Dokument

Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Viser 226-250 av 735 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Virksomhetsstrategi 2013–2017

  26.06.2013 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementets virksomhetsstrategi skal være grunnlaget for departementets interne styring og prioritering i utviklingen av departementet, og bidra til en mer helhetlig og samordnet tilnærming til departementets samfunnsoppdrag.

 • Veileder for gjennomføring av seismiske undersøkelser

  21.06.2013 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og kystdepartementet og Olje- og energidepartementet har utarbeidet en veileder for gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel.

 • A Guide to Human Rights Due Diligence in Global Supply Chains

  12.06.2013 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  The Norwegian Government wishes to contribute to strengthening the role of Norwegian businesses as engines for sustainable development and poverty reduction, while at the same time supporting the efforts of the UN and the ILO to promote responsible

 • Nordområdene; store muligheter - stort ansvar

  03.06.2013 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  - Utviklingen i nord skaper store muligheter for Norge, men gir oss også et stort ansvar. Da regjeringen tiltrådte i 2005, erklærte vi at nordområdene skulle være regjeringens viktigste strategiske satsing. Åtte år senere kan vi slå fast at vi har

 • Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse

  03.06.2013 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til landbruksveier med anvisninger om hvordan anleggsarbeidet bør utføres. Den tidligere håndboken fra 1997 er nå revidert. Dette bl.a. for at

 • Veileder for arbeidet med tros- og livssynsminoriteter

  13.05.2013 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet ga våren 2013 ut en veileder for arbeidet med tros- og livssynsminoriteter.

 • Faktaheftet 2013 - alt du trenger å vite om olje og gass

  26.04.2013 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i samarbeid med Oljedirektoratet gitt ut et nytt faktahefte om norsk petroleumsvirksomhet, Fakta 2013. Heftet gir en grundig oversikt over petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

 • Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

  24.04.2013 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (Design: Vidar Olufsen/ Konsis Grafisk AS) Last ned: Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (PDF).

 • Utenriksstasjonenes arbeid for seksuelle minoriteter

  16.04.2013 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norge er en konsekvent forsvarer av menneskerettighetene. Dette gjelder også rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT). Vi skal våge å si ifra der andre tier, heter det i den nye veilederen for Utenriksdepartementet og

 • Konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring av store kraftledningssaker

  11.04.2013 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Som oppfølging av Meld. St. 14 (2011-2012) ”Vi bygger Norge - om utbyggingen av strømnettet” har Olje- og energidepartementet lagt ut Veieleder for konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring av store kraftledningssaker.

 • Nye vegar til framtidas velferd

  06.04.2013 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringa sin strategi for innovasjon i kommunesektoren.

 • Strategi for Finansdepartementet 2013 -

  01.04.2013 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Finansdepartementet ved finansministeren har det konstitusjonelle ansvaret for den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og finansmarkedsregulering og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

 • Rapportering av utførsel av forsvarsprodukter basert på innvilgede utførselslisenser/-tillatelser

  25.02.2013 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Rapportering av utførsel av forsvarsprodukter basert på innvilgede utførselslisenser/-tillatelser All utførsel av varer beskrevet i departementets vareliste I (våpen, ammunisjon og annet militært materiell) skal rapporteres på fastsatt skjema med

 • Åpne møteplasser for barn og ungdom - eksempelsamling

  22.02.2013 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Åpne møteplasser for barn og ungdom - eksempelsamling

 • Ditt bidrag kan misbrukes

  28.01.2013 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Veileder til å unngå finansiering av terrorisme ved innsamlingsaksjoner.

 • Lommebudsjettet 2013

  25.01.2013 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2013.

 • Food Security in a Climate Perspective - English Summary

  21.01.2013 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  A strategy developed in cooperation with Ministry of Agriculture and Food, Ministry of Fisheries and Coastal Affairs, Ministry of the Environment. - English Summary - January 2013.

 • Fakta om Forsvaret 2013

  21.01.2013 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Fakta om Forsvaret 2013 (pdf, 3 Mb.) Forsvarets øverste ledelse (pdf, 963 kb.) Grader og distinksjoner (pdf, 215 kb.)

 • Fakta 2013

  16.01.2013 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet gir en samlet fremstilling av hovedtrekk ved produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge. Rammeverket som regulerer energiforsyningen gjennomgås, og det gis en oversikt over de viktigste lovene som setter rammene for

 • Fakta 2012

  03.01.2013 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i samarbeid med Oljedirektoratet gitt ut et nytt faktahefte om norsk petroleumsvirksomhet, Fakta2012. Publikasjonen gir en grundig fremstilling av petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen.

 • Facts 2012: The Norwegian petroleum sector

  03.01.2013 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  The Ministry of Petroleum and Energy together with the Norwegian Petroleum Directorate are publishing "Facts 2012 - The Norwegian petroleum sector". The publication provides a general overview of information regarding the petroleum activities

 • Norsk innsats mot dødsstraff

  10.10.2012 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet har utarbeidet en veiledning for arbeidet mot dødsstraff.

 • Veileder til forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

  03.10.2012 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  Veilederen skal være et hjelpemiddel for personer og virksomheter som ønsker å sette ut utenlandske treslag og for saksbehandlere i forvaltningen.

 • Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel

  19.09.2012 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Veilederen gir råd om hvordan forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) skal forstås i praksis for kommuneplanens arealdel.

 • Stortinget - benevnelser på norsk, engelsk, fransk, tysk og russisk

  03.09.2012 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Oversettelser til engelsk, fransk, tysk og russisk av norske benevnelser.