Utvidet lisensplikt ("catch-all")

Den tradisjonelle eksportkontrollen er relatert til utførsel av våpen, ammunisjon og annet militært materiell og andre strategiske varer Disse varene, som er beskrevet i to detaljerte lister, er enten direkte konstruert eller modifisert for militært formål, eller de er sivile varer med stor militær betydning.

For å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen trenger vi å styrke eksportkontrollen
Et resultat av denne utviklingen er at det nå er lisensplikt for enhver vare, helt uavhengig av varelistene, dersom eksportøren er kjent med at varen er beregnet for eller vil bli brukt i sammenheng med nukleære, kjemiske eller biologiske våpen, samt missiler som kan levere slike våpen. Vi bruker i denne sammenheng begrepet "catch-all" (utvidet lisensplikt).

Hvor finnes reglene om "catch-all"?

Utenriksdepartementets forskrift av 19. juni 2013 (eksportkontrollforskriften). §7.a fastsetter at følgende varer er lisenspliktige:

"enhver vare, teknologi og tjenesteytelse der eksportøren er kjent med eller har grunn til å forstå at varen, teknologien eller tjenesten er eller kan være ment, helt eller delvis, for bruk i forbindelse med utvikling, produksjon, håndtering, drift, vedlikehold, lagring, deteksjon, identifikasjon eller spredning av kjemiske, biologiske eller kjernefysiske våpen eller andre kjernefysiske sprengelementer. Tilsvarende regler gjelder for eksport av enhver vare, teknologi eller tjeneste som kan benyttes til utvikling, produksjon, vedlikehold eller lagring av missiler som kan levere slike våpen,".

Teksten reflekterer regelverket for "catch-all" i en rekke industriland.

Hvilke varer kan det dreie seg om?

I utgangspunktet kan enhver vare være lisenspliktig etter disse bestemmelsene, men det er noen varegrupper som skiller seg ut:

 • Elektronisk utstyr, herunder datamaskiner med periferiutstyr
 • Elektroniske komponenter
 • Kjemikalier
 • Kjemisk produksjonsutstyr
 • Laboratorie- og analyseutstyr
 • Pumper, ventiler
 • Radioaktive stoffer
 • Verktøymaskiner, herunder bore- og fresemaskiner
 • Serum, toksiner og mikroorganismer
 • Programvare og teknologi relatert til produktene ovenfor

Når er det viktig å vise spesiell aktsomhet?

I tillegg til den aktuelle varen er det nødvendig å vurdere alle omstendigheter knyttet til en leveranse. Sjekklisten nedenunder viser til situasjoner hvor det er naturlig å være på vakt.

 • Er det en militær kunde, eller har kunden forbindelser til forsvarsindustri?
 • Er kunden ukjent, eller er det usikkerhet om hvem kunden egentlig er, for eksempel ved at kredittopplysninger ikke er tilgjengelig fra vanlige kilder?
 • Ønsker kunden ikke å gjøre bruk av normal installasjons- eller vedlikeholdsservice?
 • Er kunden motvillig når det gjelder opplysninger om hvor utstyret skal installeres og hva det skal brukes til, eventuelt å fortelle hvem som er sluttmottakeren?
 • Er kunden motvillig når det gjelder utstedelse av sluttbrukererklæring?
 • Tilbyr kunden kontant betaling eller andre uvanlig gunstige betalingsvilkår?
 • Er ordrestørrelsen, krav til emballasje eller fraktrute uvanlig?
 • Er det uoverensstemmelse mellom varens funksjon eller ytelse og mottakerens bransje eller oppgitt anvendelse?
 • Gjelder bestillingen reservedeler som det er vanskelig å forstå bruken av?
 • Oppgir kunden utelukkende en postboksadresse?
 • Er det vanskelig å finne en internett-presentasjon av kunden?

Andre forhold det er viktig å være oppmerksom på!

Det er ikke kun leveranser med tilknytning til masseødeleggelsesvåpen som kan komme inn under utvidet lisensplikt. I §7.c. i eksportkontrollforskriften fremkommer det at følgende varer er lisenspliktige:

"enhver vare, teknologi og tjeneste til militær bruk til områder hvor det er krig, krig truer eller til land hvor det er borgerkrig".

Tanken er at selv sivile produkter som ikke står på noen vareliste kan inngå som en viktig del av et lands samlede evne til å føre krig eller være aktiv deltaker i en militær konflikt.

Ta kontakt med Utenriksdepartementet dersom du er i tvil.

Det er ikke mulig å gi en fullstendig beskrivelse av den utvidede lisensplikten. Således vil det lett kunne oppstå tvilstilfelle. For å unngå utilsiktede bidrag til en uønsket militær utvikling, er det av største betydning at det tas kontakt med Utenriksdepartementet dersom det oppstår den minste tvil om en leveranse utelukkende tjener et legitimt formål.