Forskrift om endring av forskrift om kvoteordningen for melk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19.09.2006 etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 19, lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a og kgl.res. av 6. desember 1996 nr. 1125.

I

§ 9 skal lyde:

§ 9. Vilkår for beregning av samdriftskvote

Statens landbruksforvaltning kan etter søknad gi tillatelse til å få beregnet egen kvote for felles melkeproduksjon på helårsbasis (samdrift). Følgende vilkår må være oppfylt for å få beregnet samdriftskvote etter § 11:

  1. Landbrukseiendommene som inngår i samdriften har kvote.
  2. Det må ha vært to års sammenhengende leveranse innenfor kvote, jf. § 4, fra landbrukseiendommene i løpet av de siste tre årene før søknad om samdriftskvote ble sendt Statens landbruksforvaltning.
  3. Landbrukseiendommene som inngår i samdriften må ha forskjellige eiere. Landbrukseiendommer som eies eller forpaktes av personer som er gift eller samboende med hverandre kan ikke inngå i samdrift med hverandre.
  4. Foretak som inngår i samdrift må helt eller delvis eies av eieren eller forpakteren av landbrukseiendommen som kvoten tilligger.
  5. Avstanden mellom landbrukseiendommer som inngår i samdriften og samdriftens driftssenter skal ikke overstige 17 km målt langs vei.

Statens landbruksforvaltning kan godkjenne samdrifter for oppstart i vedtaksåret eller i påfølgende kalenderår. Dersom samdriften ikke igangsetter normal helårsproduksjon fra godkjent oppstartstidspunkt, faller tillatelsen bort.

§ 10 skal lyde:

§ 10. Vilkår for beregning av felles kvote for ektefeller eller samboere

Statens landbruksforvaltning kan etter søknad gi tillatelse til at to ektefeller eller samboere som eier, eller konsesjonsfritt erverver, hver sin landbrukseiendom med tilhørende kvote, kan få beregnet felles kvote. Det er et vilkår at det fra landbrukseiendommene har vært to års sammenhengende leveranse innenfor kvote, jf. § 4, i løpet av de siste tre årene før søknad om felles kvote ble sendt Statens landbruksforvaltning.

For å få beregnet felles kvote etter § 11, må landbrukseiendommene ligge i samme fylke eller omsetningsregion, med mindre avstanden mellom landbrukseiendommene ikke overstiger 17 km målt langs vei.

Statens landbruksforvaltning kan godkjenne produksjon fra felles kvote med oppstart i vedtaksåret eller i påfølgende kalenderår. Dersom det ikke igangsettes normal helårsproduksjon fra godkjent oppstartstidspunkt, faller tillatelsen bort.

§ 12 første ledd nummer 2 skal lyde:

2. Landbrukseiendommen som erverves må ha hatt to års sammenhengende leveranse i løpet av de siste tre årene før søknad om sammenslåing ble sendt Statens landbruksforvaltning.

§ 12 første ledd nummer 3 utgår.

§ 12 første ledd nummer 4 blir nytt nummer 3.

§ 15 første ledd skal lyde:

Eier av landbrukseiendom kan selge eiendommens kvote, med mindre

  1. det er reist odelsløsningssak mot landbrukseiendommens eier, 1Jf. lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten kapittel XIV.
  2. landbrukseiendommens eierforhold er uklare,
  3. kvoten inngår i samdrift, eller
  4. det ikke har vært to års sammenhengende leveranse innenfor kvote, jf. § 4, fra landbrukseiendommen i løpet av de siste tre årene før fristen for innmelding av kvotesalget, jf. § 16 første ledd.

§ 15 andre ledd utgår

§ 15 fjerde ledd (nytt tredje ledd) første setning skal lyde:

Ved salg av geitmelkkvote innen 1. januar 2008 fra landbrukseiendommer lokalisert utenfor satsingsområdet for geitmelkproduksjon til industriell bearbeiding betales kr 7,50 pr. liter for kvote solgt til staten.

§ 22 skal lyde:

§ 22. Kjøp av særskilt kvote til økologisk melkeproduksjon

Statens landbruksforvaltning kan etter søknad selge økologisk kumelkkvote til eier av landbrukseiendom med kvote som ønsker å legge om til eller utvide økologisk melkeproduksjon. Det må dokumenteres at melken vil bli levert til meieri som omsetter melken som økologisk vare.

§ 18 om kjøp av kvote fra staten gjelder tilsvarende for kjøp av kvote til økologisk melkeproduksjon. Innmelding av kjøp av ordinær kvote fra staten, begrenser ikke kjøpers muligheter til også å melde inn økologisk kvote etter de regler som følger av § 18 første ledd.

Ved etterspørselsoverskudd av økologiske kumelkkvoter, skal alle kjøpere få kjøpe lik kvotestørrelse begrenset oppad til 1.500 liter kumelkkvote. Er det lagt ut større kvotemengder for kjøp enn 1.500 liter kumelkkvote pr. kjøper, men likevel ikke så mye at alle kjøpere kan få kjøpe ønsket mengde, avsettes først 1.500 liter kumelkkvote til alle kjøpere. Deretter avkortes de individuelle innmeldingene, fratrukket 1.500 liter kumelkkvote, med en lik prosentsats.

Kvote kjøpt etter denne paragrafen kan bare selges tilbake til staten.

II

Endringene trer i kraft straks.

Ekstern lenke:  Forskriften i fulltekst

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov