Forskrift om endringer i forskrift 24. juni 2003 nr. 777 om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. juli 2010 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5a og delegeringsvedtak av 7. mai 1999 nr. 435.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov