Historisk arkiv

Ikke-diskrimineringsregler i arbeidsmiljøloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 38/2003
Dato: 26.06.03

Kontaktperson:

Informasjonssjef Lisa Bang 22 24 49 58 eller 916 39 380

Ikke-diskrimineringsregler i arbeidsmiljøloven

I Ot. Prp. 104 (2002-2003) fremmer regjeringen forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om forbud mot diskriminering på grunn av alder. Forbudet mot diskriminering blir også mer omfattende enn i dagens regelverk.

Regjeringen foreslår et eget kapittel i arbeidsmiljøloven om likebehandling i arbeidslivet. Dette innebærer at det blir forbud mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, religion, livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming og alder. Til forskjell fra dagens regelverk vil forbudet mot forskjellbehandling ikke bare gjelde ved ansettelse, men også under arbeidets gang og ved opphør av arbeidsforhold.

Lovendringen representerer en gjennomføring av rådsdirektiv 2000/78/EF om forbud mot diskriminering i arbeidslivet. Direktivet er ikke en del av EØS-avtalen, og Norge er således ikke forpliktet til å implementere det. Arbeidslivslovutvalget har avgitt en delinnstilling om diskriminering i Arbeidslivet. Regjeringens forslag er i all hovedsak en oppfølging av denne.

- Regjeringen er av den oppfatning at norsk rett på dette området bør være fullt på høyde med det øvrige Europa, og gjennomføringen av direktivet inngår som et viktig element i arbeidet med å verne utsatte gruppers rettsstilling, noe som står sentralt i Regjeringens politikk, sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman.

Det nye likebehandlingskapittelet i arbeidsmiljøloven skal etter planen tre i kraft ved årsskiftet.