Forskrift om endring av forskrift 24. juni 2003 nr. 777 om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 12. september 2005 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5a og § 19, delegeringsvedtak av 7. mai 1999 nr. 435 og delegeringsvedtak av 6. desember 1996 nr. 1125.

I

I forskrift 24. juni 2003 nr. 777 om tilskott til mjølkeproduksjon gjøres følgende endringer:

§ 2 skal lyde:

§ 2. Vilkår for fritak fra overproduksjonsavgift

Statens landbruksforvaltning kan etter søknad gi fritak for overproduksjonsavgift på melk dersom melken

  1. produseres av et foretak som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd, med unntak av kravet om å være merverdiavgiftspliktig 1Jf. Forskrift av 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket.,
  2. produseres på den landbrukseiendommen som søker om fritak,
  3. foredles på eller i nærheten av landbrukseiendommen hvor melken produseres, og
  4. foredles av et foretak som eies med mer enn 50 prosent av produksjonsforetaket eller - foretakene som søker.

For foretak som inngår i samdrift 2Jf. Forskrift av 7. januar 2003 nr 14 om kvoteordningen for melk., gis fritaket til samdriftsforetaket.

Innvilget fritak etter denne paragrafen gjelder så lenge vilkårene i denne forskriften er oppfylt og det ikke skjer endringer i landbrukseiendommens eierforhold, eller i andre forhold som ligger til grunn for fritaket.

§ 3 skal lyde:

§ 3. Fritakskvantum

Til landbrukseiendommer der produksjon og foredling oppfyller vilkårene i § 2 gis fritak fra overproduksjonsavgift slik at eiendommens eventuelle melkekvote og kvantum fritatt fra overproduksjonsavgift til sammen utgjør 400 000 liter kumelk eller 200 000 liter geitmelk.

For landbrukseiendommer som inngår i et samarbeid om foredling fastsettes fritaket til et kvantum der landbrukseiendommenes kvoter og kvantum fritatt fra overproduksjonsavgift til sammen utgjør 750 000 liter. På den enkelte landbrukseiendom som inngår i samarbeidet kan det likevel ikke produseres mer enn 400 000 liter kumelk eller 200 000 liter geitmelk.

Til samdrifter gis fritak fra overproduksjonsavgift slik at beregnet samdriftskvote og kvantum fritatt fra overproduksjonsavgift til sammen utgjør 750 000 liter. For samdrifter som inngår i samarbeid om foredling med andre foretak fastsettes fritakskvantumet tilsvarende.

§ 4 oppheves

§ 5 første ledd annet punktum skal lyde:

Produsert mengde melk i henhold til denne forskriften utgjør antall liter omregnet melk fratrukket antall liter mottatt fra annet foretak.

§ 6 skal lyde:

§ 6. Rapportering

Produksjons- og foredlingsforetaket skal samlet hver måned utarbeide spesifiserte oppgaver over omsatt mengde foredlede produkter. Oppgavene skal også omfatte eventuell mengde melk levert fra andre foretak. Ved samarbeid om foredling, skal også fordelingen av leveranse fra de ulike produksjonsforetakene fremgå av oppgavene.

Produksjons- og fordelingsforetaket skal samlet rapportere til Statens landbruksforvaltning etter endt kalenderår/halvår, eller etter avtale med den Statens landbruksforvaltning gir fullmakt.

§ 7 skal lyde:

§ 7. Opplysningsplikt og kontroll

Foretak som produserer eller foredler melk etter denne forskriften plikter å gi alle nødvendige opplysninger som Statens landbruksforvaltning krever.

Dersom vilkårene for fritak ikke lenger er tilstede, skal foretak som produserer eller foredler melk uten ugrunnet opphold varsle Statens landbruksforvaltning.

Statens landbruksforvaltning fører kontroll med at vilkårene for fritak fra overproduksjonsavgift er oppfylt, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer ordningen. Opplysninger gitt i forbindelse med ordningen kan også kontrolleres ved stedlig kontroll.

§ 9 skal lyde:

§ 9. Sanksjoner

Produksjon i strid med denne forskrift, eller utover de begrensninger som følger av § 3, ilegges overproduksjonsavgift etter gjeldende forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på melk.

For landbrukseiendommer som inngår i et samarbeid om foredling, fordeles ilagt overproduksjonsavgift etter leveranse fra det enkelte produksjonsforetaket.

§ 10 oppheves

II

Endringene trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov