Veileder i etatsstyring

Finansdepartementet har utarbeidet en veileder i etatsstyring. Siktemålet har vært at dokumentet kan være til inspirasjon for departementene.

Finansdepartementet har utarbeidet en veileder i etatsstyring

Etatsstyring er en viktig oppgave for departementene. Den omfatter styring og oppfølging av underliggende statlige virksomheter som er en del av statsforvaltningen. Etatsstyringen er regulert i Reglement for økonomistyring i staten og utdypet i Finansdepartementets Bestemmelser om økonomistyring i staten. Reguleringen er generell og overordnet, og det er lagt vekt på tilpasning av styringen til risiko, vesentlighet og underliggende virksomhets egenart.

Hvert departement må tilpasse sin etatsstyring til de gjeldende forholdene på det aktuelle området. Denne veilederen skal derfor ikke normere eller standardisere etatsstyringen. Hensikten har snarere vært å peke på en del utfordringer og problemstillinger som må vurderes når departementene skal tilpasse sin styring. Siktemålet har vært at dokumentet kan være til inspirasjon for departementene i dette arbeidet. Finansdepartementet har utarbeidet veilederen i et samarbeid med representanter fra rundt halvparten av departementene.

klikk her for å lese veilederen

klikk her for å lese veilederen