Forskrift om kvoteordningen for melk

Fastsatt av Landbruksdepartementet 7. januar 2003 etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 19, lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 27 a og kgl.res. av 6. desember 1996 nr. 1125.

Tilhørende lov