Veiledninger og brosjyrer

Viser 226-250 av 785 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Reguleringsplan

  22.02.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen er for offentlige og private planleggere og andre som utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Hovedvekten er på de krav som gjelder i forbindelse med utarbeiding av planforslag og rammene for bruk av planbeskrivelse,

 • Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

  03.02.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte kommune eller fylkeskommune.

 • Lommebudsjettet 2011

  04.01.2011 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2011.

 • Separasjon og skilsmisse - nynorsk utgave

  04.01.2011 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Nynorsk utgåve.

 • Nye publikasjonsbetegnelser for proposisjoner og meldinger til Stortinget

  01.01.2011 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  UD/Seksjon for oversettelsestjenester (i samråd med Statsministerens kontor) Forsiden av publikasjon NORSK Prop. 34 S (2009–2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) ENGELSK Prop. 34 S (2009–2010) Proposition to the Storting (

 • Norges innsats for menneskerettighetsforkjempere

  17.12.2010 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet har utarbeidet en ny og styrket veiledning for arbeidet med menneskerettighetsforkjempere. Beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere er en hovedprioritering i Norges menneskerettighetspolitikk.

 • Konsekvenser for likestilling

  10.12.2010 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Utredning i forhold til kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, religion mv.

 • Du og jobben – inkluderende arbeidsliv

  03.12.2010 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Magasin om inkluderende arbeidsliv, utgitt av Arbeidsdepartementet i 3. desember 2010.

 • Veileder om fylkesmannens tilsyn med krisesentertilbudet

  19.11.2010 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har i samarbeid med fylkesmannsembetene i Buskerud, Oslo og Akershus, Sogn og Fjordane, Oppland og Nordland utarbeidet en veileder om fylkesmannens tilsyn med krisesentertilbudet. Veilederen

 • Statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten

  18.11.2010 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne rapporteringsmalen er veiledende for statlige virksomheter. Malen vil være et godt verktøy for å sørge for at likestillingsredegjørelsene som omfatter kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet og religion er i tråd med lovpålagte krav.

 • Veileder i sosiale medier for forvaltningen

  01.11.2010 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen gir kunnskap om hva sosiale medier er, og og hvordan offentlige virksomheter kan ta disse mediene i bruk.

 • Faktaark - Havressurs- og kystavdelingen

  18.10.2010 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Havressurs- og kystavdelingen i Fiskeri- og kystdepartementet er ansvarlig fagavdeling for beredskap mot akutt forurensing, sjøsikkerhet og Norges forvaltning av de levende marine ressursene.

 • "Aktuelle FN-spørsmål". FNs 65. generalforsamling 2010

  15.09.2010 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  ”Aktuelle FN-spørsmål” gir generell bakgrunn og omtale av viktige saker som kommer til behandling under årets generalforsamling.

 • Veileder om internkontroll i barnevernsinstitusjoner

  20.07.2010 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Last ned Q-1172 B Veileder om internkontroll i barnevernsinstitusjoner her (PDF)

 • Reisekostnader ved samvær

  20.07.2010 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Last ned brosjyren Reisekostnader ved samvær her. (PDF)

 • Familievennlig arbeidsliv.

  19.07.2010 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Last ned brosjyren Familievennlig arbeidsliv. (PDF)

 • Foreldreansvar og samværsrett

  19.07.2010 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Last ned brosjyren Foreldreansvar og samværsrett her. (PDF)

 • Gender Equality - – a key to democracy

  06.07.2010 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Last ned brosjyren: Gender Equality - a key to democracy her (PDF)

 • The Norwegian Forest Habitat Inventory

  30.06.2010 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  (PDF, 3 Mb)

 • Overser du kompetanse?

  16.06.2010 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Helsedirektoratet og Likestillings- og diskrimineringsombudet har samarbeidet om et inspirasjonshefte som skal stimulere til å ansette flere med nedsatt funksjonsevne i staten.

 • Samarbeidskompetanse og medbestemmelse

  24.05.2010 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Dette temahefte er er et supplement til aktuelle lover, forskrifter og avtaler, og er ment som et verktøy og hjelpemiddel for tillitsvalgte og ledere i statlige virksomheter, for å etablere eller videreutvikle samarbeidsforhold på arbeidsplassene.

 • Faktaark: Endringer i tomtefestelovens regler om innløsning

  05.05.2010 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Med virkning fra 1. oktober 2009 ble tomtefesteloven § 37 endret. Etter tomtefesteloven § 37 første ledd første punktum skal vederlaget ved innløsning av tomt til bolig- eller fritidshus være 25 ganger årlig festeavgift etter regulering på

 • Veileder til lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)

  26.03.2010 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) trådte i kraft 1. juli 2009. Samtidig trådte også forskrift 1. juli 2009 nr. 955 om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning, gitt med hjemmel i

 • Partienes nominasjoner: Hvor stor rolle spiller listeplassering og stemmetillegg egentlig?

  05.03.2010 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Brosjyren setter søkelyset på partienes og særlig nominasjonskomitéenes nøkkelrolle i arbeidet med å skape en jevnere kjønnsfordling i kommunestyrer og i kommunepolitiske maktposisjoner. Brosjyren viser hvordan nominasjonskomitéene konkret kan gå

 • Mekling for foreldre

  17.02.2010 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Brosjyre om mekling i forbindelse med samlivsbrudd og foreldretvister om barn. Brosjyren er ikke oppdatert med lovendringer som gjelder meklingsplikt ved flytting.

Til toppen