Høring av ny forskrift om kvoteordningen for melk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2011

Resultat:

På bakgrunn av jordbruksoppgjøret i 2008 og St.prp. nr. 69 (2007-2008) Om jordbruksoppgjøret 2008 - endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m., har Landbruks- og matdepartementet foretatt en helhetlig gjennomgang av regelverket for kvoteordningen for melk. Regelverket omfatter i dag forskrift 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk, forskrift 24. juni 2003 nr. 777 om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk og forskrift 22. februar 2010 nr. 202 om midlertidig fritak fra overproduksjonsavgift på kumelk i kvoteåret 1. mars 2010-28. februar 2011.