Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Viser 226-250 av 744 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Lys på stedet

  13.03.2012 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  God utendørsbelysning gjør byene og tettstedene våre triveligere, tryggere og mer tilgjengelige. Dessuten gir riktig lysbruk også mulighet til å spare penger.

 • Veileder - Forstandere i trossamfunn (2012)

  28.02.2012 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Veilederen har fokus på oppgavene forstander i trossamfunn har etter lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om ekteskap. Heftet gir i tillegg veiledning i andre sentrale gjøremål for en forstander.

 • Lommebudsjettet 2012

  27.02.2012 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2012.

 • Støtte og samarbeid (utdatert utgave)

  22.02.2012 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  FD ga i 2007 ut publikasjonen «Støtte og samarbeid» med en gjennomgang av det moderniserte totalforsvarskonseptet og sentrale ordninger innenfor totalforsvaret. Publikasjonen er nå på mange felter utdatert og er derfor under revisjon. Inntil videre

 • Næringsliv skaper utvikling

  14.02.2012 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Policybrosjyre om private investeringer i utviklingsland ble lagt fram på Næringslivets bistandskonferanse i Oslo 14. februar 2012.

 • Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven

  02.02.2012 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vern om jordbruksarealene er en forutsetning for matproduksjon, utvikling og verdiskaping i landbruket. Statens landbruksforvaltning har laget en veileder som beskriver hvordan jordbruksarealene kan ivaretas ved arealplanlegging etter plan- og

 • Fakta om Forsvaret 2012

  16.01.2012 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Last ned brosjyren i pdf-format (3 Mb.)

 • Norges formannskap i Barentsrådet 2011-13

  13.01.2012 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norge vil i sin formannskapsperiode legge vekt på å fremme Barentsregionen som en ressursregion i Europa. Regionen er svært rik på ressurser som olje, gass, fisk, tømmer, meneraler, metaller og ikke minst; mennesker.

 • Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven

  09.01.2012 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og utformingen av samfunn og omgivelser med sikte på at nye generasjoner skal få tjenelige livs - og utviklingsmuligheter er helt grunnleggende.

 • Veileder til Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, kapittel 4.

  15.12.2011 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten trådte i kraft 1. januar 2011. Forskriften erstatter tidligere forskrift nr 1539 av 18.

 • Veileder til mineralloven

  15.12.2011 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Formålet med denne veilederen er å gi en oversikt over sentrale elementer i minerallovgivningen når det gjelder forvaltning av mineralressurser og rettigheter og plikter for tiltakshavere og andre. I tillegg gir veilederen en kort oversikt over

 • Kommunal planstrategi

  15.12.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen om kommunal planstrategi inngår i den samlede veiledningen til plan- og bygningsloven av 2008. Veilederen utdyper lovkommentaren, og vil gi veiledning til hvordan kommunal planstrategi kan utarbeides etter bestemmelsene i § 10-1 i plan-

 • Håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon

  14.12.2011 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Håndboken er skrevet for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. Den skal hjelpe deg som gjerne vil inkludere medarbeidernes idéer, kunnskap og erfaring på en mer systematisk måte for å utvikle virksomhetens innovasjonsevne.

 • Veileder i etatsstyring

  14.11.2011 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Finansdepartementet har utarbeidet en veileder i etatsstyring. Siktemålet har vært at dokumentet kan være til inspirasjon for departementene.

 • Brochure about the Norwegian Ministry of Finance

  08.11.2011 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  The Ministry of Finance is headed by the Minister of Finance, who has overall responsibility for the Ministry’s work and who is aided by a political staff consisting of several state secretaries and a political adviser. Read more about the ministry

 • Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak

  01.11.2011 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Samhandlingsreformen er en retningsreform som skal gjennomføres over tid med start fra 1. januar 2012. Realiseringen bygger på et bredt sett av virkemidler, og det vil være variasjoner i hvordan reformen gjennomføres lokalt.

 • Veileder - Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

  27.10.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Veilederen bygger på rammene og prinsippene i gjeldende lov og forskrift.

 • Norsk fiskeriforvaltning

  26.10.2011 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Brosjyra er en norsk versjon av Norwegian fisheries management, og gir en kort introduksjon til viktige deler av norsk fiskeriforvaltning.

 • Historier om vår natur

  25.10.2011 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  T-1510, 2011 ISBN 978-82-457-0456-3 Historier om vår natur. (pdf) Kan bestilles gratis som klassesett på: http://

 • Kortversjon av Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne

  06.10.2011 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Last ned kortversjon i pdf-format (0,5 mb)

  Temaveileder: Mineralske forekomster og planlegging etter plan- og bygningsloven

  05.10.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen om plan- og bygningsloven og uttak av mineralske forekomster inngår som en temaveileder i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008 og er utarbeidet i samråd med Direktoratet for mineralforvaltning.

 • Importdokumenter

  27.09.2011 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Importdokumenter Utenriksdepartementet, Seksjon for eksportkontroll, utsteder på importørens anmodning to typer dokumenter i forbindelse med import av strategiske varer. Importsertifikatet er et dokument som bekrefter at importøren har erklært: at

 • PARENTAL RESPONSIBILITY AND RIGHT OF ACCESS

  16.09.2011 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  This brochure focuses particularly on questions related to parental responsibility (foreldreansvar), where children are to live permanently and right of access (samværsrett).

 • Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå

  01.09.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Strategien er et praktisk verktøy som kan gi synergier mellom alle interessenter, lokale, regionale, nasjonale og europeiske, ved å arbeide sammen med felles verktøy.

 • Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv

  26.08.2011 Brosjyre/rettleiing Arbeids- og sosialdepartementet

  Kortversjon av Melding til Stortinget 29 (2010-2011): Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit