Høring - Endringer i forskrift om kvoteordningen for melk

Forskrift om endring av forskrift 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk. Fastsatt 23. desember 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2004

Vår ref.:
 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

2004/01211-HHA

16.11.04

Høring av endringer i forskrift om kvoteordningen for melk

Innledning

I årets jordbruksoppgjør ble det enighet om å foreta enkelte endringer i forskrift om kvoteordningen for melk. I vedlagte forskriftsutkast er det innarbeidet forslag til bestemmelser som tar hensyn til dette. I tillegg er det foreslått noen endringer i omregningsfaktorene for lokalt foredlet melk.

I jordbruksavtalen ble det også enighet om å vurdere hvorvidt det er formålstjenlig å åpne for nyetablering av geitmelkproduksjon på gitte vilkår innenfor satsingsområdene. Vedlagt foreligger Statens landbruksforvaltnings vurdering av dette. Landbruksdepartementet slutter seg til Statens landbruksforvaltnings konklusjon om å prioritere økt handlingsrom for eksisterende geitmelkprodusenter fremfor å åpne opp for nye produsenter. Siden geitmelkproduksjonen er kvoteregulert vil en åpning for nyetablering gå på bekostning av eksisterende produsenters muligheter til å få kjøpt kvote.

Videre ble det for områdene utenfor satsingsområdene for geitmelkproduksjon til industriell bearbeiding enighet om at det skulle legges til rette for samarbeid om foredling lokalt, og at foredlingsforetaket kan kjøpe melk fra andre produsenter. Departementet jobber med forslag til endringer i forskrift om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk og vil komme tilbake til dette i en egen høringsprosess i løpet av året.

Som ytterligere grunnlag for høringen, vil Statens landbruksforvaltning utarbeide statistikk vedrørende kvoteordningen for melk. Statistikken legges ut på Statens landbruksforvaltnings hjemmeside www.slf.dep.no   løpende etter hvert som den blir klar. For kvoteåret 2004 vil man imidlertid ikke ha fullstendig statistikk før året er omme.

For å gjøre det mulig å fastsette forskriften tidsnok til at den kan gjøres gjeldende fra 1. januar er høringsfristen satt til 13. desember 2004.

Gjennomgang av forskrift om kvoteordningen for melk

Med henvisning til ”Sluttprotokollen fra jordbruksforhandlingene 2004” datert 15.05.2004 og St.prp. nr. 66 (2003-2004) Om jordbruksoppgjøret 2004 – endringer i statsbudsjettet for 2004 med mer, har Landbruks- og matdepartementet utarbeidet forslag til forskrift om endringer av forskrift av 7. januar 2002 nr. 14 om kvoteordningen for melk, jf. vedlegg 1.

I § 2 tredje ledd er det inntatt en oversikt over gjeldende produktgrupper og omregningsfaktorer for melk som omsettes som foredlet melkeprodukt. Det foreslås en reduksjon fra tolv til åtte produktgrupper hvor produktgruppene 5, 6 og 8 utgår. De to brunost gruppene (produktgruppe 5 og 6) erstattes med andre produktgrupper for ost, mens produktgruppen for lettrømme fjernes. Departementet kjenner ikke til produkter som foredles lokalt innenfor gruppen lettrømme per i dag.

Videre foreslås det enkelte endringer i produktgruppe 1, 2, 3, 11 og 12. Produktgruppene 1 og 12 foreslås slått sammen til ny produktgruppe 1 ”gårds- og seterost og hvitost”. Den nye gruppen får omregningsfaktor 11,0. Produktgruppe 2 ”spesialvarianter hvitost” endres til også å innbefatte brunost, og betegnelsen endres til ”halvfaste oster”. Omregningsfaktoren for denne gruppen settes til 7,5. Produktgruppe 3 ”kremost” endres til også å innbefatte brunost med primlignende konsistens. Gruppens betegnelse blir ”smørbare oster” og omregningsfaktoren foreslås satt til 5,0. Produktgruppe 9 ”syrnet melk” og produktgruppe 11 ”melk” foreslås slått sammen til ny produktgruppe 6. Gruppen får betegnelsen ”melk” med omregningsfaktoren 1,0.

I tillegg til de produktgruppene som finnes i gjeldende forskrift, opprettes det en ny produktgruppe med betegnelsen ”spesialprodukter”. Omregningsfaktoren for denne gruppen blir 1,0, og dette blir produktgruppe 8 i den endrede forskriften.

Ved produksjon av både hvitost og brunost skal kun antall kg solgt av hovedproduktet rapporteres. Dette vil gi en enklere rapportering enn den kombinerte rapporteringen av både hvit- og brunost som benyttes i dag. Ved kombinert rapportering er det fare for at samme melk rapporteres to ganger. Dersom kun hovedproduktet rapporteres, fjernes muligheten for dobbeltrapportering av melken.

§ 5 første ledd omhandler beregning av melkekvote. Fastsetting av kvoter for 2005 gjøres i samråd med avtalepartene i løpet av november/desember.

§ 5 første ledd siste punktum foreslås opphevet da dette gjelder beregning av kvote for 2004.

