Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Publikasjonsnummer H-3/14

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet nye retningslinjer for beregning av selvkost på kommunale betalingstjenester.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet nye retningslinjer for beregning av selvkost på kommunale betalingstjenester. Retningslinjene i rundskriv H-3/14 erstatter rundskriv H-2140 fra 2003.

Innenfor de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling, må kommunen utarbeide en selvkostkalkyle (for- og etterkalkyle) av kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene. Dette må gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost.

Formålet med retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale tjenester er å gi veiledning til utmålingen av gebyrer for den enkelte betalingstjenesten.