Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel

Veilederen gir råd om hvordan forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) skal forstås i praksis for kommuneplanens arealdel.

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel (pdf)

Veilederen er ikke uttømmende om juridiske problemstillinger og om innhold og utarbeiding av kommuneplanens arealdel. Den bør derfor brukes sammen med KU-forskriften og veilederen om kommuneplanens arealdel.

Veilederen vil suppleres med temaveiledere for enkelte utredningstema. Per i dag er det temaveiledere under arbeid av ansvarlige fagdirektorater for temaene landskap, naturmangfold, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø og støy. Veilederen inngår i den samlede veiledningen til plandelen av plan- og bygningsloven 2008.

For at veilederen skal være et best mulig hjelpemiddel for planleggere og andre som arbeider med eller berøres av kommuneplaner etter plan- og bygningsloven er departementet interessert i alle forslag til forbedringer.