Veiledninger og brosjyrer

Viser 201-225 av 788 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Kommunal planstrategi

  15.12.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen om kommunal planstrategi inngår i den samlede veiledningen til plan- og bygningsloven av 2008. Veilederen utdyper lovkommentaren, og vil gi veiledning til hvordan kommunal planstrategi kan utarbeides etter bestemmelsene i § 10-1 i plan-

 • Håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon

  14.12.2011 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Håndboken er skrevet for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. Den skal hjelpe deg som gjerne vil inkludere medarbeidernes idéer, kunnskap og erfaring på en mer systematisk måte for å utvikle virksomhetens innovasjonsevne.

 • Veileder i arbeid med ungdomsråd

  09.12.2011 Brosjyre/veiledning Barne- og likestillingsdepartementet

  Last ned veileder i arbeid med ungdomsråd

 • Veileder i etatsstyring

  14.11.2011 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Finansdepartementet har utarbeidet en veileder i etatsstyring. Siktemålet har vært at dokumentet kan være til inspirasjon for departementene.

 • Brochure about the Norwegian Ministry of Finance

  08.11.2011 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  The Ministry of Finance is headed by the Minister of Finance, who has overall responsibility for the Ministry’s work and who is aided by a political staff consisting of several state secretaries and a political adviser. Read more about the ministry

 • Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak

  01.11.2011 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Samhandlingsreformen er en retningsreform som skal gjennomføres over tid med start fra 1. januar 2012. Realiseringen bygger på et bredt sett av virkemidler, og det vil være variasjoner i hvordan reformen gjennomføres lokalt.

 • Veileder - Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

  27.10.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Veilederen bygger på rammene og prinsippene i gjeldende lov og forskrift.

 • Norsk fiskeriforvaltning

  26.10.2011 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Brosjyra er en norsk versjon av Norwegian fisheries management, og gir en kort introduksjon til viktige deler av norsk fiskeriforvaltning.

 • Historier om vår natur

  25.10.2011 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  T-1510, 2011 ISBN 978-82-457-0456-3 Historier om vår natur. (pdf) Kan bestilles gratis som klassesett på: http://

 • Kortversjon av Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne

  06.10.2011 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Last ned kortversjon i pdf-format (0,5 mb)

  Temaveileder: Mineralske forekomster og planlegging etter plan- og bygningsloven

  05.10.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen om plan- og bygningsloven og uttak av mineralske forekomster inngår som en temaveileder i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008 og er utarbeidet i samråd med Direktoratet for mineralforvaltning.

 • Importdokumenter

  27.09.2011 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Importdokumenter Utenriksdepartementet, Seksjon for eksportkontroll, utsteder på importørens anmodning to typer dokumenter i forbindelse med import av strategiske varer. Importsertifikatet er et dokument som bekrefter at importøren har erklært: at

 • PARENTAL RESPONSIBILITY AND RIGHT OF ACCESS

  16.09.2011 Brosjyre/veiledning Barne- og likestillingsdepartementet

  This brochure focuses particularly on questions related to parental responsibility (foreldreansvar), where children are to live permanently and right of access (samværsrett).

 • Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå

  01.09.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Strategien er et praktisk verktøy som kan gi synergier mellom alle interessenter, lokale, regionale, nasjonale og europeiske, ved å arbeide sammen med felles verktøy.

 • Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv

  26.08.2011 Brosjyre/rettleiing Arbeids- og sosialdepartementet

  Kortversjon av Melding til Stortinget 29 (2010-2011): Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit

 • Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

  26.08.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e ble endret på bakgrunn av Ot.prp. nr. 50 (2008-2009). De endrete reglene om inhabilitet i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e er særlig omtalt i denne veilederen.

 • Regler for å gifte seg i utlandet

  09.08.2011 Brosjyre/veiledning Barne- og likestillingsdepartementet

  Brosjyren gir informasjon om hvilke typer ekteskap,inngått i utlandet, som ikke annerkjennes i Norge.

 • Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 a flg.

  26.05.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen gir en grundig framstilling av vertskommunemodellen i kommuneloven. I et vertskommunesamarbeid gjør flere kommuner avtaler om at en av disse tar på seg å utføre oppgaver for de andre kommunene i samarbeidet.

 • Arbeidstid med hovedfokus på skift- og turnusarbeid

  23.05.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Dette temahefte om arbeidstid, med særlig vekt på skift- og turnusarbeid er ment som et verktøy og hjelpemiddel for tillitsvalgte, ledere og andre i statlige virksomheter, for å forstå regelverket bedre og hva det særlig må tas hensyn til ved

 • Ethical guidelines for contact with business and industry in the defence sector

  16.05.2011 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Ethical guidelines for contact with business and industry in the defence sector (pdf, 418 k)

 • Anskaffelsesstrategi for Arbeidsdepartementet

  11.05.2011 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Anskaffelsesstrategien skal sikre en felles overordnet tenkning og adferd ved anskaffelser av varer og tjenester.

 • Statens pensjonsfond og Santiago-prinsippene

  06.05.2011 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Norge støtter opp om de internasjonale retningslinjene for statlige investeringsfond, de såkalte Santiago-prinsippene eller ”Generally Accepted Practices and Principles for Sovereign Wealth Funds” (GAPP).

 • Foreleggelse av saker for Regjeringsadvokaten

  26.04.2011 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Regjeringsadvokatens arbeid består i å føre rettssaker for staten og gi juridiske råd til statlige klienter. Disse retningslinjene er veiledende for hvordan rettssaker og rådgivingssaker skal forelegges for Regjeringsadvokaten.

 • The powerful and the powerless in the food supply chain

  13.04.2011 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  The powerful and the powerless in the food supply chain - summary (pdf, 431 Kb)

 • Reguleringsplan

  22.02.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen er for offentlige og private planleggere og andre som utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Hovedvekten er på de krav som gjelder i forbindelse med utarbeiding av planforslag og rammene for bruk av planbeskrivelse,

Til toppen