Historisk arkiv

Mindre byråkrati og mer samarbeid skal styrke arbeidet med helse, miljø og sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Samordning av Arbeids­tilsynet, Statens For­urens­ningstilsyn, Nærings­livets sikkerhets­organi­sasjon, Direktoratet for sam­­­funns­sikkerhet og bered­skap, Statens strålevern og Statens helsetilsyn skal gi mindre byråkrati, bedre ressurs­utnyt­ting og bedre tilsyn med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene, sier arbeids- og sosial­minister Dagfinn Høybråten (17-09.04).

Pressemelding

Nr.: 39
Dato: 17.09.04

Mindre byråkrati og mer samarbeid skal styrke arbeidet med helse, miljø og sikkerhet

Arbeids­tilsynet, Statens For­urens­ningstilsyn, Nærings­livets sikkerhets­organi­sasjon, Direktoratet for sam­­­funns­sikkerhet og bered­skap, Statens strålevern og Statens helsetilsyn skal koordinere arbeidet på HMS-området. – Samordningen skal gi mindre byråkrati, bedre ressurs­utnyt­ting og bedre tilsyn med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene, sier arbeids- og sosial­minister Dagfinn Høybråten.

Det er Arbeidstilsynet som får det formelle ansvaret for å koordinere de etatene som i dag fører tilsyn etter for­skrift om helse-, miljø- og sikkerhet (Internkontrollforskriften). Koordinerings­ansvaret skal blant annet omfatte:

·
  • styrende dokumenter for tilsyn
  • ·
  • opplæring av tilsynspersonell
  • ·
  • større og landsdekkende kampanjer og aksjoner
  • videreutvikling og drift av felles nettsted – hmsetatene.no.


Et viktig mål med samordningen er å utnytte ressursene i arbeids­­­livet og i tilsyns­etatene mer effektivt enn i dag, gjennom en mest mulig enhetlig oppfølging av virk­som­hetene. Dobbeltrapportering og unødig innsending av dokumentasjon fra virk­som­het­ene til flere myndigheter skal unngås.

At tilsynsetatene samordner planlegging, gjen­nomføring og oppfølging av kampanjer, opplæring og andre tiltak overfor arbeidslivet vil redusere den samlede tids- og ressursbruken og føre til mindre dobbeltarbeid. Koordineringen skal videre sikre nødvendig erfaringsoverføring og legge til rette for utvikling av felles tilsynsstrategier.

I tillegg til tilsynsoppgavene vil viktige samar­beidsområder i tiden fremover være regelverksutvikling, informasjon og veiledning.