Historisk arkiv

Nye strakstiltak for pionerdykkerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 12/2004
Dato: 02.04.04
Kontaktperson: Informasjonssjef Lisa Bang, tlf. 22 24 49 58

Nye strakstiltak for pionerdykkerne

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til strakstiltak for pionerdykkere. Strakstiltakene skal virke i perioden frem til utbetalingene av den vedtatte kompensasjonen til pionerdykkerne kan finne sted.

I forbindelse med stortingsbehandlingen av St. meld. nr. 47 (2002-2003) om gransking av pionerdykkernes forhold ble det vedtatt en kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkerne i Nordsjøen. En egen nemnd, som skal administrere ordningen, etableres innen 1. juli i år.

I St.prp. nr. 52 (2003-2004) foreslår regjeringen 9,2 mill. kroner til nye strakstiltak for pionerdykkerne i Nordsjøen og en tilleggsbevilgning på 0,8 mill. kroner til Stiftelsen Kontakttelefonen for pionerdykkere.

Strakstiltakene innebærer at det kan utbetales inntil 200 000 kroner til hver enkelt pionerdykker etter individuell vurdering. Det er et vilkår for utbetaling at mottakeren er pionerdykker og er i en prekær og akutt økonomisk situasjon på søknadstidspunktet. Det forutsettes at utbetalingene går til fratrekk i utbetalinger fra kompensasjons- og oppreisningsordningen.

St.prp. nr. 52 (2003-2004)
Om endringer i statsbudsjettet for 2004 om strakstiltak for pionerdykkerne i Nordsjøen