Historisk arkiv

Næringslivet må bytte ut farlige kjemikalier - regjeringen foreslår ny lovregel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Pressemelding

Dato: 19.03.99

Næringslivet må bytte ut farlige kjemikalier - regjeringen foreslår ny lovregel

Alle virksomheter som bruker helse- og miljøfarlige kjemikalier, skal vurdere om de kan bytte disse ut med noen som er mindre farlige. Dette er innholdet i et lovforslag som regjeringen fremmer i dag. Bestemmelsen skal bidra til å redusere den unødige risikoen forbundet med bruk av farlige kjemikalier. Det er også forventet at dette vil gi positive ringvirkninger, som økt etterspørsel etter og tilgang på miljøinformasjon, og et større marked for miljøvennlige produkter.

- Som miljøvernminister er jeg ikke bare opptatt av å regulere de verste kjemikaliene. Flere tusen kjemikalier med uheldige helse- og miljøvirkninger brukes i stort omfang i næringslivet. Nå vil jeg plassere ansvaret på næringslivet for å få til en overgang til stadig mindre farlige kjemikalier, sier miljøvernminister Guro Fjellanger.

Den nye bestemmelsen vil gjelde alle virksomheter, offentlige og private, som bruker helse- og miljøfarlige kjemikalier i driften, produksjonen eller i produktene sine. Plikten til å erstatte et kjemikalie med et annet gjelder likevel ikke dersom det påfører virksomheten urimelig kostnader eller ulemper. Substitusjon vil bli et nytt element i virksomhetenes arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Etterhvert som ny kunnskap og bedre produkter blir tilgjengelig, vil det utløse plikt til å bytte ut kjemikalier. Slik sett vil bestemmelsen bidra til en kontinuerlig forbedringsprosess.

Dette forslaget er et ledd i en bred satsning fra miljøvernministerens side for å motvirke at kjemikalier skader helse og miljø. Fortsatt vil hun prioritere strenge reguleringer og forbud mot de aller farligste stoffene. Men for å komme videre, må alle ta et ansvar. Særlig må næringslivet ta et større ansvar for sin egen kjemikaliebruk. Den nye lovbestemmelsen setter en ny standard for hva som forventes av næringslivet når det gjelder bruk av kjemikalier.

Bedre tilgang på miljøinformasjon er et hovedsatsningsområde i en styrket kjemikaliepolitikk. Bedre informasjon om produkter og alternativer er en forutsetning for at den nye lovbestemmelsen skal bli effektiv. Informasjonen må være tilgjengelig når kunden skal velge produkt, i butikken eller i en annen salgssituasjon. Omsetningsleddene vil derfor i sterkere grad måtte legge til rette slik at kunden får informasjon og tilbud om alternativer.

Statens forurensningstilsyn er i ferd med å utarbeide en liste over et hundretalls kjemikalier med særlig problematiske egenskaper - en såkalt "obs-liste" over miljø- og helsefarlige kjemikalier. Listen vil blant annet gjøre det lettere å finne fram til hvilke kjemikalier virksomheten spesielt bør være oppmerksom på i arbeidet med substitusjon, men den vil ikke være bindende. Opplegget for "obs-listen" vil bli sendt på bred høring med det første.


linkdoc022005-050003#docOt prp nr 40 (1998-99) Om lov om endring i lov av 11. juni 1976 nr 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)


Kontaktperson: Hæge Andenæs, telefon jobb 22 24 58 18, privat 22 23 31 02

Lagt inn 19. mars 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen