Kommunal planstrategi

Veilederen om kommunal planstrategi inngår i den samlede veiledningen til plan- og bygningsloven av 2008. Veilederen utdyper lovkommentaren, og vil gi veiledning til hvordan kommunal planstrategi kan utarbeides etter bestemmelsene i § 10-1 i plan- og bygningsloven.

Veilederen utdyper lovkommentaren, og vil gi veiledning til hvordan kommunal planstrategi kan utarbeides etter bestemmelsene i § 10-1 i plan- og bygningsloven.

Veilederen er utarbeidet i tett samarbeid med en ressursgruppe hvor et bredt utvalg av små og mellomstore kommuner var representert. Veilederen er et resultat av eksempler og innspill fra kommunalt planarbeid, og er utarbeidet  av Asplan Viak AS og Miljøverndepartementet.

Veilederen er utformet til bruk for kommuner, fylkeskommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som deltar i arbeidet med kommunal planstrategi.

Dette er første utgave av veilederen. Departementet ønsker at veilederen skal være et best mulig hjelpemiddel, den vil derfor bli oppdatert og supplert etter hvert som behovet tilsier det. Vi er følgelig interessert i alle forslag til forbedringer.

Kommunens myndighet og plikter i forbindelse med kommunal planstrategi

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi, jamfør lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 10-1 om kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves, jamfør lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 10-1 om kommunal planstrategi.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen.

Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling, jamfør lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 10-1 om kommunal planstrategi.

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jamfør lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven kapittel 11 om kommuneplan.