Høring - Forslag til endringer i forskrift om kvoteordningen for melk

Forskrift om endring av forskrift om kvoteordningen for melk Fastsatt 19.09.06 og 29.10.07

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.08.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200601782

13.07.06

Høring av forslag til endringer i forskrift om kvoteordningen for melk

Det vises til årets jordbruksavtale, som innebærer behov for å foreta endringer i forskrift 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk. I vedlagte forskriftsutkast er disse endringene innarbeidet.

Departementet ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes departementet innen 25. augustd.å.. Uttalelsene sendes Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo eller postmottak@lmd.dep.no. Høringsutkastet og høringsuttalelser vil bli lagt ut på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside.

Flytting av kvoteåret for kumelk
Årets jordbruksavtale innebærer at kvoteåret for kumelk flyttes 2 måneder, til 1. mars og at tidspunktet for innmelding av kjøp/salg av kvote flyttes tilsvarende 2 måneder. Kvoteåret for geitmelk holdes uendret.

Avtalepartene er enige om at endringen av kvoteåret for kumelk foretas for kommende kvoteår, dvs. at kvoteåret 2007 utvides til å gjelde t.o.m. 28.02.2008. Kvoteåret 2006 forblir uendret, dvs. går frem t.o.m. 31.12.2006. Dette av hensyn til forutsigbarhet for produsentene og behovet for å etablere forvaltningsmessige systemer som kan håndtere denne endringen på en forsvarlig måte.

Nærmere avklaringer vedrørende utvidelsen av kvoteåret 2007 til 14 måneder vil bli foretatt høsten 2006.

Kjøp og salg av melkekvoter
Årets jordbruksavtale innebærer at kvote­andelen som kan omsettes privat, reduseres til 50 pst. og at 50 pst. selges til staten. Denne fordelingen gjøres først gjeldende for kjøps-/salgsomgangen i 2007. Dette vil bli fulgt opp ved at det med virkning fra 01.01.07 foretas endringer i forskrift om kvoteordningen for melk.

Tiltak rettet mot kumelkproduksjonen i Finnmark
Som et tiltak for å styrke kumelkproduksjonen i Finnmark er avtalepartene enige om at det avsettes en kvoteramme på 1 mill. liter øremerket til melkeproduksjonen i fylket. Dette foretas ved kjøps- salgsomgangen 2006, dvs. kvoterammen på 1 mill. liter tildeles produsentene med virkning fra 01.01.07.

Kvoterammen oppfylles ved å omfordele statens oppkjøpte kumelkkvoter fra landets øvrige fylker/omsetningsregion. Inndragningen av kvoter blir gjenn­om­ført ved prosentvis likt bidrag fra alle øvrige fylker samt omsetningsregionen, bortsett fra Finnmark som ikke inkluderes i beregningen. Inndragningen beregnes ut i fra fylket/omsetningsregionens kvote i prosent av totalkvoten i landet.

Fordeling av kvote mellom kjøpere ved statlig salg foretas iht. forskrift om kvoteordningen for melk § 19.

Endringer i forskrift om kvoteordningen for melk
Med henvisning til ”Sluttprotokollen fra jordbruksforhandlingene 2006” datert 16. mai 2006 og St.prp. nr. 68 (2005-2006) Om jordbruksoppgjøret 2006 – endringer i statsbudsjettet for 2006, har Landbruks- og matdepartementet utarbeidet forslag til forskrift om endringer av forskrift av 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk, jf. vedlegg.

§ 9 Vilkår for beregning av samdriftskvote

Partene i en samdrift må i dag ha en skriftlig avtale som regulerer forholdet dem imellom. I tillegg må eierne av landbrukseiendommene være medunderskrivere av avtalen. Det er ingen tilsvarende krav ved beregning av felles kvote for ektefeller/samboere.

Tidligere satt kvoteforskriften krav om at inntekts- og arbeidsfordelingen mellom medlemmer av en samdrift skulle nedfelles i samdriftsavtalen. Etter at aktivitetskravet for medlemmer av samdrifter ble fjernet, knyttes det ikke lenger regler til hva en samdriftsavtale skal inneholde. Gjeldende regler for beregning av samdriftskvote stiller kun vilkår om at partene i samdrift skal ha en skriftlig avtale som regulerer forholdet mellom dem. Ved forpaktning stilles det krav om at eier skal være medunderskriver av avtalen. Samdriftsavtalen benyttes ikke i kontrolløyemed, og er å betrakte som et privat anliggende mellom partene i samdriften. Landbruksforvaltningen har dermed ikke lenger behov for slik avtale for å være i stand til å forvalte samdriftsordningen. Med bakgrunn i dette er avtalepartene enige om å fjerne kravet om skriftlig avtale for medlemmer av samdrifter, jf. nåværende § 9 andre ledd, nummer 4.

I tillegg er det foretatt en omformulering av § 9 første ledd vedrørende leveransevilkår for å få beregnet samdriftskvote etter § 11. Formålet med denne er å presisere og klargjøre regelverket. Det er foretatt en realitetsendring knyttet til skjæringspunktet for kravet om to års sammenhengende leveranse i løpet av de siste tre årene, som nå er satt til tidspunktet for innsending av søknad om samdrift til Statens landbruksforvaltning. Dette skal innebære økt forutsigbarhet for søker i forhold til gjeldende forskrift. Videre er det tatt inn et nytt andre ledd som presiserer og klargjør någjeldende praksis om krav til igangsetting av melkeleveranser fra den godkjente samdriften. Tilsvarende endringer er foretatt i § 10.

§ 10 Vilkår for beregning av felles kvote for ektefeller eller samboere

Ektepar eller samboere som kommer fra hver sin gård ønsker normalt å disponere melkekvota så rasjonelt som mulig, det vil si at de ønsker å slå sammen kvotene. Avtalepartene er enige om i større grad å legge til rette for at dette blir mulig. På bakgrunn av dette foreslås det endringer i § 10 andre ledd, slik at ektefeller/samboere på landbrukseiendommer i samme fylke kan få beregnet felles kvote.

I tillegg er det foretatt en omformulering av § 10 første ledd som ikke innebærer noen realitetsendring, samt en realitetsendring tilknyttet skjæringspunktet for krav til sammenhengende leveranse, slik som beskrevet under § 9. Som i § 9 er det også tatt inn et nytt tredje ledd som presiserer og klargjør någjeldende praksis om krav til melkeleveranser fra den godkjente felles melkeproduksjonen.

§ 12 Vilkår for sammenslåing av kvoter ved erverv av landbrukseiendom

Kravene til leveranse er i dag forskjellig ved salg av kvote med eiendom og ved salg av kvote uten eiendom. Ved salg av kvote med eiendom er det i utgangspunktet krav om leveranse fra den eiendommen som erverves på tidspunktet for inngåelse av kjøpekontrakt, og på tidspunktet for innsending av søknaden om sammenslåing av kvoter til Statens landbruksforvaltning. Alternativt må kjøpekontrakten være tinglyst senest to måneder etter at leveransen er opphørt. Ved salg av kvote uten eiendom er det krav om leveranse til og med 1. august året før innmelding av salget jf. § 15. Ved salg av kun kvoten kan derfor leveransen i realiteten opphøre 12 måneder før salget meldes inn og likevel karakteriseres kvoten som aktiv, mens ved sammenslåing må det være leveranse på søknadstidspunktet.

For øvrig vises det til §§ 9 og 10 som omhandler etablering av samdrift og felles melkeproduksjon for ektefeller/samboende. I forbindelse med jordbruksoppgjøret 2005 ble kravet til leveranse ved oppstart fjernet. Det heter nå at man kan ha et opphold på maksimalt 12 måneder. Før opphør av leveransen må det ha vært sammenhengende leveranse i 24 måneder fra eiendommen. Bestemmelsen er gjort smidigere slik at en har muligheten til å etablere samdrift selv om en har avsluttet melkeleveransen. Leveransekravet har samme formål her som for salg av kvote og sammenslåing ved erverv av eiendom.

Avtalepartene er enige om at kravene til leveranser i forbindelse med sammen­slåing av kvoter ved erverv av landbrukseiendom, ved salg av kvote, ved etablering av sam­drift eller etablering av felles melkeproduksjon for ektefeller/samboende harmoniseres. På bakgrunn av dette foreslås det endringer i § 12 første ledd nummer 2. Som en følgende av disse endringene kan nummer 3 og 4 fjernes.

§ 15 salg av kvote

Som følge av ønsket om harmonisering av kravet til leveranser fortas det også endringer i § 15 (jf. omtale § 12). I § 15 første ledd tas det inn et nytt nummer 4. Som en følge av denne endringen utgår nåværende § 15 andre ledd.

I 2005 ble det iverksatt en omstil­lingspakke for geitmelksprodusenter i nærmere definerte ikke-satsningsområder. Omstillingspakken var forutsatt avviklet fra og med 2007. Jordbruksavtalepartene er enige om å videreføre omstillingspakken også i 2007 grunnet ønske om ytterligere omlegging i de definerte ikke-satsingsområdene. Som en følge av dette er det foretatt endringer i § 15 fjerde ledd (nytt tredje ledd).

§ 22 Tildeling av kvote til historisk drevne landbrukseiendommer

For å bevare og synliggjøre kulturhistoriske verdier og tradisjoner knyttet til gamle driftsformer i jordbruket, kan en historisk drevet landbrukseiendom tildeles kvote jf. § 22. Avtalepartene er enige om at denne ordningen avvikles. Det vises til at ordningen med fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk i stor grad vil oppveie denne avviklingen.

Prioritere økologiske kumelkprodusenter ved salg av kvoter
Avtalepartene er enige om å prioritere økologisk melkeproduksjon ved fordeling av kvoter, for å gi ytter­ligere insitamenter til omlegging til- og fortsatt drift av- økologiske melkebruk. Det er vedtatt at 10 pst. av den statlige andelen av kvoter som selges ut ved kjøps- og salgsomgangen høsten 2006 skal prioriteres for salg til økologiske bruk. Andelen kvote som prioriteres til økologisk produksjon oppfylles ved prosentvis likt bidrag fra alle fylker/omsetningsregion, bortsett fra Finnmark som ikke inkluderes i beregningen. Inndragningen beregnes ut i fra fylket/omsetningsregionens kvote i prosent av totalkvoten i landet.

Kvotene kjøpes til samme pris som ved øvrige kvotekjøp fra staten. Prioritering av søknader skjer etter en samlet vurdering der blant annet forhold som muligheten for levering til meieri som kan omsette kumelken som økologisk vare og om kvotekjøpet bidrar til å oppfylle landbrukspolitiske mål og retningslinjer vektlegges. Med utgangs­punkt i de søknader som kommer inn, kan Statens landbruksforvaltning foreta disponering av den mengde melk som er prioritert til økologisk drift. Denne disponeringen vil kunne innebære at kvoter blir omfordelt mellom fylker og omsetningsregionen. Ved eventuelt fremtidig salg skal kvoten selges tilbake til staten.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det endringer i § 22.

Vedlegg
Adresseliste
Forskrift om endring av forskrift om kvoteordningen for melk

Med hilsen

Viil Søyland (e.f.)
avdelingsdirektør

Håvard Gulliksen
rådgiver