Forskrift om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk

Fastsatt 24. juni 2003 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5a og § 19, Kgl. res. 7. mai 1999 nr. 435, Kgl.res. 6. desember 1996 nr.1125 og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov