Den moderne bærekraftige byen

Denne publikasjonen presenterer statlig politikk av særlig betydning for byene.

Denne publikasjonen presenterer statlig politikk av særlig betydning for byene.

Hensikten er å gi en samlet framstilling av det arbeidet regjeringen gjør som retter seg mot byenes framtidige vekst og utvikling.

Henvisninger til ulike offentlige dokumenter viser hvor det finnes mer detaljert informasjon.

På planområdet gjenspeiler publikasjonen eksisterende nasjonale føringer og planretningslinjer for byutvikling, men dette dokumentet gir i seg selv ikke grunnlag for å fremme innsigelser.