Forslag til § 7 annet ledd innebærer en avvikling av muligheten for å legge kvoten sovende for geitmelkprodusenter utenfor satsingsområdet for geitmelkproduksjon til industriell bearbeiding. Dette er i tråd med konklusjonene fra jordbruksoppgjøret 2004. Satsingsområdet er nærmere definert i forslag til vedlegg til forskriften.

Endringene i § 8 innebærer forenklinger i bestemmelsen, med hensikt å gjøre den mer lettlest. Videre innebærer forslaget at det ikke blir mulig å konvertere en kumelkkvote til geitmelkkvote i områder utenfor satsingsområdet for industriell bearbeiding. Gjeldende tekst åpner for å konvertere til geitmelkkvote dersom det er meierianlegg for lokal foredling. Departementet mener produsenter utenfor satsingsområdet har tilstrekkelig mulighet til å produsere kumelk gjennom forskrift 24.06.2003 nr. 777 om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling, og at man bør unngå konvertering til kumelkkvote i disse områdene.

Det foreslås videre en endring i ordlyden fra at konvertering fra geitmelk til kumelk ” bør bare” foretas utenfor satsingsområdet, til ” kan bare” foretas utenfor satsingsområdet. Gjeldende formulering er upresist og vanskelig å forvalte. Det definerte satsingsområdet bør være en ryddig inngjerding av muligheten for å konvertere fra henholdsvis geitmelkkvote til kumelkkvote (utenfor satsingsområdet) og fra kumelkkvote til geitmelkkvote (innenfor området).

For øvrig foreslås det at Statens landbruksforvaltnings mulighet til å avgrense områdene for konvertering knyttes kun til konvertering fra kumelkkvote til geitmelkkvote. Nærhet til industriell bearbeiding av geitmelken må her vurderes i det enkelte tilfellet.

I § 13 første ledd annet punktum foreslås en heving av taket for samlet kvote etter sammenslåing av kvoter ved erverv av landbrukseiendom. Det ble i årets jordbruksoppgjør enighet om å heve taket for melkekvote fra 250 000 liter kumelk og 125 000 liter geitmelk til 375 000 l kumelk og 187 500 liter geitmelk, jf. § 5. Forslag til § 13 innebærer en heving, slik at taket for samlet kvote etter sammenslåing tilsvarer taket for kjøp av kvote. Departementet mener det er naturlig at disse takene samsvarer, siden de begge regulerer størrelsen på hvor stort et enkeltbruk kan bli.

§ 14 er endret som følge av at det i årets jordbruksoppgjør ble enighet om at fylkene Akershus, Oslo, Vestfold og Østfold slås sammen til en omsetningsregion for kumelkkvoter.

§ 15 tredje ledd er endret som følge av at det i årets jordbruksoppgjør ble enighet om å innføre direkte omsetning av geitmelkkvoter mellom melkeprodusenter tilsvarende som for kumelk. Ved salg til staten skal kvoteprisen på kr 3,50 pr. liter også gjelde for salg av geitmelkkvoter. Videre ble det enighet om å åpne for at man kan selge hele melkekvoten til staten. Dette er tatt hensyn til gjennom å kreve at minimum 40 % av kvoten skal selges til staten.

Nytt § 15 fjerde ledd omhandler omstillingspakka ved salg av geitmelkkvote i områder utenfor satsingsområdet for geitmelkproduksjon til industriell bearbeiding. Ved salg innen salgsrunden 2007 vil kvoteprisen fra staten her være på kr 7,50 per liter. Videre ble det enighet om at salg av geitkvote fra disse områdene berettiger til et omstillingsbidrag på 75 000 kr per år over fire år. Omstillingsbidraget kan utbetales som en engangsutbetaling ved omlegging til annen produksjon.

§ 17 nytt annet ledd innebærer at geitmelkprodusenter utenfor satsingsområdene for industriell bearbeiding ikke gis mulighet til å kjøpe melkekvote, jf. St.prp. nr. 66 Om jordbruksoppgjøret 2004 (2003-2004).

I § 18 tredje ledd andre punktum er prisen ved salg av geitmelkkvote i områdene utenfor satsingsområdene for industriell bearbeiding økt til kr 7,50 pr. liter. I henhold til St.prp. nr. 66 Om jordbruksoppgjøret 2004 (2003-2004) skal denne økte kvoteprisen for disse områdene gjelde for en periode på 2 år, dvs for salgsrunden i 2005 og 2006. Pga at det har oppstått misforståelser knyttet til tidspunktet denne økte kvoteprisen gjelder fra, åpner Landbruks- og matdepartementet for at de som eventuelt har meldt inn geitmelkkvote fra disse områdene i salgsrunden i 2004, også får utbetalt kvoteprisen på kr 7,50 pr. liter.

I § 19 annet og tredje ledd er begrepet omsetningsregion tatt inn, for å gjøre begrepsbruken i forskriften mer konsekvent.

Med hilsen

Anders Nordlund (e.f.)
avdelingsdirektør

 

Hilde Haug Simonhjell
rådgiver

Kopi:
Statens landbruksforvaltning

Vedlegg
Adresseliste
Forslag til forskrift om endring av forskrift om kvoteordningen for melk
Forslag til forskrift om kvoteordningen for melk
Notat om høringsfrist
Notat fra Statens landbruksforvaltning: Vurderinger knyttet til nyetableringer i framtidige satsingsområder for geitmelkproduksjon