13.03.2012 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  God utendørsbelysning gjør byene og tettstedene våre triveligere, tryggere og mer tilgjengelige. Dessuten gir riktig lysbruk også mulighet til å spare penger.

 • Veileder - Forstandere i trossamfunn (2012)

  28.02.2012 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Veilederen har fokus på oppgavene forstander i trossamfunn har etter lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om ekteskap. Heftet gir i tillegg veiledning i andre sentrale gjøremål for en forstander.

 • Lommebudsjettet 2012

  27.02.2012 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2012.

 • Støtte og samarbeid (utdatert utgave)

  22.02.2012 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  FD ga i 2007 ut publikasjonen «Støtte og samarbeid» med en gjennomgang av det moderniserte totalforsvarskonseptet og sentrale ordninger innenfor totalforsvaret. Publikasjonen er nå på mange felter utdatert og er derfor under revisjon. Inntil videre

 • Næringsliv skaper utvikling

  14.02.2012 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Policybrosjyre om private investeringer i utviklingsland ble lagt fram på Næringslivets bistandskonferanse i Oslo 14. februar 2012.