Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Viser 251-275 av 750 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

  26.08.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e ble endret på bakgrunn av Ot.prp. nr. 50 (2008-2009). De endrete reglene om inhabilitet i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e er særlig omtalt i denne veilederen.

 • Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 a flg.

  26.05.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen gir en grundig framstilling av vertskommunemodellen i kommuneloven. I et vertskommunesamarbeid gjør flere kommuner avtaler om at en av disse tar på seg å utføre oppgaver for de andre kommunene i samarbeidet.

 • Arbeidstid med hovedfokus på skift- og turnusarbeid

  23.05.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Dette temahefte om arbeidstid, med særlig vekt på skift- og turnusarbeid er ment som et verktøy og hjelpemiddel for tillitsvalgte, ledere og andre i statlige virksomheter, for å forstå regelverket bedre og hva det særlig må tas hensyn til ved

 • Anskaffelsesstrategi for Arbeidsdepartementet

  11.05.2011 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Anskaffelsesstrategien skal sikre en felles overordnet tenkning og adferd ved anskaffelser av varer og tjenester.

 • Statens pensjonsfond og Santiago-prinsippene

  06.05.2011 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Norge støtter opp om de internasjonale retningslinjene for statlige investeringsfond, de såkalte Santiago-prinsippene eller ”Generally Accepted Practices and Principles for Sovereign Wealth Funds” (GAPP).

 • Foreleggelse av saker for Regjeringsadvokaten

  26.04.2011 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Regjeringsadvokatens arbeid består i å føre rettssaker for staten og gi juridiske råd til statlige klienter. Disse retningslinjene er veiledende for hvordan rettssaker og rådgivingssaker skal forelegges for Regjeringsadvokaten.

 • The powerful and the powerless in the food supply chain

  13.04.2011 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  The powerful and the powerless in the food supply chain - summary (pdf, 431 Kb)

 • Reguleringsplan

  22.02.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen er for offentlige og private planleggere og andre som utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Hovedvekten er på de krav som gjelder i forbindelse med utarbeiding av planforslag og rammene for bruk av planbeskrivelse,

 • Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

  03.02.2011 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte kommune eller fylkeskommune.

 • Lommebudsjettet 2011

  04.01.2011 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2011.

 • Separasjon og skilsmisse - nynorsk utgave

  04.01.2011 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Nynorsk utgåve.

 • Nye publikasjonsbetegnelser for proposisjoner og meldinger til Stortinget

  01.01.2011 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  UD/Seksjon for oversettelsestjenester (i samråd med Statsministerens kontor) Forsiden av publikasjon NORSK Prop. 34 S (2009–2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) ENGELSK Prop. 34 S (2009–2010) Proposition to the Storting (

 • Norges innsats for menneskerettighetsforkjempere

  17.12.2010 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet har utarbeidet en ny og styrket veiledning for arbeidet med menneskerettighetsforkjempere. Beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere er en hovedprioritering i Norges menneskerettighetspolitikk.

 • Konsekvenser for likestilling

  10.12.2010 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Utredning i forhold til kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, religion mv.

 • Du og jobben – inkluderende arbeidsliv

  03.12.2010 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Magasin om inkluderende arbeidsliv, utgitt av Arbeidsdepartementet i 3. desember 2010.

 • Veileder om fylkesmannens tilsyn med krisesentertilbudet

  19.11.2010 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har i samarbeid med fylkesmannsembetene i Buskerud, Oslo og Akershus, Sogn og Fjordane, Oppland og Nordland utarbeidet en veileder om fylkesmannens tilsyn med krisesentertilbudet. Veilederen

 • Veileder i sosiale medier for forvaltningen

  01.11.2010 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen gir kunnskap om hva sosiale medier er, og og hvordan offentlige virksomheter kan ta disse mediene i bruk.

 • Faktaark - Havressurs- og kystavdelingen

  18.10.2010 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Havressurs- og kystavdelingen i Fiskeri- og kystdepartementet er ansvarlig fagavdeling for beredskap mot akutt forurensing, sjøsikkerhet og Norges forvaltning av de levende marine ressursene.

 • "Aktuelle FN-spørsmål". FNs 65. generalforsamling 2010

  15.09.2010 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  ”Aktuelle FN-spørsmål” gir generell bakgrunn og omtale av viktige saker som kommer til behandling under årets generalforsamling.

 • Veileder om internkontroll i barnevernsinstitusjoner

  20.07.2010 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Last ned Q-1172 B Veileder om internkontroll i barnevernsinstitusjoner her (PDF)

 • Reisekostnader ved samvær

  20.07.2010 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Last ned brosjyren Reisekostnader ved samvær her. (PDF)

 • Familievennlig arbeidsliv.

  19.07.2010 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Last ned brosjyren Familievennlig arbeidsliv. (PDF)

 • Gender Equality - – a key to democracy

  06.07.2010 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Last ned brosjyren: Gender Equality - a key to democracy her (PDF)

 • The Norwegian Forest Habitat Inventory

  30.06.2010 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  (PDF, 3 Mb)

 • Overser du kompetanse?

  16.06.2010 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Helsedirektoratet og Likestillings- og diskrimineringsombudet har samarbeidet om et inspirasjonshefte som skal stimulere til å ansette flere med nedsatt funksjonsevne i staten.