Høring - Endringer i forskrift om kvoteordningen for melk

Forskrift om endring av forskrift om kvoteordningen for melk Fastsatt 2. september 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.08.2005

Vår ref.:
 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200401211-/HHA

06.07.2005

Endringer i forskrift om kvoteordningen for melk - høring

Det vises til årets jordbruksavtale, som innebærer behov for å foreta endringer i forskrift 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk. I vedlagte forskriftsutkast er endringene som tar hensyn til dette innarbeidet. Høringsforslaget ligger også på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside: http://odin.dep.no/lmd/norsk/dok/hoeringer/bn.html.

Forskriftsendringene sendes med dette på høring. Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes departementet innen 22. august. Uttalelsene sendes Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo eller postmottak@lmd.dep.no. Alle høringsuttalelser blir lagt ut på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside.

Beskrivelse av høringsforslaget
I gjeldende § 4 annet ledd fremkommer det at foretak som har fått beregnet kvote etter § 11 og § 13, ikke omfattes av bestemmelsens første ledd pkt. 1 og 2. Departementet mener imidlertid at foretak som har slått sammen kvoter ved erverv av landbrukseiendom, ikke skal ha unntak fra disse vilkårene.

Ved sammenslåing av kvoter ved erverv av landbrukseiendom, blir både kvotene og landbrukseiendommene slått sammen. Derfor vil produksjonen foregå på landbrukseiendommen hvor kvoten tilligger, på linje med ordinær melkeproduksjon. Videre vil produksjon på kvote etter nevnte sammenslåing, ha samme karakter som ved produksjon på en ordinær kvote, og det er ikke grunnlag for å ha et unntak fra samarbeidsbestemmelsen i § 4 første ledd nr. 2. Departementet foreslår derfor å oppheve de nevnte unntakene i § 4 annet ledd, for foretak med beregnet kvote etter § 13.

I jordbruksavtalen ble det enighet om å heve taket for beregnet kvote etter kvotekjøp for enkeltpersonsforetak fra 375 000 liter til 400 000 liter kumelk og fra 187 500 liter til 200 000 liter geitmelk. Dette er innarbeidet i § 5 i vedlagte forskriftsutkast.

Jordbruksavtalepartene ble også enige om at landbrukseiendommene som skal inngå i en samdrift, kan ha et opphold i melkeproduksjonen på inntil 12 måneder før etablering av samdriften. Eiendommene må imidlertid ha hatt sammenhengende leveranse i 24 måneder før oppholdet. Endringen er tatt inn i § 9 første ledd.

I § 9 annet ledd punkt 5 er maksimal avstand mellom landbrukseiendommer som inngår i samdriften og samdriftens driftssenter hevet fra 12 km til 17 km.

Ved etablering av felles kvote for ektefeller og samboere etter § 10 er det i dag tilsvarende krav, om 24 måneders sammenhengende leveranse før etablering, som for samdrifter. § 10 første ledd første punktum foreslås omskrevet for å tydeliggjøre at dette leddet har samme ordlyd som første ledd i § 9. Videre foreslås det å åpne for inntil 12 måneders opphold før etablering av felles melkeproduksjon for ektefeller og samboere, dersom det har vært sammenhengende leveranse i 24 måneder før oppholdet. Departementet kan ikke se at det foreligger forhold som tilsier behov for mer fleksibilitet ved etablering av samdrifter enn ved felles melkeproduksjon for ektefeller.

I § 10 annet ledd foreslås å heve maksimal avstand mellom landbrukseiendommene ved beregning av felles kvote for ektefeller eller samboere, tilsvarende som for samdrifter. Departementet mener slik produksjon har klare paralleller til produksjon i samdrift, og at det derfor bør være like grenser med hensyn til avstand mellom eiendommene. Det innebærer at avstandsgrensen foreslå hevet fra 12 til 17 km.

I § 11 foreslås det en endring som innebærer samme begrensning på kvotestørrelsen for beregning av felles kvote for ektefeller eller samboere som for samdrifter, dvs 750 000 liter. Siden kvotetaket for den enkelte landbrukseiendom ble hevet til 400 000 liter for kumelk i årets jordbruksoppgjør, kan man uten en slik endring få felles kvote for ektefeller eller samboere som er større enn samdriftene kan bli. Departementet mener imidlertid det er naturlig at beregning av disse kvotene bør sidestilles, og at de derfor bør ha samme begrensning på størrelse.

I § 12 foreslås det å heve avstandsgrensen for sammenslåing av kvote når landbrukseiendommer slås sammen som følge av erverv av eiendom til 17 km. Dette innebærer at for beregning av samdriftskvote, felles melkeproduksjon for ektefeller/samboere og for sammenslåing av kvote ved erverv av landbrukseiendom er avstandsgrensen 17 km. Departementet mener det er naturlig at disse grensene er parallelle, blant annet som et ledd i harmoniseringen av rammevilkårene for samdrifter og enkeltbruk.

I § 13 foreslås å heve maksimalt samlet kvote etter sammenslåing av kvote ved erverv av landbrukseiendom til 400 000 liter for kumelk og 200 000 liter for geitmelk. Det er naturlig at disse grensene følger grensene for maksimal kvote etter kvotekjøp for en landbrukseiendom, jf. § 5. Disse grensene foreslås også tatt inn i § 23, slik at de gjelder for tildeling av kvote ved omlegging fra sauehold i særlig rovdyrutsatte områder, og for tildeling av kvote til historisk drevne landbrukseiendommer.

Med hilsen

Sigurd Sandaaker (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

 

Hilde Haug Simonhjell
rådgiver

  • Norges Bonde- og Småbrukarlag; Øvre Vollgt. 9; 0158 OSLO
  • Norges Bondelag; Postboks 9354 Grønland; 0135 Oslo
  • Q-meierienes produsentlag; v/Trond Refve; Nordsjøvn. 502; 4352 KLEPPE
  • Statens landbruksforvaltning; Postboks 8140 Dep; 0033 OSLO
  • Tine BA; Postboks 25; 0051 OSLO