Forskrift om endring i forskrift om kvoteordningen for melk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 29.10.2007 etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 19, lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a og kgl.res. av 6. desember 1996 nr. 1125

I

I forskrift 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk gjøres følgende endringer:

§ 4 sjette ledd oppheves

§ 5 tredje ledd skal lyde:
Tildelt kvote etter

  1. § 21,
  2. § 22 slik den gjaldt frem til endring i forskrift 19. september 2006 nr. 1084,
  3. kapittel VI i forskrift av 17. desember 1997 nr. 1450, opphevet ved forskrift 7. januar 2003 nr. 14,
  4. kapittel VI i forskrift av 16. desember 1996 nr. 1316, opphevet ved forskrift 17. desember 1997 nr. 1450,
  5. Toprisordningen for melk - Utfyllende bestemmelser om fordeling av kvote avsatt til økologisk kumelkproduksjon for 1996, opphevet ved forskrift 16. desember 1996 nr. 1316, og
  6. kvoter tildelt etter Retningslinjer for innvilging av tilskott til omlegging av driften pga. rovviltskader av 22. juli 1994 (rovdyrkvoter)

underlegges forholdstallsberegning etter første ledd fra og med det kvoteåret kvoten tas i bruk.

§ 15 første ledd nr. 4 skal lyde:
4. det ikke har vært to års sammenhengende leveranse innenfor kvote, jf. § 4, fra landbrukseiendommen i løpet av de siste tre årene før innmelding av kvotesalget er sendt Statens landbruksforvaltning, jf. § 16 første ledd. Ved salg av kumelkkvote med innmeldingsfrist 1. oktober 2007, kan kvoten likevel selges dersom det har vært to års sammenhengende leveranse innenfor kvote, jf. § 4, fra landbrukseiendommen i løpet av de tre siste årene før 1. august 2007.

§ 15 fjerde ledd skal lyde:
Tildelt kvote, som nevnt i § 5 tredje ledd, nr. 1-6, kan ikke avhendes de første 10 år etter tildelingen.

§ 16 første ledd skal lyde
Innmelding av kvotesalg er bindende, og skal sendes Statens landbruksforvaltning på eget skjema. For at salget skal få virkning fra påfølgende kvoteår må søknad om kvotesalg være sendt innen 1. august for geitmelkkvote og 1. oktober for kumelkkvote. Kvotesalget medfører at selgers kvote bortfaller fra og med påfølgende kvoteår.

§ 18 første ledd skal lyde:
Ved kjøp av kvote fra staten, skal det i innmeldingen angis størrelsen på kvote som ønskes kjøpt. Med mindre det kjøpes kvote etter § 20, kan det ikke innmeldes større kvote enn tilsvarende 30 % av kvoten på kjøperens landbrukseiendom i kjøpsåret. Minste kvotemengde som kan innmeldes for kjøp er 2.500 liter kumelkkvote og 800 liter geitmelkkvote.

§ 19 annet ledd skal lyde:
Ved etterspørselsoverskudd av kumelkkvoter innen et fylke eller omsetningsregion, skal alle kjøpere få kjøpe lik kvotestørrelse begrenset oppad til 2.500 liter kumelkkvote. Er det lagt ut større kvotemengder for kjøp enn 2.500 liter kumelkkvote pr. kjøper, men likevel ikke så mye at alle kjøperne kan få kjøpe ønsket mengde, avsettes først 2.500 liter kumelkkvote til alle kjøperne. Deretter avkortes de individuelle innmeldingene, fratrukket 2.500 liter kumelkkvote, med en lik prosentsats.

§ 19 tredje ledd skal lyde:
Ved etterspørselsoverskudd av geitmelkkvoter innen en omsetningsregion, skal alle kjøpere få kjøpe lik kvotestørrelse begrenset oppad til 800 liter geitmelkkvote. Er det lagt ut større kvotemengder for kjøp enn 800 liter geitmelkkvote pr. kjøper, men likevel ikke så mye at alle kjøperne kan få kjøpe ønsket mengde, avsettes først 800 liter geitmelkkvote til alle kjøperne. Deretter avkortes de individuelle innmeldingene, fratrukket 800 liter geitmelkkvote, med en lik prosentsats.
 
§ 22 tredje ledd skal lyde
Ved etterspørselsoverskudd av økologiske kumelkkvoter, skal alle kjøpere få kjøpe lik kvotestørrelse begrenset oppad til 2.500 liter kumelkkvote. Er det lagt ut større kvotemengder for kjøp enn 2.500 liter kumelkkvote pr. kjøper, men likevel ikke så mye at alle kjøpere kan få kjøpe ønsket mengde, avsettes først 2.500 liter kumelkkvote til alle kjøpere. Deretter avkortes de individuelle innmeldingene, fratrukket 2.500 liter kumelkkvote, med en lik prosentsats.

§ 22a oppheves.

§ 23 første ledd skal lyde:
Tildelt kvote etter § 21 kan sammen med landbrukseiendommens opprinnelige kvote maksimalt utgjøre 400.000 liter kumelk eller 200.000 liter geitmelk.

§ 23 fjerde ledd skal lyde:
Ved brudd på vilkårene for tildelt kvote, jf. § 5 tredje ledd, nr. 1-6, kan Statens landbruksforvaltning trekke tilbake hele eller deler av tildelt kvote. Som et forhold i strid med vilkårene regnes også videreføring eller gjenopptakelse av sauehold etter omlegging. Inndragning av kvote kan likevel ikke skje senere enn 20 år etter at tildelingen fant sted.

II

Endringene trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov