Veiledninger og brosjyrer

Viser 201-225 av 793 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Temaveileder: Mineralske forekomster og planlegging etter plan- og bygningsloven

  05.10.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen om plan- og bygningsloven og uttak av mineralske forekomster inngår som en temaveileder i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008 og er utarbeidet i samråd med Direktoratet for mineralforvaltning.

 • Importdokumenter

  27.09.2011 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Importdokumenter Utenriksdepartementet, Seksjon for eksportkontroll, utsteder på importørens anmodning to typer dokumenter i forbindelse med import av strategiske varer. Importsertifikatet er et dokument som bekrefter at importøren har erklært: at

 • PARENTAL RESPONSIBILITY AND RIGHT OF ACCESS

  16.09.2011 Brosjyre/veiledning Barne- og likestillingsdepartementet

  This brochure focuses particularly on questions related to parental responsibility (foreldreansvar), where children are to live permanently and right of access (samværsrett).

 • Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå

  01.09.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Strategien er et praktisk verktøy som kan gi synergier mellom alle interessenter, lokale, regionale, nasjonale og europeiske, ved å arbeide sammen med felles verktøy.

 • Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv

  26.08.2011 Brosjyre/rettleiing Arbeids- og sosialdepartementet

  Kortversjon av Melding til Stortinget 29 (2010-2011): Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit

 • Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

  26.08.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e ble endret på bakgrunn av Ot.prp. nr. 50 (2008-2009). De endrete reglene om inhabilitet i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e er særlig omtalt i denne veilederen.

 • Regler for å gifte seg i utlandet

  09.08.2011 Brosjyre/veiledning Barne- og likestillingsdepartementet

  Brosjyren gir informasjon om hvilke typer ekteskap,inngått i utlandet, som ikke annerkjennes i Norge.

 • Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 a flg.

  26.05.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen gir en grundig framstilling av vertskommunemodellen i kommuneloven. I et vertskommunesamarbeid gjør flere kommuner avtaler om at en av disse tar på seg å utføre oppgaver for de andre kommunene i samarbeidet.

 • Arbeidstid med hovedfokus på skift- og turnusarbeid

  23.05.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Dette temahefte om arbeidstid, med særlig vekt på skift- og turnusarbeid er ment som et verktøy og hjelpemiddel for tillitsvalgte, ledere og andre i statlige virksomheter, for å forstå regelverket bedre og hva det særlig må tas hensyn til ved

 • Ethical guidelines for contact with business and industry in the defence sector

  16.05.2011 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Ethical guidelines for contact with business and industry in the defence sector (pdf, 418 k)

 • Anskaffelsesstrategi for Arbeidsdepartementet

  11.05.2011 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Anskaffelsesstrategien skal sikre en felles overordnet tenkning og adferd ved anskaffelser av varer og tjenester.

 • Statens pensjonsfond og Santiago-prinsippene

  06.05.2011 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Norge støtter opp om de internasjonale retningslinjene for statlige investeringsfond, de såkalte Santiago-prinsippene eller ”Generally Accepted Practices and Principles for Sovereign Wealth Funds” (GAPP).

 • EØS-avtalens regler om offentlig støtte

  05.05.2011 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  EØS-avtalens bestemmelser om offentlig støtte danner viktige rammer for næringsvirksomhet. Hensikten med veilederen er ikke bare å peke på EØS-rettslige begrensninger, men også å vise hvilke muligheter støtteregelverket gir.

 • Foreleggelse av saker for Regjeringsadvokaten

  26.04.2011 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Regjeringsadvokatens arbeid består i å føre rettssaker for staten og gi juridiske råd til statlige klienter. Disse retningslinjene er veiledende for hvordan rettssaker og rådgivingssaker skal forelegges for Regjeringsadvokaten.

 • The powerful and the powerless in the food supply chain

  13.04.2011 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  The powerful and the powerless in the food supply chain - summary (pdf, 431 Kb)

 • Reguleringsplan

  22.02.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen er for offentlige og private planleggere og andre som utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Hovedvekten er på de krav som gjelder i forbindelse med utarbeiding av planforslag og rammene for bruk av planbeskrivelse,

 • Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

  03.02.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte kommune eller fylkeskommune.

 • Lommebudsjettet 2011

  04.01.2011 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2011.

 • Separasjon og skilsmisse - nynorsk utgave

  04.01.2011 Brosjyre/veiledning Barne- og likestillingsdepartementet

  Nynorsk utgåve.

 • Nye publikasjonsbetegnelser for proposisjoner og meldinger til Stortinget

  01.01.2011 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  UD/Seksjon for oversettelsestjenester (i samråd med Statsministerens kontor) Forsiden av publikasjon NORSK Prop. 34 S (2009–2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) ENGELSK Prop. 34 S (2009–2010) Proposition to the Storting (

 • Norges innsats for menneskerettighetsforkjempere

  17.12.2010 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet har utarbeidet en ny og styrket veiledning for arbeidet med menneskerettighetsforkjempere. Beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere er en hovedprioritering i Norges menneskerettighetspolitikk.

 • Konsekvenser for likestilling

  10.12.2010 Brosjyre/veiledning Barne- og likestillingsdepartementet

  Utredning i forhold til kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, religion mv.

 • Du og jobben – inkluderende arbeidsliv

  03.12.2010 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Magasin om inkluderende arbeidsliv, utgitt av Arbeidsdepartementet i 3. desember 2010.

 • Veileder om fylkesmannens tilsyn med krisesentertilbudet

  19.11.2010 Brosjyre/veiledning Barne- og likestillingsdepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har i samarbeid med fylkesmannsembetene i Buskerud, Oslo og Akershus, Sogn og Fjordane, Oppland og Nordland utarbeidet en veileder om fylkesmannens tilsyn med krisesentertilbudet. Veilederen

 • Statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten

  18.11.2010 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne rapporteringsmalen er veiledende for statlige virksomheter. Malen vil være et godt verktøy for å sørge for at likestillingsredegjørelsene som omfatter kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet og religion er i tråd med lovpålagte krav.

Til toppen