Høring av ny forskrift om kvoteordningen for melk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2011

Vår ref.: 201001425-/GDH

På bakgrunn av jordbruksoppgjøret i 2008 og St.prp. nr. 69 (2007-2008) Om jordbruksoppgjøret 2008 - endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m., har Landbruks- og matdepartementet foretatt en helhetlig gjennomgang av regelverket for kvoteordningen for melk. Regelverket omfatter i dag forskrift 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk, forskrift 24. juni 2003 nr. 777 om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk og forskrift 22. februar 2010 nr. 202 om midlertidig fritak fra overproduksjonsavgift på kumelk i kvoteåret 1. mars 2010-28. februar 2011.

Departementet sender med dette forslag til ny forskrift om kvoteordningen for melk, som sammenfatter de tre overnevnte forskriftene, på høring. Vedlagt følger høringsnotat og utkast til ny forskrift om kvoteordningen for melk.

Departementet tar sikte på at endringene i forskriften skal kunne tre i kraft slik at melkeproduksjonsforetakene skal kunne foreta ønskede disposisjoner i henhold til ny forskrift i forkant av kvoteårene som starter henholdsvis 1. januar og 1. mars 2012.

Vi ber om at høringsuttalelser er Landbruks- og matdepartementet i hende innen
tirsdag 1. mars 2011
.
 

Med hilsen

Sigurd Sandaaker (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                           Guro Dæhlen
                                                                                           rådgiver

Antall vedlegg: 2

Vedlegg 1: Høringsnotat
Vedlegg 2: Utkast til ny forskrift om kvoteordningen for melk.

 • Finansdepartementet
 • Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet
 • Fylkesmennene
 • Hanen
 • Konkurransetilsynet
 • NHO Mat og Drikke
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Gardsost
 • Q-meieriene AS
 • Gausdal produsentlag
 • Jæren produsentforening
 • Samdriftenes kontaktorgan
 • Statens landbruksforvaltning
 • TINE SA