Veiledninger og brosjyrer

Veileder - Snøproduksjon og snøpreparering (V-0965)

Målgruppen for denne veilederen er drivere av små og mellomstore skianlegg. Teorien er grunnleggende i forhold til forklaring av utstyr og produksjonsmetoder under ulike forhold.

 

Kulturdepartementet og Norges Skiforbund har i samarbeid utarbeidet flere publikasjoner om planlegging, bygging og drift av skianlegg.
Denne veilederen erstatter en tidligere veileder om snøproduksjon utgitt i 2004. Siden den veilederen ble utgitt har det vært en omfattende teknisk utvikling når det gjelder selve snøproduksjonsutstyret, og ikke minst når det gjelder hvordan systemet for snøproduksjon legges opp i det enkelte anlegget.

På oppdrag fra Norges Skiforbund og Kulturdepartementet er denne veilederen utarbeidet av Norwegian Snow Consulting ved Marit Gjerland og Geir Ødegaard Olsen. 

Kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og institusjoner kan bestille denne publikasjonen fra:  

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo
Telefon: 22 24 20 00
Faks: 22 24 95 95
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Publikasjonens V-nummer oppgis ved bestilling.

Andre bestiller offentlige publikasjoner fra:

Fagbokforlaget
Ordretelefon: 55 38 66 00
E-post: offpub@fagbokforlaget.no
Web: www.fagbokforlaget.no/offpub