Forskrift om endring av forskrift om kvoteordningen for melk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 2.september 2005 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 19, lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a og kgl.res. av 6. desember 1996 nr. 1125.

I

I forskrift 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk gjøres følgende endringer:

§ 4 annet ledd skal lyde:

Første ledd nr. 1 og 2 gjelder ikke foretak som har fått beregnet kvote etter § 11.

§ 5 første ledd annet punktum skal lyde:

Tillegget for kjøpt kvote kan likevel ikke føre til at landbrukseiendommens kvote overstiger 400.000 liter kumelkkvote eller 200.000 liter geitmelkkvote, med mindre eiendommens basiskvote 1983 eller senere tildelt basiskvote etter unntaksbestemmelsene i toprisordningen er over disse grensene.

§ 9 første ledd nytt annet og tredje punktum skal lyde:

Ved et eventuelt opphold før etableringen, må det ha vært sammenhengende leveranse i 24 måneder forut for oppholdet. Oppholdet kan maksimalt vare i 12 måneder.

§ 9 annet ledd punkt 5 skal lyde:

5.

Avstanden mellom landbrukseiendommer som inngår i samdriften og samdriftens driftssenter skal ikke overstige 17 km målt langs vei.

§ 10 skal lyde:

§ 10. Vilkår for beregning av felles kvote for ektefeller eller samboere

Statens landbruksforvaltning kan etter søknad gi tillatelse til at to ektefeller eller samboere som eier, eller konsesjonsfritt erverver, hver sin landbrukseiendom med tilhørende kvote, kan få beregnet felles kvote, dersom det har vært sammenhengende leveranse fra begge landbrukseiendommene i de siste 24 måneder før tidspunktet for etableringen av felles melkeproduksjon. Ved et eventuelt opphold før etableringen, må det ha vært sammenhengende leveranse i 24 måneder forut for oppholdet. Oppholdet kan maksimalt vare i 12 måneder.

For å få beregnet slik kvote etter § 11, kan avstanden mellom landbrukseiendommene ikke overstige 17 km målt langs vei.

§ 11 første ledd annet punktum skal lyde:

Slik kvote kan likevel maksimalt settes til 750.000 liter, med unntak for samdrifter som har fått fastsatt større kvote i medhold av tidligere regelverk for kvote- eller toprisordningen for melk.

§ 12 første ledd punkt 1 skal lyde:

1.

Avstanden mellom landbrukseiendommene som slås sammen skal ikke overstige 17 km målt langs vei.

§ 13 første ledd annet punktum skal lyde:

Samlet kvote etter sammenslåing kan maksimalt utgjøre 400.000 liter kumelk eller 200.000 liter geitmelk.

§ 23 første ledd skal lyde:

Tildelt kvote etter § 21 og § 22 kan sammen med landbrukseiendommens opprinnelige kvote maksimalt utgjøre 400.000 liter kumelk eller 200.000 liter geitmelk.

II

Endringene trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov