Veiledninger og brosjyrer

Viser 201-225 av 744 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Fakta 2013

  16.01.2013 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet gir en samlet fremstilling av hovedtrekk ved produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge. Rammeverket som regulerer energiforsyningen gjennomgås, og det gis en oversikt over de viktigste lovene som setter rammene for

 • Fakta 2012

  03.01.2013 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i samarbeid med Oljedirektoratet gitt ut et nytt faktahefte om norsk petroleumsvirksomhet, Fakta2012. Publikasjonen gir en grundig fremstilling av petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen.

 • Facts 2012: The Norwegian petroleum sector

  03.01.2013 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  The Ministry of Petroleum and Energy together with the Norwegian Petroleum Directorate are publishing "Facts 2012 - The Norwegian petroleum sector". The publication provides a general overview of information regarding the petroleum activities

 • Norsk innsats mot dødsstraff

  10.10.2012 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet har utarbeidet en veiledning for arbeidet mot dødsstraff.

 • Veileder til forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

  03.10.2012 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  Veilederen skal være et hjelpemiddel for personer og virksomheter som ønsker å sette ut utenlandske treslag og for saksbehandlere i forvaltningen.

 • Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel

  19.09.2012 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen gir råd om hvordan forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) skal forstås i praksis for kommuneplanens arealdel.

 • Stortinget - benevnelser på norsk, engelsk, fransk, tysk og russisk

  03.09.2012 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Oversettelser til engelsk, fransk, tysk og russisk av norske benevnelser.

 • Frå politiske rettar til politisk makt

  01.08.2012 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Av Yngve Flo og Jacob Aars, UNI Rokkansenteret

 • Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister

  01.07.2012 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Last ned veilederen (pdf)

 • Veiledende merknader til helseregisterloven § 13 og

  27.06.2012 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Forskrift om informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre (helseinformasjonssikkerhetsforskriften) ble vedtatt 24. juni 2011. Veilederen gir en overordnet beskrivelse av hvordan de ulike

 • Kommuneplanprosessen – samfunnsdelen - handlingsdelen

  18.06.2012 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen "Kommuneplanprosessen - samfunnsdelen - handlingsdelen" inngår i den samlede veiledningen til plan- og bygningsloven av 2008.

 • Samfunnssikkerhet og planlegging etter plan- og bygningsloven

  10.06.2012 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen skal forhindre at man gjennom arealdisponering introduserer ny risiko og sårbarhet i samfunnet. Man bør unngå å bruke arealer som inneholder uønsket risiko og sårbarhet, eller tilpasse seg risikoen på en slik

 • Kommuneplanens arealdel

  25.04.2012 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen om kommuneplanes arealdel er et praktisk hjelpemiddel for kommunens behandling og framstilling av arealdelen.

 • Regional planstrategi

  29.03.2012 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen om regional planstrategi inngår i den samlede veiledningen til plan- og bygningsloven 2008. Veilederen utdyper lovkommentaren, og vil gi veiledning til hvordan regional planstrategi kan utarbeides etter bestemmelsene i § 7-1 og § 7-2 i

 • Lys på stedet

  16.03.2012 Brosjyre/veiledning Samferdselsdepartementet

  Målet for denne veilederen er å vekke interesse for bruk av utendørsbelysning i utvikling av norske byer og tettsteder, og i energi- og klimaarbeid.

 • Lys på stedet

  13.03.2012 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  God utendørsbelysning gjør byene og tettstedene våre triveligere, tryggere og mer tilgjengelige. Dessuten gir riktig lysbruk også mulighet til å spare penger.

 • Veileder - Forstandere i trossamfunn (2012)

  28.02.2012 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Veilederen har fokus på oppgavene forstander i trossamfunn har etter lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om ekteskap. Heftet gir i tillegg veiledning i andre sentrale gjøremål for en forstander.

 • Lommebudsjettet 2012

  27.02.2012 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2012.

 • Støtte og samarbeid (utdatert utgave)

  22.02.2012 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  FD ga i 2007 ut publikasjonen «Støtte og samarbeid» med en gjennomgang av det moderniserte totalforsvarskonseptet og sentrale ordninger innenfor totalforsvaret. Publikasjonen er nå på mange felter utdatert og er derfor under revisjon. Inntil videre

 • Næringsliv skaper utvikling

  14.02.2012 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Policybrosjyre om private investeringer i utviklingsland ble lagt fram på Næringslivets bistandskonferanse i Oslo 14. februar 2012.

 • Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven

  02.02.2012 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vern om jordbruksarealene er en forutsetning for matproduksjon, utvikling og verdiskaping i landbruket. Statens landbruksforvaltning har laget en veileder som beskriver hvordan jordbruksarealene kan ivaretas ved arealplanlegging etter plan- og

 • Fakta om Forsvaret 2012

  16.01.2012 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Last ned brosjyren i pdf-format (3 Mb.)

 • Norges formannskap i Barentsrådet 2011-13

  13.01.2012 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norge vil i sin formannskapsperiode legge vekt på å fremme Barentsregionen som en ressursregion i Europa. Regionen er svært rik på ressurser som olje, gass, fisk, tømmer, meneraler, metaller og ikke minst; mennesker.

 • Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven

  09.01.2012 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og utformingen av samfunn og omgivelser med sikte på at nye generasjoner skal få tjenelige livs - og utviklingsmuligheter er helt grunnleggende.

 • Veileder til Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, kapittel 4.

  15.12.2011 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten trådte i kraft 1. januar 2011. Forskriften erstatter tidligere forskrift nr 1539 av 18.