Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Viser 251-275 av 753 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak

  01.11.2011 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  Samhandlingsreformen er en retningsreform som skal gjennomføres over tid med start fra 1. januar 2012. Realiseringen bygger på et bredt sett av virkemidler, og det vil være variasjoner i hvordan reformen gjennomføres lokalt.

 • Veileder - Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

  27.10.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Veilederen bygger på rammene og prinsippene i gjeldende lov og forskrift.

 • Norsk fiskeriforvaltning

  26.10.2011 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Brosjyra er en norsk versjon av Norwegian fisheries management, og gir en kort introduksjon til viktige deler av norsk fiskeriforvaltning.

 • Historier om vår natur

  25.10.2011 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  T-1510, 2011 ISBN 978-82-457-0456-3 Historier om vår natur. (pdf) Kan bestilles gratis som klassesett på: http://

 • Kortversjon av Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne

  06.10.2011 Brosjyre/veiledning Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Last ned kortversjon i pdf-format (0,5 mb)

  Temaveileder: Mineralske forekomster og planlegging etter plan- og bygningsloven

  05.10.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Veilederen om plan- og bygningsloven og uttak av mineralske forekomster inngår som en temaveileder i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008 og er utarbeidet i samråd med Direktoratet for mineralforvaltning.

 • Importdokumenter

  27.09.2011 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Importdokumenter Utenriksdepartementet, Seksjon for eksportkontroll, utsteder på importørens anmodning to typer dokumenter i forbindelse med import av strategiske varer. Importsertifikatet er et dokument som bekrefter at importøren har erklært: at

 • PARENTAL RESPONSIBILITY AND RIGHT OF ACCESS

  16.09.2011 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  This brochure focuses particularly on questions related to parental responsibility (foreldreansvar), where children are to live permanently and right of access (samværsrett).

 • Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå

  01.09.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Strategien er et praktisk verktøy som kan gi synergier mellom alle interessenter, lokale, regionale, nasjonale og europeiske, ved å arbeide sammen med felles verktøy.

 • Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv

  26.08.2011 Brosjyre/rettleiing Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Kortversjon av Melding til Stortinget 29 (2010-2011): Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit

 • Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

  26.08.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e ble endret på bakgrunn av Ot.prp. nr. 50 (2008-2009). De endrete reglene om inhabilitet i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e er særlig omtalt i denne veilederen.

 • Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 a flg.

  26.05.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Veilederen gir en grundig framstilling av vertskommunemodellen i kommuneloven. I et vertskommunesamarbeid gjør flere kommuner avtaler om at en av disse tar på seg å utføre oppgaver for de andre kommunene i samarbeidet.

 • Arbeidstid med hovedfokus på skift- og turnusarbeid

  23.05.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Dette temahefte om arbeidstid, med særlig vekt på skift- og turnusarbeid er ment som et verktøy og hjelpemiddel for tillitsvalgte, ledere og andre i statlige virksomheter, for å forstå regelverket bedre og hva det særlig må tas hensyn til ved

 • Anskaffelsesstrategi for Arbeidsdepartementet

  11.05.2011 Brosjyre/veiledning Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Anskaffelsesstrategien skal sikre en felles overordnet tenkning og adferd ved anskaffelser av varer og tjenester.

 • Statens pensjonsfond og Santiago-prinsippene

  06.05.2011 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Norge støtter opp om de internasjonale retningslinjene for statlige investeringsfond, de såkalte Santiago-prinsippene eller ”Generally Accepted Practices and Principles for Sovereign Wealth Funds” (GAPP).

 • Foreleggelse av saker for Regjeringsadvokaten

  26.04.2011 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Regjeringsadvokatens arbeid består i å føre rettssaker for staten og gi juridiske råd til statlige klienter. Disse retningslinjene er veiledende for hvordan rettssaker og rådgivingssaker skal forelegges for Regjeringsadvokaten.

 • The powerful and the powerless in the food supply chain

  13.04.2011 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  The powerful and the powerless in the food supply chain - summary (pdf, 431 Kb)

 • Reguleringsplan

  22.02.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Veilederen er for offentlige og private planleggere og andre som utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Hovedvekten er på de krav som gjelder i forbindelse med utarbeiding av planforslag og rammene for bruk av planbeskrivelse,

 • Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

  03.02.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte kommune eller fylkeskommune.

 • Lommebudsjettet 2011

  04.01.2011 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2011.

 • Separasjon og skilsmisse - nynorsk utgave

  04.01.2011 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Nynorsk utgåve.

 • Nye publikasjonsbetegnelser for proposisjoner og meldinger til Stortinget

  01.01.2011 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  UD/Seksjon for oversettelsestjenester (i samråd med Statsministerens kontor) Forsiden av publikasjon NORSK Prop. 34 S (2009–2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) ENGELSK Prop. 34 S (2009–2010) Proposition to the Storting (

 • Norges innsats for menneskerettighetsforkjempere

  17.12.2010 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet har utarbeidet en ny og styrket veiledning for arbeidet med menneskerettighetsforkjempere. Beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere er en hovedprioritering i Norges menneskerettighetspolitikk.

 • Konsekvenser for likestilling

  10.12.2010 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Utredning i forhold til kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, religion mv.

 • Du og jobben – inkluderende arbeidsliv

  03.12.2010 Brosjyre/veiledning Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Magasin om inkluderende arbeidsliv, utgitt av Arbeidsdepartementet i 3. desember 2010.