Historisk arkiv

Samarbeid innen landbruk og fiske får fortsatt unntak fra konkurranseloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 15/2004
Dato: 23.04.2004

Kontaktperson:

Avdelingsdirektør Steinar Hauge, 22 24 47 85

Samarbeid innen landbruk og fiske får fortsatt unntak fra konkurranseloven

Forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid innen landbruk og fiske er i dag fastsatt ved kongelig resolusjon. Forskriften trer i kraft 1. mai 2004, samtidig med den nye konkurranseloven.

Forskriften gir primærprodusenter og deres organisasjoner innen landbruks- og fiskerinæringen unntak fra konkurranseloven §§ 10 og 11 om henholdsvis forbud mot konkurransebegrensende avtaler mellom foretak og forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling.

Unntaket sikrer at den nye konkurranseloven ikke blir til hinder for gjennomføring av gjeldende landbruks- og fiskeripolitikk. En forutsetning for at unntaket skal komme til anvendelse, er at det aktuelle samarbeidet eller de aktuelle handlingene er regulert i lov, forskrift eller i avtale mellom staten og næringsorganisasjoner.

Det nye unntaket er klarere avgrenset enn det tilsvarende unntaket i konkurranseloven av 1993. Unntaket vil derfor være enklere å forholde seg til både for konkurransemyndighetene og næringene.

Les forskriften