Historisk arkiv

Forskrift om endring av forskrift 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 23. desember 2004 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 19, lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 27 a og kgl.res. av 6. desember 1996 nr. 1125.

I

I forskrift 7. januar 2003 om kvoteordningen for melk gjøres følgende endringer:

§ 2 tredje ledd skal lyde:

Omregningsfaktorene for de ulike produktgrupper er som følger:

Produktgrupper

Beskrivelse
Gjelder både ku- og geitmelk.

Omregningsfaktorer

1.

Smør

Smør kjernet av fløte/rømme.

21,6

2.

- Brunost og helfet brunost, Tinn- type

- Fast og halvfast hvitost

- Brunost kokt av myse etter ysting av helmelk og tilsatt under 30 % melk.

- Brunost kokt av mager myse minus myseprotein og tilsatt fløten.

- Fast og halvfast hvitost.

11,0

3.

- Seterrømme

- Syrnet fløte med 30-40 % fett

10,0

4.

- Helfet brunost

- Brunost med melk

- Brunost kokt av mager myse og tilsatt fløten.

- Brunost tilsatt over 30 % melk.

8,5

5.

- Bløt hvitost

- Bløt hvitost.

7,5

6.

- Smørbar ost

- Rømmegrøt

- Fersk hvitost med smørbar konsistens.

- Brunostprodukt med primlignende konsistens.

- Rømmegrøt.

5,0

7.

- Gomme

- Ostekake

- Melkeprodukt med gomme-/ grøtkonsistens.

- Kake laget med ost som råstoff.

3,0

8.

- Melk

- Spesialprodukt

- Melk uten tilsetning og melk syrnet med yoghurtkultur eller annen bakteriekultur, solgt som konsummelk.

- Spesialprodukt med mer enn 50 % vektandel av melkeråstoff i produktet (kaker, paier etc.).

1,0

§ 5 første ledd skal lyde:

Såfremt ikke annet følger av forskriften ellers, skal landbrukseiendommens kvote utgjøre kvote foregående år multiplisert med forholdstallet 1,00 for kumelk og 1,00 for geitemelk, og deretter tillagt kvote kjøpt foregående år. Tillegget for kjøpt kvote kan likevel ikke føre til at landbrukseiendommens kvote overstiger 375.000 liter kumelkkvote eller 187.500 liter geitmelkkvote, med mindre eiendommens basiskvote 1983 eller senere tildelt basiskvote etter unntaksbestemmelsene i toprisordningen er over disse grensene. I slike tilfeller kan kjøpt kvote tillegges i den grad denne basiskvoten ikke overstiges.

§ 7 annet ledd skal lyde:

Denne bestemmelsen gjelder ikke landbrukseiendommer der det er inngått avtale om omstillingsbidrag eller der kvoten er solgt. Bestemmelsen gjelder heller ikke landbrukseiendommer med geitmelkkvote lokalisert utenfor satsingsområdet for geitmelkproduksjon til industriell bearbeiding, jf. vedlegg 1.

§ 8 skal lyde:

Statens landbruksforvaltning kan etter søknad gi tillatelse til konvertering mellom kumelkkvote og geitmelkkvote. Ved konvertering skal det benyttes et forholdstall mellom geitmelkkvote og kumelkkvote på 1:2.

Konvertering fra kumelkkvote til geitmelkkvote kan bare foretas innenfor satsingsområdet for geitmelkproduksjon til industriell bearbeiding. Statens landbruksforvaltning kan fastsette nærmere avgrensing av konvertering innenfor disse geografiske områdene.

Ved konvertering fra geitmelkkvote til kumelkkvote utenfor satsingsområdet for geitmelkproduksjon til industriell bearbeiding ytes det et omstillingsbidrag på kr 75 000 pr. år i 4 år. Omstillingsbidraget kan gis som en engangsutbetaling.

§ 13 første ledd annet punktum skal lyde:

Samlet kvote etter sammenslåing kan maksimalt utgjøre 375 000 liter kumelk eller 187 500 liter geitmelk.

§ 14 skal lyde:

Kumelkkvoter omsettes innenfor hvert fylke eller omsetningsregionen som består av fylkene Akershus, Vestfold, Østfold og Oslo. Geitmelkkvoter omsettes innenfor omsetningsregionene Nord-Norge (Finnmark, Troms og Nordland) og Sør-Norge.

Geitmelkkvoter kan kun kjøpes av eiere av landbrukseiendommer innenfor satsingsområdet for geitmelkproduksjon til industriell bearbeiding

§ 15 tredje ledd skal lyde:

Ved salg av kvote kan inntil 60 % av kvoten selges til eiere av landbrukseiendommer med kvote innenfor samme fylke eller omsetningsregion. Minimum 40 % av kvoten skal selges til staten for kr. 3,50 pr. liter.

§ 15 fjerde ledd skal lyde:

Ved salg av geitmelkkvote innen 01.01.2007 fra landbrukseiendommer lokalisert utenfor satsingsområdet for geitmelkproduksjon til industriell bearbeiding betales kr. 7,50 pr. liter for kvote solgt til staten. I tillegg ytes et omstillingsbidrag på kr. 75 000 pr. år i 4 år. Ved omlegging til annen produksjon kan omstillingsbidraget gis som en engangsutbetaling.

§ 18 tredje ledd skal lyde:

Ved kjøp av kvote fra staten betales det kr. 3,50 pr. liter samt et gebyr på kr. 200.

§ 19 annet ledd skal lyde:

Ved etterspørselsoverskudd av kumelkkvoter innen et fylke eller omsetningsregion, skal alle kjøpere få kjøpe lik kvotestørrelse begrenset oppad til 1.500 liter kumelkkvote. Er det lagt ut større kvotemengder for kjøp enn 1.500 liter kumelkkvote pr. kjøper, men likevel ikke så mye at alle kjøperne kan få kjøpe ønsket mengde, avsettes først 1.500 liter kumelkkvote til alle kjøperne. Deretter avkortes de individuelle innmeldingene, fratrukket 1.500 liter kumelkkvote, med en lik prosentsats.

§ 19 tredje ledd skal lyde

Ved etterspørselsoverskudd av geitmelkkvoter innen en omsetningsregion, skal alle kjøpere få kjøpe lik kvotestørrelse begrenset oppad til 500 liter geitmelkkvote. Er det lagt ut større kvotemengder for kjøp enn 500 liter geitmelkkvote pr. kjøper, men likevel ikke så mye at alle kjøperne kan få kjøpe ønsket mengde, avsettes først 500 liter geitmelkkvote til alle kjøperne. Deretter avkortes de individuelle innmeldingene, fratrukket 500 liter geitmelkkvote, med en lik prosentsats.

Vedlegg 1:

Satsingsområdet for geitmelkproduksjon til industriell bearbeiding

Satsingsområdet for geitmelkproduksjon til industriell bearbeiding omfatter alle kommuner med landbrukseiendommer med tilliggende geitmelkkvote, med unntak for følgende kommuner:

 • Ås
 • Trysil
 • Tinn
 • Tysvær
 • Tysnes
 • Fusa
 • Aure
 • Rissa
 • Midtre Gauldal
 • Leksvik
 • Verran
 • Lierne
 • Røyrvik
 • Namsskogan
 • Brønnøy
 • Grane
 • Hattfjelldal

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2005.

Ekstern lenke:  Forskriften i fulltekst

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov