Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet etter lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 19. Fremmet av Landbruksdepartementet.

De fullmakter Kongen er gitt i henhold til lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 19, delegeres til Landbruksdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov