Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Viser 276-300 av 753 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Veileder om fylkesmannens tilsyn med krisesentertilbudet

  19.11.2010 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har i samarbeid med fylkesmannsembetene i Buskerud, Oslo og Akershus, Sogn og Fjordane, Oppland og Nordland utarbeidet en veileder om fylkesmannens tilsyn med krisesentertilbudet. Veilederen

 • Veileder i sosiale medier for forvaltningen

  01.11.2010 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Veilederen gir kunnskap om hva sosiale medier er, og og hvordan offentlige virksomheter kan ta disse mediene i bruk.

 • Faktaark - Havressurs- og kystavdelingen

  18.10.2010 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Havressurs- og kystavdelingen i Fiskeri- og kystdepartementet er ansvarlig fagavdeling for beredskap mot akutt forurensing, sjøsikkerhet og Norges forvaltning av de levende marine ressursene.

 • "Aktuelle FN-spørsmål". FNs 65. generalforsamling 2010

  15.09.2010 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  ”Aktuelle FN-spørsmål” gir generell bakgrunn og omtale av viktige saker som kommer til behandling under årets generalforsamling.

 • Veileder om internkontroll i barnevernsinstitusjoner

  20.07.2010 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Last ned Q-1172 B Veileder om internkontroll i barnevernsinstitusjoner her (PDF)

 • Reisekostnader ved samvær

  20.07.2010 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Last ned brosjyren Reisekostnader ved samvær her. (PDF)

 • Familievennlig arbeidsliv.

  19.07.2010 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Last ned brosjyren Familievennlig arbeidsliv. (PDF)

 • Gender Equality - – a key to democracy

  06.07.2010 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Last ned brosjyren: Gender Equality - a key to democracy her (PDF)

 • The Norwegian Forest Habitat Inventory

  30.06.2010 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  (PDF, 3 Mb)

 • Overser du kompetanse?

  16.06.2010 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Helsedirektoratet og Likestillings- og diskrimineringsombudet har samarbeidet om et inspirasjonshefte som skal stimulere til å ansette flere med nedsatt funksjonsevne i staten.

 • Samarbeidskompetanse og medbestemmelse

  24.05.2010 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Dette temahefte er er et supplement til aktuelle lover, forskrifter og avtaler, og er ment som et verktøy og hjelpemiddel for tillitsvalgte og ledere i statlige virksomheter, for å etablere eller videreutvikle samarbeidsforhold på arbeidsplassene.

 • Faktaark: Endringer i tomtefestelovens regler om innløsning

  05.05.2010 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Med virkning fra 1. oktober 2009 ble tomtefesteloven § 37 endret. Etter tomtefesteloven § 37 første ledd første punktum skal vederlaget ved innløsning av tomt til bolig- eller fritidshus være 25 ganger årlig festeavgift etter regulering på

 • Partienes nominasjoner: Hvor stor rolle spiller listeplassering og stemmetillegg egentlig?

  05.03.2010 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Brosjyren setter søkelyset på partienes og særlig nominasjonskomitéenes nøkkelrolle i arbeidet med å skape en jevnere kjønnsfordling i kommunestyrer og i kommunepolitiske maktposisjoner. Brosjyren viser hvordan nominasjonskomitéene konkret kan gå

 • Lommebudsjettet 2010

  03.02.2010 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2010.

 • Familievennlig arbeidsliv

  21.01.2010 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Brosjyren kommer med anbefalinger til statlige arbeidsgivere og ansatte for en familievennlig personalpolitikk i staten.

 • Hva gjør Norge for å stanse tapet av naturens mangfold?

  12.01.2010 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  Partslandene til FNs konvensjon om biologisk mangfold er forpliktet til å utarbeide nasjonale strategier og handlingsplaner for at konvensjonen skal bli gjennomført. Her kan du se litt om hvilke tiltak som har blitt fremmet og fulgt opp i Norge for

 • Rettleiar til offentleglova

  11.01.2010 Brosjyre/rettleiing Justis- og beredskapsdepartementet

  Det mest sentrale føremålet med den offentleglova er å styrkje retten til innsyn i saksdokument i forvaltninga.

 • Haven´t I got a say?

  10.12.2009 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  You can download the brochure HAVEN´T I GOT A SAY? here (PDF)

 • Children when parents move apart

  10.12.2009 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  You can download the brochure CHILDREN WHEN PARENTS MOVE APART here (PDF)

 • Temaveileder: Energitiltak og plan- og bygningsloven

  10.12.2009 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Den nye loven legger opp til at plan- og konsesjonsprosessene for anlegg for produksjon og overføring av elektrisk energi endres. Det er lovfestet at kraftledninger i sentral- og regionalnettet bare trenger konsesjonsbehandling og derfor ikke

 • Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge

  25.11.2009 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Har du blitt utsatt for kriminelle handlinger i form av fysisk og/eller psykisk vold, seksuelle overgrep, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller menneskehandel, har du juridiske rettigheter som gir deg hjelp og beskyttelse. Denne brosjyren gir

 • Den europeiske landskapskonvensjonen

  19.11.2009 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Vi har storslått natur og praktfulle landskap i Norge. Fra hele verden kommer det folk for å oppleve naturen, stillheten og roen. Men de omgivelsene vi lager selv, er ikke alltid like storslåtte. Norske steder framstår ofte som en samling

 • Sikker reise

  28.10.2009 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Ved reiser til utlandet kan man komme opp i situasjoner hvor egen sikkerhet blir truet. Det er mange måter du kan oppnå bedre sikkerhet på. Håndboken “Sikker reise” inneholder sikkerhetsråd for den enkelte som deltar i offentlige delegasjoner ved

 • Veiledningsnotat: Endringer i forskrift om konsekvensutredninger

  16.10.2009 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  I dette veiledningsnotatet redegjøres det for endringene i forhold til tidligere forskrift. Det legges særlig vekt på endringer av betydning for planleggingen etter pbl. I denne sammenheng er det også tatt med noen kommentarer og presiseringer av

 • Strategi for Finansdepartementets arbeid med internasjonale spørsmål 2009–2012

  14.10.2009 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Arbeidet med internasjonale spørsmål blir stadig viktigere for Finansdepartementet, bl.a. som følge av integrasjonsprosessen i Europa, den pågående globalisering av verdensøkonomien og fordi Norge er en stor eksportør av finansiell kapital.